NORME METODOLOGIGE PENTRU APLICAREA

ORDONANŢEI GUVERNULUI NR. 36/2002

PRIVIND IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE

 

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1.

 

(1) Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt reglementate prin prezenta ordonanţă.

(2) Informaţiile referitoare la impozitele şi taxele locale sunt de interes public, autorităţile administraţiei publice locale având obligaţia să asigure accesul liber şi neîngrădit la acestea.

NORME METODOLOGICE:

 

1.01. Prezentele norme metodologice stabilesc principiile, procedurile şi regulile de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu completările aduse art. 45 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2002, denumită în continuare Ordonanţă, constituindu-se într-un instrument operaţional atât pentru autorităţile administraţiei publice locale în realizarea atribuţiilor ce le revin pe această linie, cât şi pentru cetăţean în documentarea sa cu privire la actele adoptate de autorităţile administraţiei publice locale în domeniul impozitelor şi taxelor locale, pe de o parte, precum şi la actele şi faptele pe care le are de îndeplinit în calitatea de contribuabil, pe de altă parte.

1.02. Aplicarea Ordonanţei se face cu respectarea următoarelor principii:

a) principiul transparenţei - autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă faţă de public;

b) principiul aplicării unitare - autorităţile administraţiei publice locale asigură organizarea executării şi executarea în concret, în mod unitar, a prevederilor Ordonanţei şi ale prezentelor norme metodologice, fiindu-le interzisă instituirea altor impozite sau taxe locale în afara celor prevăzute de Ordonanţă. Taxele speciale instituite pentru funcţionarea unor servicii publice locale ori pentru efectuarea unor lucrări publice, realizate în interesul persoanelor fizice şi juridice, se încasează numai de la acestea, potrivit regulamentului aprobat de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii;

c) principiul autonomiei locale - consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene stabilesc impozitele şi taxele locale între limitele şi în condiţiile Ordonanţei şi ale prezentelor norme metodologice. Acest principiu corespunde Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997.

 

1.03. Impozitele şi taxele locale, reglementate prin Ordonanţă şi prin prezentele norme metodologice, stabilite de către autorităţile prevăzute la pct. 1.02 lit. c), constituie venituri proprii ale bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti sau judeţelor, după caz.
Potrivit art. 95 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 215/2001, la nivelul municipiului Bucureşti, atribuţia referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale poate fi exercitată de către consiliile locale ale sectoarelor numai pe baza împuternicirii exprese date prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

1.04. Autorităţile administraţiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, în funcţie de atribuţiile specifice, vor răspunde, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, în scris sau verbal, după cum este satisfăcut interesul contribuabilului, la orice solicitare adresată de acesta referitoare la impozitele şi taxele locale instituite prin Ordonanţă şi numai pentru cele stabilite ca obligaţie a sa.

1.05. Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să asigure accesul neîngrădit, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001 şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 8 martie 2002, al oricăror persoane interesate la informaţiile privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor adoptate de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene, după caz, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale, precum şi la informaţiile care privesc aplicarea oricăror alte dispoziţii ale Ordonanţei.

1.06. Pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor şi a oricăror alte venituri ale bugetelor locale, în scopul descurajării neefectuării plăţii obligaţiilor bugetare, autorităţile administraţiei publice locale pot face publice informaţiile referitoare atât la contribuabilii în cauză, cât şi la obligaţiile acestora către bugetele locale.

1.07. Impozitele şi taxele locale reglementate prin Ordonanţă, inclusiv cele prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-d) din aceasta, sunt cuprinse în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale care constituie anexa I la prezentele norme metodologice.

1.08. Nivelurile prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevederilor art. 67 coroborate cu cele ale art. 74 alin. (1) lit. b)-d) din Ordonanţă.

1.09. Dicţionarul cuprinzând semnificaţia unor termeni şi noţiuni utilizate în Ordonanţă, în normele metodologice sau care privesc activitatea de administrare a impozitelor şi taxelor locale constituie anexa II la prezentele norme metodologice.
 
Art. 2.

 

Resursele financiare constituite din impozitele şi taxele locale se utilizează pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigură de la bugetele locale, în condiţiile legii.

NORME METODOLOGICE:

2.01. Resursele financiare constituite din impozitele şi taxele locale sunt utilizate în întregime de către autorităţile administraţiei publice locale pentru executarea atribuţiilor acestora, în condiţiile legii. Categoriile de cheltuieli publice a căror finanţare se asigură de la bugetele locale sunt stabilite prin lege.
 
Art. 3.

 

(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice, denumite în continuare contribuabili, datorează impozitele şi taxele locale reglementate prin prezenta ordonanţă.

(2) Sunt asimilaţi persoanelor fizice, în sensul prezentei ordonanţe, contribuabilii care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative ori exercită în mod individual sau prin asociere orice profesie liberă.


(3) Prin persoane juridice,în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege acele entităţi reprezentate de persoanele fizice, înregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, în scopul desfăşurării unei activităţi, precum:

a) comercianţii şi filialele acestora, definiţi astfel de Codul comercial, inclusiv unităţile economice ale persoanelor juridice de drept public, precum şi cele ale organizaţiilor politice, sindicale, patronale şi cooperatiste, instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor, cultelor religioase şi altora asemenea, cu excepţia celor menţionate la alin. (2);

b) cultele religioase şi unităţile locale ale acestora, cu personalitate juridică.


(4) Sunt asimilate persoanelor juridice, în sensul prezentei ordonanţe, şi sucursalele şi reprezentanţele autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, aparţinând persoanelor fizice sau juridice străine, şi altele asemenea.


(5) Sunt exceptate instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.


NORME METODOLOGICE:

 

3.01. Persoanele fizice şi persoanele juridice prevăzute de Ordonanţă au obligaţia legală să contribuie prin impozitele şi taxele locale stabilite de consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, între limitele şi în condiţiile Ordonanţei, precum şi ale prezentelor norme metodologice, la cheltuielile publice locale.

 

3.02. Contribuabilii asimilaţi persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative, precum şi cei care exercită în mod autonom sau prin asociere orice profesie liberă sunt:

a) persoanele fizice care exercită activităţi independente în mod autonom sau asociate pe baza unui contract de asociere încheiat în vederea realizării de activităţi, cum sunt: asociaţiile familiale, asociaţiile agricole sau altele asemenea şi care nu întrunesc elementele constitutive ale contribuabilului persoană juridică;

b) persoanele fizice care exercită acele profesii, cum sunt: medicale, de avocatură, notariale, de expertiză contabilă, de expertiză tehnică, de consultanţă fiscală, de contabil autorizat, de consultant de plasament în valori imobiliare, de arhitectură, de executare judecătorească, cele autorizate să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, sau alte profesii asemănătoare desfăşurate în mod autonom, în condiţiile legii, şi care nu întrunesc elementele constitutive ale contribuabilului persoană juridică.

 

3.03. În categoria comercianţilor, contribuabili persoane juridice, se cuprind: regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, societăţile bancare şi orice alte societăţi comerciale care se organizează şi îşi desfăşoară activitatea în oricare dintre domeniile specifice producţiei, prestărilor de servicii, desfacerii produselor sau altor activităţi economice, cooperativele meşteşugăreşti, cooperativele de consum, cooperativele de credit sau alte entităţi persoane juridice care fac fapte de comerţ, astfel cum sunt definite de Codul comercial, şi care nu sunt asimilate persoanelor fizice.

 

3.04. În categoria unităţilor economice ale persoanelor juridice de drept public, ale organizaţiilor politice, sindicale, patronale şi cooperatiste, instituţiilor publice, asociaţiilor, fundaţiilor, federaţiilor, cultelor religioase şi altora asemenea se cuprind numai acele unităţi aparţinând acestor persoane juridice care desfăşoară activităţi în oricare dintre domeniile prevăzute la pct. 3.03 din prezentele norme metodologice.

 

3.05. Noţiunea culte religioase, prevăzută la art. 3 alin. (3) din Ordonanţă şi noţiunea culte religioase recunoscute de lege, prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 2 şi la pct. 2 din anexa nr. 5 la Ordonanţă, corespund noţiunii culte religioase recunoscute oficial în România, prevăzută la pct. 37 din anexa II la prezentele norme metodologice. Cultele religioase recunoscute oficial în România, organizate potrivit statutelor proprii, sunt persoane juridice. Pot fi persoane juridice şi componentele locale ale acestora, precum şi aşezămintele, asociaţiile, ordinele şi congregaţiile prevăzute în statutele lor de organizare şi funcţionare, dacă acestea au elementele constitutive ale persoanelor juridice. Unităţile locale menţionate în Ordonanţă corespund, din punct de vedere terminologic, componentelor locale, astfel cum sunt denumite în Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, cu modificările şi completările ulterioare.

 

3.06. Prin expresia orice alte entităţi cu personalitate juridică se înţelege orice alţi contribuabili care intră în categoria persoanelor juridice nemenţionate expres la art. 3 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţă, respectiv la pct. 3.03-3.05 din prezentele norme metodologice.

 

 

CAPITOLUL II: Impozitul pe clădiri

Art. 4.

 

(1) Impozitul pe clădiri este anual şi se datorează de către contribuabili pentru clădirile aflate în proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate şi de destinaţia acestora.

(2) În cazul clădirilor proprietate publică şi privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea sau în folosinţa, după caz, a contribuabililor, impozitul pe clădiri se datorează de către cei care le au în administrare sau în folosinţă.

(3) În sensul prezentei ordonanţe, prin clădire se înţelege orice construcţie care serveşte la adăpostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalaţii şi de altele asemenea.

(4) Pentru stabilirea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice, la dimensionarea unei clădiri se are în vedere suprafaţa construită desfăşurată care se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv a celor situate la subsol. În calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, cu excepţia mansardelor, precum şi cele ale treptelor şi teraselor neacoperite.

NORME METODOLOGICE:

4.01. Pentru clădirile de orice fel pe care le deţin în proprietate contribuabilii prevăzuţi la art. 3 din Ordonanţă datorează impozitul pe clădiri, indiferent unde sunt situate acestea, în intravilanul ori extravilanul comunelor, oraşelor sau municipiilor, după caz.

4.02. Contribuabilii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) din Ordonanţă sunt persoanele juridice care deţin în administrare sau în folosinţă clădiri proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, pentru care datorează impozit pe clădiri.

4.03. În cazul în care clădirea este concesionată sau închiriată, datorarea redevenţei ori a chiriei stabilite conform prevederilor legale nu exonerează datorarea impozitului pe clădiri.

4.04. În scopul identificării proprietăţilor situate în intravilanul localităţilor rurale şi urbane, precum şi pentru identificarea adresei de domiciliu/reşedinţă/sediu, autorităţile administraţiei publice locale vor elabora şi vor aproba nomenclatura stradală pe fiecare localitate, până cel târziu la data de 15 decembrie 2002, acolo unde aceasta nu este realizată până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.
La elaborarea şi aprobarea nomenclaturii stradale se au în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 august 2002.

4.05. Pentru fiecare proprietate situată în intravilanul localităţilor, pe fiecare stradă individualizată prin denumire proprie se atribuie câte un număr de ordine, după cum urmează:

a) pe partea stângă a străzii se începe cu numărul 1 şi se continuă cu numerele impare, în ordine crescătoare, până la capătul străzii;

b) pe partea dreaptă a străzii se începe cu numărul 2 şi se continuă cu numerele pare, în ordine crescătoare, până la capătul străzii.

4.06. În cazul blocurilor de locuinţe, precum şi în cel al clădirilor alipite situate în cadrul aceleiaşi curţi - lot de teren, care au un sistem constructiv şi arhitectonic unitar şi în care sunt situate mai multe apartamente, datele despre domiciliu/reşedinţă/sediu cuprind strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul.

4.07. Datele despre domiciliul/reşedinţa/sediul contribuabililor se înscriu în registrul agricol, în evidenţele compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi în orice alte evidenţe specifice cadastrului imobiliar-edilitar, cu menţionarea elementelor de identificare prevăzute la pct. 4.05 şi 4.06 din prezentele norme metodologice.

4.08. Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri, ce stă la baza calculării impozitului pe clădiri, datorat de persoanele fizice, rezultă din actul de proprietate sau din planul cadastral, iar în lipsa acestora, din schiţa/fişa clădirii sau din orice alte documente asemănătoare.
Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv ale balcoanelor, logiilor şi ale celor situate la subsol. În calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, precum şi cele ale treptelor şi teraselor neacoperite.

4.09. Pentru calcularea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice, în cazul în care clădirea nu poate fi efectiv măsurată pe conturul exterior, suprafaţa construită desfăşurată se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu coeficientul de trasformare de 1,20 prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanţă. Coeficientul de transformare serveşte la stabilirea relaţiei dintre suprafaţa utilă, potrivit dimensiunilor interioare dintre pereţi, şi suprafaţa construită desfăşurată determinată pe baza măsurătorilor pe conturul exterior al clădirii.

4.10. La stabilirea coeficientului de transformare menţionat la pct. 4.09 din prezentele norme metodologice s-a avut în vedere potenţiala diferenţă dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa utilă a clădirii; prin potenţiala diferenţă se cuantifică suprafaţa secţiunii zidurilor şi cota-parte din eventualele spaţii de deservire comună, acolo unde este cazul. Dacă în documente este înscrisă suprafaţa construită desfăşurată a clădirii, determinată pe baza măsurătorilor pe conturul exterior al acesteia, pentru determinarea impozitului pe clădiri nu se ia în calcul suprafaţa utilă şi, implicit, nu se aplică coeficientul de transformare.

Art. 5.

 

(1) Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% în mediul urban şi de 0,1% în mediul rural asupra valorii impozabile a clădirii, determinată potrivit criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1.

(2) În cazul contribuabililor menţionaţi la alin. (1), care deţin mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă, altele decât cele închiriate, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

a)      cu 15% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

b) cu 50% pentru cea de a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 75% pentru cea de a treia clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;
d) cu 100% pentru cea de a patra clădire şi următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.

(3) Ordinea numerică a proprietăţilor se determină în raport de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar.

(4) Contribuabilii care intră sub incidenţa alin. (2) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, precum şi la cele în a căror rază teritorială sunt situate clădirile respective.

(5) Modelul declaraţiei speciale menţionate la alin. (4) se aprobă prin normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale.

NORME METODOLOGICE:

5.01. Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, se determină pe bază de cotă procentuală, diferenţiată în funcţie de locul în care se află situată clădirea, respectiv 0,2% pentru mediul urban şi 0,1% pentru mediul rural, aplicată asupra valorii impozabile a clădirii.

5.02. Pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor, stabilită pe baza criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute de anexa nr. 1 la Ordonanţă, se au în vedere instalaţiile cu care este dotată clădirea, respectiv:

a) se încadrează pentru aplicarea valorilor impozabile prezentate în coloana 2 acele clădiri care sunt dotate, cumulativ, cu instalaţii de apă, de canalizare, electrice şi de încălzire, după cum urmează:

a.1. clădirea se consideră dotată cu instalaţie de apă dacă alimentarea cu apă se face prin conducte, dintr-un sistem de aducţiune din reţele publice sau direct dintr-o sursă naturală - puţ, fântână sau izvor - în sistem propriu;

a.2. clădirea se consideră că are instalaţie de canalizare dacă este dotată cu conducte prin care apele menajere sunt evacuate în reţeaua publică sau într-un punct colector propriu - puţ absorbant sau fosă vidanjabilă;

a.3. clădirea se consideră că are instalaţie electrică dacă este dotată cu cablaje interioare racordate la reţeaua publică sau la o sursă de energie electrică - grup electrogen, microcentrală, instalaţii eoliene sau microhidrocentrală;

a.4. clădirea se consideră că are instalaţie de încălzire dacă aceasta se face prin intermediul agentului termic - abur sau apă caldă de la centrale electrice, centrale termice de cartier, termoficare locală sau centrale termice proprii - şi îl transmit în sistemul de distribuţie în interiorul clădirii, constituit din conducte şi radiatoare - calorifere, indiferent de combustibilul folosit - gaze, combustibil lichid, combustibil solid;

 

b) se încadrează pentru aplicarea valorilor impozabile prevăzute în coloana 3 acele clădiri care nu se regăsesc în contextul menţionat la lit. a), respectiv cele care nu au nici una dintre aceste instalaţii sau au una, două ori trei astfel de instalaţii.

Menţiunea cu privire la existenţa instalaţiilor se face prin Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, model ITL - 001, prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.

5.03. În situaţia în care, pe parcursul anului fiscal, clădirea încadrată pentru aplicarea valorilor impozabile prevăzute în coloana 3 din anexa nr. 1 la Ordonanţă face obiectul aplicării valorilor impozabile prevăzute în coloana 2 din aceeaşi anexă, ca efect al dotării cu toate cele patru instalaţii, modificarea impozitului pe clădiri se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a apărut această situaţie, necesitând depunerea unei noi declaraţii de impunere conform pct. 5.02 din prezentele norme metodologice. În mod similar se procedează şi în situaţia în care la clădirea dotată cu toate cele patru instalaţii prevăzute la pct. 5.02 lit. a), pe parcursul anului fiscal, se elimină din sistemul constructiv oricare dintre aceste instalaţii, pe bază de autorizaţie de desfiinţare eliberată în condiţiile legii.

5.04. În vederea aplicării coeficienţilor de corecţie prevăzuţi la pct. 1 din nota la anexa nr. 1 la Ordonanţă, pentru încadrarea localităţilor pe ranguri de localităţi se are în vedere ierarhizarea acestora reglementată de Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, denumită în continuare Legea nr. 351/2001. Conform acestei reglementări ierarhizarea localităţilor pe ranguri este următoarea:

a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă europeană;
b) rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;
c) rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi;
d) rangul III - oraşe;
e) rangul IV - sate reşedinţă de comune;
f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.

5.05. Localităţile componente ale oraşelor şi municipiilor, astfel cum sunt încadrate potrivit dispoziţiilor Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 2/1968, sunt asimilate localităţilor urbane.

5.06. Exemplu de calcul pentru impozitul pe clădiri

Pentru o clădire cu destinaţia de locuinţă, care nu poate fi efectiv măsurată pe conturul exterior, proprietatea unei persoane fizice, situată în municipiul Bucureşti, zona A, construită în anul 1950, cu pereţi din cărămidă arsă, ce are toate cele patru instalaţii menţionate la pct. 5.02 din prezentele norme metodologice şi o suprafaţă utilă de 100 m2, impozitul pe clădiri datorat în anul 2003 se calculează astfel:

a) se calculează suprafaţa construită desfăşurată, prin aplicarea coeficientului de transformare de 1,20 asupra suprafeţei utile:
100 m2 x 1,20 = 120 m2;

b) se determină valoarea impozabilă a clădirii astfel:

b.1. se calculează valoarea impozabilă pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată, în funcţie de rangul 0 corespunzător Capitalei, zona A, conform pct. 1 din nota la anexa nr. 1 la Ordonanţă, unde coeficientul de corecţie este de 1,30:
5.300.000 lei/m2 x 1,30 = 6.890.000 lei/m2;

b.2. se calculează valoarea impozabilă a clădirii, ţinându-se seama de suprafaţa construită desfăşurată prevăzută la lit. a) şi valoarea prevăzută la subpct. b.1:
120 m2 x 6.890.000 lei/m2 = 826.800.000 lei;

b.3. în raport de anul în care a fost realizată clădirea se aplică o reducere de 15%, potrivit adnotării**) lit. a) din anexa nr. 1 la Ordonanţă, ce corespunde aplicării unei cote de 85% asupra valorii menţionate la subpct. b.2, respectiv:
826.800.000 lei x 85% = 702.780.000 lei;

 

c) se calculează impozitul pe clădiri datorat pentru anul 2003 prin înmulţirea valorii menţionate la subpct. b.3 cu cota de 0,2% prevăzută la art. 5 alin. (1) din Ordonanţă:
702.780.000 lei x 0,2% = 1.405.560 lei/an.

Prin aplicarea prevederilor art. 73 alin. (2) din Ordonanţă rezultă impozitul pe clădiri, rotunjit, de 1.406.000 lei/an.

 

5.07. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localităţi şi zone în cadrul acestora, încadrarea clădirilor urmează încadrarea terenurilor efectuată de către consiliile locale, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor, în condiţiile prevăzute la art. 13 din Ordonanţă, cu respectarea condiţiilor prevăzute la pct. 14.02 din prezentele norme metodologice.

 

5.08. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice care deţin în proprietate mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă, altele decât cele închiriate, se majorează conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţă.

5.09. Sunt considerate ca fiind închiriate numai acele clădiri cu destinaţia de locuinţă pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) proprietarul, în calitatea sa de locator, are contract de închiriere încheiat în formă scrisă;

b) contractul menţionat la lit. a) este înregistrat la organul fiscal competent în scopul stabilirii veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, în condiţiile legii;

c) locatorul face dovada că locatarul are înscrisă în actul său de identitate menţiunea cu privire la domiciliu sau reşedinţă, după caz, care corespunde cu cea a adresei la care este situată clădirea ce face obiectul închirierii;

d) locatarul nu poate fi membru al familiei locatorului; prin familie, în sensul prezentei litere, se desemnează soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi.

 

5.10. Impozitul pe clădiri majorat în condiţiile art. 5 alin. (2) din Ordonanţă se aplică după cum urmează:

a) pentru acele clădiri pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 5.09 din prezentele norme metodologice, precum şi pentru partea din clădire pentru care nu se face dovada îndeplinirii acestor condiţii;

b) proporţional cu perioada pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile de la pct. 5.09 din prezentele norme metodologice, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care nu sunt îndeplinite aceste condiţii.

 

5.11. O persoană fizică ce deţine în proprietate două clădiri cu destinaţia de locuinţă, altele decât cele închiriate, datorează impozit pe clădiri după cum urmează:

a) pentru clădirea de la adresa de domiciliu impozitul pe clădiri se determină potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţă;

b) pentru cea de-a doua clădire, care este prima în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanţă se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţă cu 115%.

5.12. O persoană fizică ce deţine în proprietate trei clădiri cu destinaţia de locuinţă, altele decât cele închiriate, datorează impozit pe clădiri după cum urmează:

a) pentru clădirea de la adresa de domiciliu impozitul pe clădiri se determină potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţă;

b) pentru cea de-a doua clădire, care este prima în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanţă se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţă cu 115%;

c) pentru cea de-a treia clădire, care este a doua în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanţă se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţă cu 150%.

 

5.13. O persoană fizică ce deţine în proprietate patru clădiri cu destinaţia de locuinţă, altele decât cele închiriate, datorează impozit pe clădiri după cum urmează:

a) pentru clădirea de la adresa de domiciliu impozitul pe clădiri se determină potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţă;

b) pentru cea de-a doua clădire, care este prima în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanţă se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţă cu 115%;

c) pentru cea de-a treia clădire, care este a doua în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanţă se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţă cu 150%;

d) pentru cea de-a patra clădire, care este a treia în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanţă se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţă cu 175%.

 

5.14. O persoană fizică ce deţine în proprietate cinci clădiri cu destinaţia de locuinţă, altele decât cele închiriate, datorează impozit pe clădiri după cum urmează:

a) pentru clădirea de la adresa de domiciliu impozitul pe clădiri se determină potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţă;

b) pentru cea de-a doua clădire, care este prima în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanţă se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţă cu 115%;

c) pentru cea de-a treia clădire, care este a doua în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanţă se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţă cu 150%;

d) pentru cea de-a patra clădire, care este a treia în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanţă se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţă cu 175%;

e) pentru cea de-a cincea clădire, care este a patra în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. d) din Ordonanţă se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţă cu 200%.

În cazul persoanelor fizice care deţin în proprietate mai mult de cinci clădiri cu destinaţia de locuinţă, altele decât cele închiriate, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. d) din Ordonanţă, pentru fiecare dintre acestea, se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţă cu 200%.

5.15. În cazul în care Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat majorarea anuală a impozitului pe clădiri cu până la 50%, în condiţiile art. 72 din Ordonanţă şi ale pct. 72.02 din prezentele norme metodologice, impozitul pe clădiri determinat în condiţiile prevăzute la pct. 5.06 se majorează corespunzător.
De asemenea, în situaţiile în care consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au aprobat majorarea anuală a impozitului pe clădiri cu până la 50%, în condiţiile art. 72 din Ordonanţă şi ale pct. 72.01 din prezentele norme metodologice, impozitul pe clădiri determinat în condiţiile prevăzute la pct. 5.11-5.14 se majorează corespunzător.

5.16. Pentru clădirile aflate în indiviziune contribuabilii persoane fizice răspund solidar în ceea ce priveşte impozitul pe clădiri stabilit în condiţiile art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţă. Acest impozit se împarte în cote-părţi egale, în funcţie de numărul total al persoanelor aflate în indiviziune, iar la cota-parte din impozitul pe clădiri corespunzător se aplică majorarea prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanţă, în raport cu ordinea numerică rezultată din aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţă, datorată de fiecare contribuabil, după caz.

 

5.17. Regulile prevăzute la pct. 5.16 din prezentele norme metodologice se aplică în mod corespunzător persoanelor care beneficiază de facilităţi fiscale de la plata impozitului pe clădiri.

 

5.18. În categoria clădirilor supuse impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice se cuprind:

a) construcţiile cu destinaţia de locuinţă, respectiv unităţile construite formate din una sau mai multe camere de locuit, indiferent unde sunt situate, la acelaşi nivel sau la niveluri diferite, inclusiv la subsol sau la mezanin, prevăzute, după caz, cu dependinţe şi/sau alte spaţii de deservire;

b) construcţiile menţionate la lit. a), dezafectate şi utilizate pentru desfăşurarea de profesii libere, de activităţi comerciale sau în orice alte scopuri;

c) construcţiile-anexe situate fie în corpul principal de clădire, fie în afara acestuia, cum sunt: bucătăriile, cămările, pivniţele, grajdurile, magaziile, garajele şi altele asemenea;

d) construcţiile gospodăreşti, cum sunt: pătulele, hambarele pentru cereale, şurele, fânăriile, remizele, şoproanele şi altele asemenea.

5.19. Sunt considerate clădiri distincte, având elemente de identificare proprii ale adresei, potrivit pct. 4.05 şi 4.06 din prezentele norme metodologice:

a) clădirile distanţate spaţial de celelalte clădiri amplasate în aceeaşi curte - lot de teren, precum şi clădirile legate între ele prin pasarele sau balcoane de serviciu;

b) clădirile alipite, situate pe loturi alăturate, care au sisteme constructive şi arhitectonice diferite - faţade şi materiale de construcţie pentru pereţii exteriori, intrări separate din stradă, curte sau grădină - şi nu au legături interioare.

 

5.20. Clădirile distincte cu destinaţia de locuinţă, situate la aceeaşi adresă, proprietate a aceleiaşi persoane fizice, nu intră sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţă. În cazul clădirilor de natura celor prevăzute la pct. 4.06 din prezentele norme metodologice, proprietate a aceleiaşi persoane fizice, apartamentul este asimilat clădirii ce intră sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţă coroborate cu cele ale pct. 5.10 din prezentele norme metodologice.

 

5.21. Nu intră sub incidenţa art. 5 alin. (2) din Ordonanţă clădirea dobândită în baza şi pe durata de executare a contractului:

a) ce conţine clauze de întreţinere pe durata întregii vieţi a persoanei care înstrăinează clădirea respectivă, proprietarul asigurându-i înmormântarea;

b) de rentă viageră, în condiţiile art. 1.639 şi următoarele din Codul civil.

 

5.22. De prevederile pct. 5.21 din prezentele norme metodologice un contribuabil poate beneficia numai pentru un singur contract încheiat sub formă autentică şi sub rezerva că persoana care înstrăinează nu este rudă de gradul întâi cu persoana care dobândeşte clădirea respectivă.

5.23. Majorarea impozitului pe clădiri cu cotele prevăzute la art. 5 alin. (2) din Ordonanţă se calculează şi în cazul persoanelor fizice străine care deţin pe teritoriul României mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă, ordinea numerică a acestora fiind determinată de succesiunea în timp a dobândirii lor, cu obligativitatea depunerii declaraţiei speciale.

5.24. Prin stabilirea impozitului pe clădiri majorat potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţă şi în condiţiile pct. 5.08-5.10 şi 5.16-5.23 din prezentele norme metodologice, se consideră executate prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2002.

5.25. Ordinea numerică a proprietăţilor pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţă se determină în funcţie de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar.

În cazul în care în acelaşi an se dobândesc mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă, ordinea numerică este determinată de data dobândirii.
În cazul în care la aceeaşi dată se dobândesc mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă, ordinea numerică este cea pe care o declară contribuabilul respectiv.

5.26. Declaraţia specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri cu destinaţia de locuinţă, model ITL - 002, este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.

Art. 6.

 

(1) Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (3), se calculează prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale, care poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cota impozitului pe clădiri este între 3% şi 5%, aplicată la valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluări, înregistrată în contabilitatea acestora.

(3) Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se determină asupra valorii negociate între părţi şi înscrise în contract şi se datorează de către proprietar.

(4) Începând cu data transferului de proprietate către beneficiar a clădirilor ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul se determină prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (2), până la data primei reevaluări înregistrate în contabilitate.

NORME METODOLOGICE:

6.01. - Prin sintagma valoarea de inventar înscrisă în evidenţa contabilă se înţelege valoarea de intrare a clădirilor în patrimoniu şi care, după caz, poate fi:

a) costul de achiziţie, pentru clădirile procurate cu titlu oneros;

b) costul de producţie, pentru clădirile construite de unitatea patrimonială;

c) valoarea actuală, estimată la înscrierea lor în activ, ţinându-se seama de valoarea clădirilor cu caracteristici tehnice şi economice similare sau apropiate, pentru clădirile obţinute cu titlu gratuit;

d) valoarea de aport - de utilitate acceptată de părţi -, pentru clădirile intrate în patrimoniu cu ocazia asocierii/fuziunii, conform statutelor şi contractelor, determinată prin expertiză, potrivit legii;

e) valoarea rezultată în urma reevaluării, pentru clădirile reevaluate în baza unei dispoziţii legale.

6.02. În cursul lunii mai a fiecărui an fiscal pentru anul următor, consiliile locale adoptă hotărâri privind stabilirea cotei pe baza căreia se calculează impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice, cotă care poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1,5% inclusiv. În cazul municipiului Bucureşti această atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

 

6.03. Pentru clădirile contribuabililor persoane juridice impozitul se calculează de către aceştia prin aplicarea cotei stabilite de către consiliile locale, potrivit legii, ce poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1,5% inclusiv, asupra valorii de inventar înscrise în evidenţa contabilă a acestora. În cazul municipiului Bucureşti această atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, model ITL - 003, este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.

6.04. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au înregistrată în evidenţa contabilă valoarea de inventar actualizată a clădirilor, începând cu anul 1998, se calculează pe baza cotei stabilite între 3% şi 5% inclusiv, prin hotărâre a consiliului local. Cota se stabileşte în cursul lunii mai a fiecărui an fiscal şi se aplică pentru anul următor. În cazul municipiului Bucureşti această atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

6.05. Pentru executarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţă se au în vedere următoarele:

a) impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 până la data de 1 ianuarie 2003, data intrării în vigoare a prevederilor referitoare la impozitul pe clădiri potrivit art. 78 din Ordonanţă, se calculează prin aplicarea asupra valorii de inventar a clădirii a cotei stabilite între 3% şi 5% inclusiv, prin hotărâre a consiliului local;

b) impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 până la data primei reevaluări, după data de 1 ianuarie 2003, se calculează prin aplicarea asupra valorii de inventar a clădirii a cotei stabilite între 3% şi 5% inclusiv, prin hotărâre a consiliului local;

c) după efectuarea reevaluării impozitul pe clădiri se calculează potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţă coroborate cu cele ale pct. 6.03 din prezentele norme metodologice, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se efectuează reevaluarea.

 

6.06. Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se datorează de către proprietar. Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, proprietar este locatorul/finanţatorul până la data expirării contractului de leasing, când se transferă utilizatorului/beneficiarului dreptul de proprietate asupra clădirii.

6.07. Impozitul pe clădiri pe perioada de leasing se determină pe baza valorii negociate între părţi şi înscrise în contract. Începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care expiră contractul de leasing, impozitul pe clădiri se determină după cum contribuabilul este persoană fizică sau persoană juridică.
Valoarea negociată între părţi corespunde valorii totale a contractului de leasing.

6.08. La determinarea valorii de inventar a clădirii se are în vedere însumarea valorilor tuturor elementelor şi instalaţiilor funcţionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scările, ascensoarele, instalaţiile de iluminat, instalaţiile sanitare, instalaţiile de încălzire, instalaţiile de telecomunicaţii prin fir şi altele asemenea; aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor şi instalaţiilor funcţionale ale clădirii.

Art. 7.

 

(1) La determinarea impozitului pe clădiri, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (3), se au în vedere atât clădirile aflate în funcţiune, cât şi cele în rezervă sau conservare.

(2) Clădirile aflate în funcţiune şi a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării sunt supuse în continuare impozitului pe clădiri, calculat pe baza valorii de inventar înregistrate în contabilitate.

NORME METODOLOGICE:

7.01. Datorarea impozitului pe clădiri este prevăzută în sarcina contribuabililor persoane juridice atât pentru clădirile aflate în funcţiune, în rezervă sau în conservare, cât şi pentru cele aflate în funcţiune şi a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării.

7.02. Pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Ordonanţă se au în vedere Normele privind reevaluarea imobilizărilor corporale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 7 iunie 2000, denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr. 403/2000.

Art. 8.

 

Clădirile dobândite în cursul anului, indiferent sub ce formă, se impun cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite. Impozitul se calculează proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului.

NORME METODOLOGICE:

8.01. Prin expresia clădire dobândită, indiferent sub ce formă se înţelege orice clădire intrată în proprietatea persoanelor fizice sau juridice pe oricare dintre căile prevăzute de dispoziţiile art. 644 şi următoarele din Codul civil.

În cazul clădirilor dobândite prin acte notariale, translative ale dreptului de proprietate, data dobândirii este cea menţionată în actul respectiv.

În cazul clădirilor dobândite prin hotărâri judecătoreşti, data dobândirii este data pronunţării hotărârii judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă.

8.02. În cazul persoanelor fizice, pentru clădirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 50/1991, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;

c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport de care se stabileşte impozitul pe clădiri.

8.03. Procesele-verbale menţionate la pct. 8.02 din prezentele norme metodologice se întocmesc prin grija structurilor specializate din domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului ale autorităţilor administraţiei publice locale, denumite în continuare structuri specializate, şi servesc la înregistrarea în evidenţele fiscale, agricole sau cadastrale, după caz, precum şi la determinarea impozitului pe clădiri.

8.04. Data dobândirii clădirii, potrivit menţiunii prevăzute la pct. 8.02 din prezentele norme metodologice, determină concomitent, în condiţiile Ordonanţei şi ale prezentelor norme metodologice, următoarele:

a) datorarea impozitului pe clădiri;

b) diminuarea suprafeţei de teren pentru care se datorează impozitul pe teren cu suprafaţa construită la sol a clădirii respective.

Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice se stabileşte pe baza datelor extrase din actele care atestă dreptul de proprietate.

8.05. Pentru clădirile dobândite în cursul anului impozitul pe clădiri datorat de la data de întâi a lunii următoare celei în care aceasta a fost dobândită şi până la sfârşitul anului respectiv se repartizează la termenele de plată rămase, iar ratele scadente sunt în funcţie de ratele trimestriale determinate pentru impozitul anual, proporţional cu numărul de luni pentru care se datorează impozitul pe clădiri.

8.06. Exemple de calcul

Exemplul 0. Utilizându-se exemplul de calcul de la pct. 5.06 din prezentele norme metodologice, impozitul pe clădiri aferent unui an fiscal este de 1.406.000 lei şi, potrivit art. 10 din Ordonanţă, se plăteşte trimestrial în patru rate egale, astfel:
I. până la 15 martie inclusiv .......................... 351.500 lei;
II. până la 15 iunie inclusiv .......................... 351.500 lei;
III. până la 15 septembrie inclusiv .................... 351.500 lei;
IV. până la 15 noiembrie inclusiv ...................... 351.500 lei,
iar impozitul pe clădiri aferent unei luni se determină prin împărţirea impozitului pe clădiri aferent anului fiscal la numărul de luni calendaristice, respectiv:
1.406.000 lei : 12 luni = 117.167 lei/lună.
Pentru clarificarea prevederilor pct. 8.05 din prezentele norme metodologice prin exemplele de calcul ce urmează se parcurg toate perioadele dintr-un an fiscal având drept referinţă exemplul 0.

Exemplul 1. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna ianuarie.

a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 februarie:
117.167 lei/lună x 11 luni = 1.288.837 lei.

b) Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. a) se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte astfel:
I. până la 15 martie inclusiv .......................... 234.334 lei;
II. până la 15 iunie inclusiv .......................... 351.501 lei;
III. până la 15 septembrie inclusiv .................... 351.501 lei;
IV. până la 15 noiembrie inclusiv ...................... 351.501 lei.

Exemplul 2. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna februarie.

a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 martie:
117.167 lei/lună x 10 luni = 1.171.670 lei.

b) Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. a) se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte astfel:
I. până la 15 martie inclusiv .......................... 117.167 lei;
II. până la 15 iunie inclusiv .......................... 351.501 lei;
III. până la 15 septembrie inclusiv .................... 351.501 lei;
IV. până la 15 noiembrie inclusiv ...................... 351.501 lei.

Exemplul 3. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna martie.

a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 aprilie:
117.167 lei/lună x 9 luni = 1.054.503 lei.

b) Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. a) se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte astfel:
I. până la 15 martie inclusiv .......................... - lei;
II. până la 15 iunie inclusiv .......................... 351.501 lei;
III. până la 15 septembrie inclusiv .................... 351.501 lei;
IV. până la 15 noiembrie inclusiv ...................... 351.501 lei.

Exemplul 4. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna aprilie.

a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 mai:
117.167 lei/lună x 8 luni = 937.336 lei.

b) Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. a) se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte astfel:
I. până la 15 martie inclusiv .......................... - lei;
II. până la 15 iunie inclusiv .................. ....... 234.334 lei;
III. până la 15 septembrie inclusiv .................... 351.501 lei;
IV. până la 15 noiembrie inclusiv ...................... 351.501 lei.

Exemplul 5. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna mai.

a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 iunie:
117.167 lei/lună x 7 luni = 820.169 lei.

b) Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. a) se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte astfel:
I. până la 15 martie inclusiv .......................... - lei;
II. până la 15 iunie inclusiv .......................... 117.167 lei;
III. până la 15 septembrie inclusiv .................... 351.501 lei;
IV. până la 15 noiembrie inclusiv ...................... 351.501 lei.

 

Exemplul 6. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna iunie.

a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 iulie:
117.167 lei/lună x 6 luni = 703.002 lei.

b) Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. a) se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte astfel:
I. până la 15 martie inclusiv .......................... - lei;
II. până la 15 iunie inclusiv .......................... - lei;
III. până la 15 septembrie inclusiv .................... 351.501 lei;
IV. până la 15 noiembrie inclusiv ...................... 351.501 lei.

Exemplul 7. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna iulie.

a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 august:
117.167 lei/lună x 5 luni = 585.835 lei.

b) Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. a) se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte astfel:
I. până la 15 martie inclusiv .......................... - lei;
II. până la 15 iunie inclusiv .......................... - lei;
III. până la 15 septembrie inclusiv .................... 234.334 lei;
IV. până la 15 noiembrie inclusiv ...................... 351.501 lei.

Exemplul 8. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna august.

a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 septembrie:
117.167 lei/lună x 4 luni = 468.668 lei.

b) Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. a) se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte astfel:
I. până la 15 martie inclusiv .......................... - lei;
II. până la 15 iunie inclusiv .......................... - lei;
III. până la 15 septembrie inclusiv .................... 117.167 lei;
IV. până la 15 noiembrie inclusiv ...................... 351.501 lei.

Exemplul 9. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna septembrie.

a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 octombrie:
117.167 lei/lună x 3 luni = 351.501 lei.

b) Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. a) se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte astfel:
I. până la 15 martie inclusiv .......................... - lei;
II. până la 15 iunie inclusiv .......................... - lei;
III. până la 15 septembrie inclusiv .................... - lei;
IV. până la 15 noiembrie inclusiv ...................... 351.501 lei.

 

Exemplul 10. Dreptul de proprietate se dobândeşte între 1 şi 15 octombrie inclusiv.

a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 noiembrie:
117.167 lei/lună x 2 luni = 234.334 lei.
b) Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. a) se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte astfel:
I. până la 15 martie inclusiv .......................... - lei;
II. până la 15 iunie inclusiv .......................... - lei;
III. până la 15 septembrie inclusiv .................... - lei;
IV. până la 15 noiembrie inclusiv ...................... 234.334 lei.

 

Exemplul 11. Dreptul de proprietate se dobândeşte între 16 şi 31 octombrie inclusiv.

a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 noiembrie:
117.167 lei/lună x 2 luni = 234.334 lei.

b) Având în vedere art. 62 alin. (1) din Ordonanţă, cum ultimul termen de plată prevăzut la art. 10 din Ordonanţă este înăuntrul celor 30 de zile în care contribuabilul are obligaţia să depună declaraţia de impunere pentru clădirile dobândite, termenul de plată pentru impozitul datorat, menţionat la lit. a), este la 30 de zile de la data dobândirii clădirii, respectiv între 16 şi 30 noiembrie inclusiv.

Exemplul 12. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna noiembrie.

a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 decembrie:
117.167 lei/lună x 1 lună = 117.167 lei.

b) Având în vedere art. 62 alin. (1) din Ordonanţă, cum ultimul termen de plată prevăzut la art. 10 din Ordonanţă este depăşit, plata se consideră în termen dacă impozitul datorat, menţionat la lit. a), se plăteşte până la expirarea perioadei de 30 de zile de la dobândire, înăuntrul căreia contribuabilul are obligaţia să depună declaraţia de impunere pentru clădirile dobândite, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a lunii decembrie a anului fiscal respectiv.

Exemplul 13. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna decembrie.

Având în vedere că impozitul pe clădiri se datorează cu data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită, adică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor, este evident că pentru anul curent nu se stabileşte impozit pe clădiri.

 

8.07. Rotunjirea prevăzută la art. 73 alin. (2) din Ordonanţă se aplică numai la calcularea impozitului pe clădiri anual. Pentru toate celelalte calcule intermediare referitoare la impozitul pe clădiri datorat pentru perioade mai mici de un an, la determinarea unor niveluri ca efect al majorării anuale prevăzute la art. 72 din Ordonanţă ori al aplicării unor coeficienţi de corecţie, precum şi la repartizarea pe termene de plată, rotunjirea se face la leu, în sensul că orice fracţiune din acesta se întregeşte la un leu, prin adaos.

Art. 9.

 

(1) Scăderea de la impunere, în cursul anului, pentru situaţiile de dezafectare, demolare, dezmembrare sau distrugere a clădirilor, precum şi de transfer al dreptului de proprietate ori locaţiune asupra clădirilor, după caz, se face cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs una dintre aceste situaţii. Scăderea se acordă proporţional cu partea de clădire supusă unei astfel de situaţii, precum şi cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal.

(2) Lista cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului pe clădiri este redată în anexa nr. 2.

(3) Avizarea de către consiliile locale a construcţiilor speciale prevăzute la subpunctul 20 al pct. 7 din anexa nr. 2 se va face anual, în cursul lunii noiembrie, şi se aplică în anul fiscal următor.

NORME METODOLOGICE:

9.01. Scăderea de la impunere, în cursul anului, pentru oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţă, se face după cum urmează:

a) începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs situaţia respectivă;

b) proporţional cu partea de clădire supusă unei astfel de situaţii;

c) proporţional cu perioada cuprinsă între data menţionată la lit. a) şi sfârşitul anului fiscal respectiv.

Pe cale de consecinţă, impozitul pe clădiri, determinat în condiţiile Ordonanţei şi ale prezentelor norme metodologice, se datorează până la data la care se face scăderea.

9.02. Prin noţiunea instituţii publice, menţionată la pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordonanţă, se înţelege: Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora.

9.03. Prin sintagma incinte folosite pentru activităţi economice, menţionată la pct. 1-4 din anexa nr. 2 la Ordonanţă, se înţelege spaţiile utilizate în scopuri comerciale, liber profesionale, de locuit sau altele asemenea, ce exced destinaţiilor specifice categoriilor de clădiri care nu sunt supuse impozitului pe clădiri.

9.04. Referitor la pct. 3 din anexa nr. 2 la Ordonanţă, prin sintagma clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult se înţelege bisericile, respectiv casele de rugăciuni şi anexele acestora. În categoria cultelor religioase se vor încadra numai acele culte recunoscute oficial în România.

9.05. În cursul lunii noiembrie a fiecărui an fiscal pentru anul următor consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, potrivit subpct. (20) al pct. 7 din anexa nr. 2 la Ordonanţă, stabilesc prin hotărâre acele construcţii speciale de natură similară nemenţionate la subpct. (1)-(19) ale aceluiaşi punct. Termenul avizare, prevăzut la art. 9 alin. (3) din Ordonanţă, corespunde avizului prevăzut la art. 45 din Legea nr. 215/2001, specific adoptării hotărârilor de către consiliile locale, în condiţiile art. 46 din aceeaşi lege.
Pentru anul 2003 adoptarea hotărârilor se face până cel târziu la 15 decembrie 2002.

9.06. Contribuabilii proprietari ai construcţiilor care fac obiectul pct. 9.05 din prezentele norme metodologice vor depune anual, în cursul lunii octombrie, Cererea privind avizarea construcţiilor speciale în scopul scutirii de la plata impozitului pe clădiri, model ITL - 023, potrivit anexei nr. IV la prezentele norme metodologice, la autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe a căror rază administrativ-teritorială se află construcţiile speciale. Nedepunerea acestei cereri până la data de 31 octombrie a fiecărui an, precum şi respingerea cererilor de către consiliile locale determină stabilirea impozitului pe clădiri în condiţiile Ordonanţei şi ale prezentelor norme metodologice.
Pentru anul 2003 cererea prevăzută la alin. 1 se depune în termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, sub sancţiunea decăderii.

9.07. În cerere se prezintă detaliat elementele de identificare ale construcţiilor speciale pentru care se solicită aprobarea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu menţionarea expresă a declaraţiei pe propria răspundere a semnatarului cererii, sub sancţiunile prevăzute de legea penală pentru nedeclararea corespunzătoare adevărului, că acele construcţii speciale nu întrunesc elementele constitutive ale clădirii pentru care se datorează impozitul pe clădiri.

9.08. Prin hotărârile adoptate de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, potrivit pct. 9.05 din prezentele norme metodologice, se menţionează nominal contribuabilii care au depus cereri, construcţiile stabilite ca fiind de natură similară construcţiilor speciale care nu sunt supuse impozitului pe clădiri, precum şi cazurile de cereri respinse.
Neadoptarea hotărârilor până la termenele prevăzute la pct. 9.05 din prezentele norme metodologice corespunde măsurii de aprobare a cererilor, respectiv de avizare a construcţiilor speciale.
 
Art. 10.

 

Impozitul pe clădiri se stabileşte pe baza declaraţiei de impunere depuse de contribuabili, în condiţiile prezentei ordonanţe, şi se plăteşte trimestrial în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie şi până la 15 noiembrie.

NORME METODOLOGICE:

10.01. Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială se află clădirile, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora, conform prevederilor art. 10 şi ale art. 62 alin. (1) din Ordonanţă.

10.02. Declaraţiile de impunere, potrivit art. 62 alin. (5) din Ordonanţă, se depun în termen de 30 de zile de la dobândire sau de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:

a) intervin schimbări privind domiciliul sau sediul, după caz, al contribuabilului;

b) se realizează lucrări ce conduc la modificarea impozitului pe clădiri datorat;

c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natură să conducă la modificarea impozitului pe clădiri.

10.03. Contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice sunt obligaţi să depună declaraţia de impunere în condiţiile prevăzute la pct. 10.01, 10.02, 10.04 şi 10.05 din prezentele norme metodologice, chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau de scutire de impozit pe clădiri.

10.04. Contribuabilii persoane fizice care deţin mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă sunt obligaţi să depună şi declaraţia specială de impunere, în condiţiile prevăzute la pct. 10.01 şi 10.02 din prezentele norme metodologice, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul, precum şi la cele în a căror rază administrativ-teritorială sunt situate respectivele clădiri, potrivit art. 5 alin. (4) din Ordonanţă.

10.05. Contribuabilii persoane juridice calculează impozitul pe clădiri datorat anual şi depun declaraţia de impunere până la data de 31 ianuarie a fiecărui an fiscal la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială se află clădirea, conform prevederilor art. 62 alin. (6) din Ordonanţă.

10.06. Potrivit art. 62 alin. (3) din Ordonanţă, în cazurile contribuabililor care nu depun declaraţia de impunere conform prevederilor pct. 10.01, 10.02, 10.04 şi 10.05 din prezentele norme metodologice, după caz, impozitul pe clădiri se poate stabili din oficiu pe baza înregistrărilor existente în registrele agricole, în evidenţele specifice cadastrului imobiliar-edilitar, precum şi în evidenţa contabilă a contribuabililor.

10.07. Impozitul pe clădiri anual se plăteşte în patru rate egale până la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie şi noiembrie ale fiecărui an.

10.08. În cazul în care termenul de plată a impozitului pe clădiri, stabilit în condiţiile Ordonanţei, expiră într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă este efectuată în ziua lucrătoare imediat următoare.

 

 

CAPITOLUL III : Impozitul şi taxa pe teren

Art. 11.

 

Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri situate în municipii, oraşe şi comune, în intravilanul sau extravilanul localităţilor datorează impozit pe teren.

NORME METODOLOGICE:

11.01. Pentru terenurile dobândite, indiferent sub ce formă, contribuabilii prevăzuţi la art. 3 din Ordonanţă datorează impozitul pe teren, stabilit în limitele şi în condiţiile Ordonanţei şi ale prezentelor norme metodologice, oriunde ar fi situate aceste terenuri, în comune, oraşe sau municipii, atât pentru cele din intravilan, cât şi pentru cele din extravilan.

11.02. Se consideră proprietari de terenuri şi acei contribuabili cărora, în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 400/2002, li s-a constituit ori reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole sau forestiere, după caz, de la data punerii în posesie constatată prin procese-verbale, fişe sau orice alte documente de punere în posesie întocmite de comisiile locale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, chiar dacă nu este emis titlul de proprietate.
 
Art. 12.

 

(1) Impozitul pe teren se stabileşte anual, în sumă fixă pe metru pătrat de teren, în mod diferenţiat, în intravilanul localităţilor, pe ranguri de localităţi şi zone, iar în extravilanul localităţilor, pe ranguri de localităţi şi categorii de folosinţă a terenurilor, pe zone, potrivit anexei nr. 3 şi, respectiv, anexei nr. 4.

(2) În cazurile în care terenurile situate în intravilanul localităţilor sunt înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, acestea se vor supune impozitului pe teren conform anexei nr. 4.

NORME METODOLOGICE:

12.01. Impozitul pe teren se stabileşte anual în sumă fixă, pe metru pătrat de teren, în mod diferenţiat, în intravilanul şi extravilanul localităţilor, după cum urmează:

a) în intravilan:

a.1. pe ranguri de localităţi, identificate prin cifrele romane: 0, I, II, III, IV şi V;

a.2. pe zone, identificate prin literele: A, B, C şi D;

a.3. pe categorii de folosinţă, astfel cum sunt evidenţiate în tabelul prezentat la pct. 12.06 din prezentele norme metodologice;

b) în extravilan:

b.1. pe ranguri de localităţi, identificate prin cifrele romane: 0, I, II, III, IV şi V;

b.2. pe zone, identificate prin cifrele romane, respectiv zonele: I, a II-a, a III-a şi a IV-a;

b.3. pe categorii de folosinţă, astfel cum sunt evidenţiate în tabloul prezentat la pct. 12.06 din prezentele norme metodologice.

12.02. Pentru terenurile din intravilanul localităţilor, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se determină prin înmulţirea nivelurilor prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţă cu coeficienţii de corecţie cuprinşi în nota din aceeaşi anexă, diferenţiaţi pe ranguri de localităţi. Pentru încadrarea terenurilor pe zone se utilizează următoarea corespondenţă:

a)      zonei A din intravilan îi corespunde zona I din extravilan;

b)      zonei B din intravilan îi corespunde zona a II-a din extravilan;

c)      zonei C din intravilan îi corespunde zona a III-a din extravilan;

d)      zonei D din intravilan îi corespunde zona a IV-a din extravilan.

12.03. Exemplu de calcul privind impozitul pe teren situat în intravilan. O persoană fizică sau juridică deţine în proprietate o suprafaţă de teren de 500 m2, având categoria de folosinţă teren cu construcţii, situată în intravilanul localităţii, din care 50 m2 reprezintă suprafaţa construită la sol a clădirilor. Terenul este situat în municipiul Bucureşti, corespunzător rangului 0 de localităţi, şi în zona A, potrivit hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti, adoptată în termenul prevăzut la art. 77 din Ordonanţă. Impozitul pentru terenul situat în intravilanul localităţii, datorat pentru anul 2003, se determină după cum urmează:

a) se stabileşte suprafaţa de teren supusă impozitului, scăzându-se din suprafaţa deţinută în proprietate suprafaţa construită la sol a clădirilor, respectiv: 500 m2-50 m2 = 450 m2;

b) se calculează impozitul pe terenul situat în intravilan, înmulţindu-se suprafaţa stabilită la lit. a) cu nivelul impozitului pe teren, corespunzător rangului 0 şi zonei A, menţionat în anexa nr. 3 la Ordonanţă, respectiv: 450 m2 x 5.900 lei/m2 = 2.655.000 lei/an.

12.04. Exemplu de calcul privind impozitul pe teren situat în extravilan. O persoană fizică sau juridică deţine în proprietate o suprafaţă de teren situată în extravilanul localităţii, de 472 m2, din care suprafaţa construită la sol a clădirilor este de 129 m2. Terenul este situat în municipiul Bucureşti, corespunzător rangului 0 de localităţi, în categoria de folosinţă "livezi", zona I. Impozitul pe terenul situat în extravilanul localităţii, datorat pentru anul 2003, se determină după cum urmează:

a) se stabileşte suprafaţa de teren supusă impozitului, scăzându-se din suprafaţa deţinută în proprietate suprafaţa construită la sol a clădirilor, respectiv: 472 m2-129 m2 = 343 m2;

b) se calculează impozitul pe terenul situat în extravilan, înmulţindu-se suprafaţa stabilită la lit. a) cu nivelul impozitului pe teren corespunzător categoriei de folosinţă "livezi", menţionat la nr. crt. 6 din anexa nr. 4 la Ordonanţă, zona I, precum şi cu coeficientul de corecţie menţionat la lit. a) a notei din aceeaşi anexă, respectiv: 343 m2 x 30 lei/m2 x 8,00 = 82.320 lei/an.

Prin aplicarea prevederilor art. 73 alin. (2) din Ordonanţă rezultă impozitul pe teren rotunjit, datorat pentru anul 2003, în sumă de 82.000 lei.

12.05. Precizările efectuate la pct. 5.04 şi 5.05 din prezentele norme metodologice se aplică în mod corespunzător şi pentru stabilirea impozitului pe terenurile situate în intravilan şi în extravilan.

12.06. La încadrarea terenurilor pe categorii de folosinţă se are în vedere tabloul următor:

------------------------------------------------------------------------------------------------
| Categoria | Subcategoria |Simbol| Categoria | Subcategoria |Simbol|
| de | de folosinţă |(cod) | de | de folosinţă |(cod) |
| folosinţă | | | folosinţă | | |
|-----------+---------------------------+------+-------------+----------------------------+------|
|1. Terenuri|- construcţii | C | 6. Livezi |- livezi clasice | L |
| cu |- curţi şi construcţii | CC | |- livezi intensive şi | LI |
|construcţii|- diguri | CD | |superintensive | |
| |- cariere | CA | |- livezi plantaţii arbuşti | LF |
| |- parcuri | CP | |- plantaţii dud | LD |
| |- cimitire | CI | |- pepiniere pomicole | LP |
| |- terenuri de sport | CS | | | |
| |- pieţe şi târguri | CT | | | |
| |- pajişti şi ştranduri | CPJ | | | |
| |- taluzuri pietruite | CTZ | | | |
| |- fâşie de frontieră | CFF | | | |
| |- exploatări miniere şi | | | | |
| |petroliere | CMP | | | |
| |- alte terenuri cu | CAT | | | |
| |construcţii | | | | |
|-----------+---------------------------+------+-------------+----------------------------+------|
| 2.
Arabil |- arabil propriu-zis | A |7. Păduri şi |- păduri | PD |
| |- pajişti cultivate | AP |alte terenuri|- perdele de protecţie | PDP |
| |- grădini de legume | AG |cu vegetaţie |- tufărişuri şi mărăcinişuri| PDT |
| |- orezării | AO | forestieră |- răchitării | PDR |
| |- sere | AS | |- pepiniere silvice | PDPS |
| |- solarii şi răsadniţe | ASO | | | |
| |- căpşunării | AC | | | |
| |- alte culturi perene | AD | | | |
|-----------+---------------------------+------+-------------+----------------------------+------|
| 3. Păşuni |- păşuni curate | P | 8. Terenuri |- ape curgătoare | HR |
| |- păşuni împădurite | PP | cu ape |- lacuri şi bălţi naturale | HB |
| |- păşuni cu pomi fructiferi| PL | |- lacuri de acumulare | HA |
| |- păşuni cu tufărişuri şi | | |- amenajări piscicole | HP |
| |mărăciniş | PT | |- ape cu stuf | HS |
| | | | |- canaluri | HC |
| | | | |- marea teritorială | HM |
|-----------+---------------------------+------+-------------+----------------------------+------|
| 4. Fâneţe |- fâneţe curate | F |9. Drumuri şi|- autostrăzi | DA |
| |- fâneţe cu pomi | FL | căi ferate |- drumuri naţionale | DN |
| |fructiferi | FP | |- drumuri judeţene | DJ |
| |- fâneţe împădurite | | |- drumuri comunale | DC |
| |- fâneţe cu tufărişuri şi | FT | |- străzi şi uliţe | DS |
| |mărăciniş | | |- drumuri de exploatare | |
| | | | |(agricole, silvice, | |
| | | | |petroliere, industriale, | DE |
| | | | |etc.) | DT |
| | | | |- drumuri şi poteci | DF |
| | | | |turistice | |
| | | | |- căi ferate | |
|-----------+---------------------------+------+-------------+----------------------------+------|
| 5. Vii |- vii nobile | VN |10. Terenuri |- nisipuri zburătoare | NN |
| |- vii hibride | VH |neproductive |- bolovănişuri, stâncării, | NB |
| |- plantaţii hamei | VHA | |pietrişuri | |
| |- pepiniere viticole | VP | |- râpe, ravene, torenţi | NR |
| | | | |- sărături cu crustă | NS |
| | | | |- mocirle şi smârcuri | NM |
| | | | |- gropi împrumut, | NG |
| | | | |deponii | NH |
| | | | |- halde | |
------------------------------------------------------------------------------------------------

12.07. Ierarhizarea localităţilor urbane şi rurale pe ranguri se face avându-se în vedere prevederile Legii nr. 351/2001. În acest sens, la nivelurile impozitului pe terenurile situate în extravilan, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţă, se aplică următorii coeficienţi de corecţie:

a) localităţi urbane de rangul 0 ......... 8,00;

b) localităţi urbane de rangul I ......... 5,00;

c) localităţi urbane de rangul II ........ 4,00;

d) localităţi urbane de rangul III ....... 3,00;

e) localităţi rurale de rangul IV ........ 1,10;

e)      localităţi rurale de rangul V ......... 1,00.

12.08. Pentru terenurile înregistrate la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii", ocupate de orice fel de construcţii care nu sunt de natura clădirilor, se datorează impozitul pe teren.
Trotuarele, aleile de orice fel, digurile, terenurile de sport, puţurile, fosele betonate, podurile, bazinele, platformele betonate, căile de rulare, reţelele de canalizare, împrejmuirile, precum şi orice alte construcţii asemănătoare nu sunt de natura clădirilor, iar pentru suprafeţele ocupate de acestea se datorează impozit pe teren.

12.09. În cazul în care terenul este concesionat sau închiriat, datorarea redevenţei sau a chiriei stabilite conform prevederilor legale nu exonerează datorarea impozitului pe teren.
 
Art. 13.

 

Încadrarea terenurilor pe zone şi pe categorii de folosinţă, în intravilan şi extravilan, se face de către consiliile locale, în funcţie de poziţia terenurilor faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, registrelor agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidenţe agricole ori cadastrale.

NORME METODOLOGICE:

13.01. Consiliile locale adoptă hotărâri privind delimitarea zonelor, atât în intravilan, cât şi în extravilan, pe baza documentelor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a registrelor agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau a altor evidenţe agricole ori cadastrale, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I. În cazul municipiului Bucureşti această atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
Neadoptarea hotărârilor în termenul prevăzut la alin. 1 corespunde opţiunii consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti de delimitare la nivelul comunei, oraşului sau municipiului respectiv, în intravilan, a zonei A, iar în extravilan, a zonei I.
Pentru asigurarea unei stabilităţi în ceea ce priveşte delimitarea zonelor, hotărârile prevăzute la alin.
1 pot avea caracter multianual.
În cazul în care la nivelul unităţii administrativ-teritoriale se impun modificări ale delimitării zonelor, autorităţile deliberative prevăzute la alin. 1 adoptă hotărârile respective în cursul lunii mai pentru anul fiscal următor. Neadoptarea hotărârilor în cursul lunii mai corespunde opţiunii autorităţilor deliberative de menţinere a zonelor existente.

13.02. La unităţile administrativ-teritoriale în cazul cărora elementele specifice permit delimitarea a mai puţin de 4 zone consiliile locale pot face încadrarea terenurilor, după cum urmează:

a) în cazul în care delimitează 3 zone, acestea sunt:

a.1. în intravilan: zona A, zona B şi zona C;

a.2. în extravilan: zona I, zona a II-a şi zona a III-a;

 

b) în cazul în care delimitează 2 zone, acestea sunt:

b.1. în intravilan: zona A şi zona B;

b.2. în extravilan: zona I şi zona a II-a;

c) în cazul în care delimitează o singură zonă, aceasta este:

c.1. în intravilan: zona A;

c.2. în extravilan: zona I.

13.03. În cazurile în care numărul de zone din intravilan este diferit de numărul de zone din extravilan, pentru determinarea impozitului pe terenurile situate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, corespondenţa dintre zone se face după cum urmează:

a) în intravilan se delimitează doar zona A, iar în extravilan se delimitează zonele: I, a II-a, a III-a şi a IV-a; pentru aceste cazuri impozitul pe teren se determină numai în funcţie de nivelurile corespunzătoare zonei I;

b) în intravilan se delimitează zonele A şi B, iar în extravilan se delimitează zonele: I, a II-a, a III-a şi a IV-a; pentru acest caz impozitul pe terenurile încadrate în zona A se determină în funcţie de nivelurile corespunzătoare zonei I, iar pentru cele încadrate în zona B se determină în funcţie de nivelurile corespunzătoare zonei a II-a;

c) în intravilan se delimitează zonele A, B şi C, iar în extravilan se delimitează zonele: I, a II-a, a III-a şi a IV-a; pentru acest caz impozitul pe terenurile încadrate în zona A se determină în funcţie de nivelurile corespunzătoare zonei I, pentru cele încadrate în zona B se determină în funcţie de nivelurile corespunzătoare zone a II-a, iar pentru cele încadrate în zona C se determină în funcţie de nivelurile corespunzătoare zonei a III-a;

d) în intravilan se delimitează zonele A, B, C, şi D, iar în extravilan se delimitează zonele I, a II-a şi a III-a; pentru acest caz impozitul pe terenurile încadrate în zona A se determină în funcţie de nivelurile corespunzătoare zonei I, pentru cele încadrate în zona B se determină în funcţie de nivelurile corespunzătoare zonei a II-a, iar pentru cele încadrate în zonele C şi D, în funcţie de nivelurile corespunzătoare zonei a III-a;

e) în intravilan se delimitează zonele A, B, C şi D, iar în extravilan se delimitează zonele I şi a II-a; pentru acest caz impozitul pe terenurile încadrate în zona A se determină în funcţie de nivelurile corespunzătoare zonei I, iar pentru cele încadrate în zonele B, C şi D se determină în funcţie de nivelurile corespunzătoare zonei a II-a;

f) în intravilan se delimitează zonele A, B, C şi D, iar în extravilan se delimitează doar zona I; pentru acest caz impozitul pe teren, indiferent în care dintre zonele A-D sunt încadrate terenurile, se determină în funcţie de nivelurile zonei I;

NOTĂ: Prevederile prezentului punct sunt sistematizate, în formă tabelară, după cum urmează:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |Corespondenţa | | | |Corespondenţa | |
| | | zonelor în | | | | zonelor în | |
| | INTRAVILAN |cazul în care | EXTRAVILAN | | INTRAVILAN |cazul în care | EXTRAVILAN |
| | | nr. zonelor | | | | nr. zonelor | |
| | |din intravilan| | | |din intravilan| |
| | | este diferit | | | | este diferit | |
| | |de nr. zonelor| | | |de nr. zonelor| |
| | |din extravilan| | | |din extravilan| |
|-------+-------------+--------------+-------------+-------+-------------+--------------+-------------|
| |OPŢIUNEA|ZONA| |OPŢIUNEA|ZONA| |OPŢIUNEA|ZONA| |OPŢIUNEA|ZONA|
|-------+--------+----+--------------+--------+----+-------+--------+----+--------------+--------+----|
| | X | A |------------->| I | X | | X | A |------------->| I | X |
| |--------+----| |--------+----| |--------+----| |--------+----|
| | | B | | a II-a | X | | X | B |------------->| a II-a | X |
| |--------+----| |--------+----| |--------+----| |--------+----|
|lit. a)| | C | |a III-a | X |lit. d)| X | C |------------->|a III-a | X |
| |--------+----| |--------+----| |--------+----| | |--------+----|
| | | D | | a IV-a | X | | X | D |----------- | a IV-a | |
|-------+--------+----+--------------+--------+----+-------+--------+----+--------------+--------+----|
| | X | A |------------->| I | X | | X | A |------------->| I | X |
| |--------+----| |--------+----| |--------+----| |--------+----|
|lit. b)| X | B |------------->| a II-a | X |lit. e)| X | B |------------->| a II-a | X |
| |--------+----| |--------+----| |--------+----| || |--------+----|
| | | C | |a III-a | X | | X | C |---------- | |a III-a | |
| |--------+----| |--------+----| |--------+----| | |--------+----|
| | | D | | a IV-a | X | | X | D |----------- | a IV-a | |
|-------+--------+----+--------------+--------+----+-------+--------+----+--------------+--------+----|
| | X | A |------------->| I | X | | X | A |------------->| I | X |
| |--------+----| |--------+----| |--------+----| ||| |--------+----|
|lit. c)| X | B |------------->| a II-a | X |lit. f)| X | B |--------- || | a II-a | |
| |--------+----| |--------+----| |--------+----| || |--------+----|
| | X | C |------------->|a III-a | X | | X | C |---------- | |a III-a | |
| |--------+----| |--------+----| |--------+----| | |--------+----|
| | | D | | a IV-a | X | | X | D |----------- | a IV-a | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


13.04. Exemplu de calcul privind impozitul pe teren. Un contribuabil deţine în proprietate, pe raza administrativ-teritorială a unei localităţi de rangul I, următoarele terenuri:

A. în intravilan:

A.1. 2.780 m2 teren cu construcţii situat la adresa: Str. Viitorului nr. 17, încadrat în zona B, pe care este amplasată o clădire a cărei suprafaţă construită desfăşurată este de 630 m2, suprafaţa construită la sol a acesteia fiind de 295 m2;

A.2. 4.314 m2 teren situat la adresa: Str. Labirintului nr. 53, încadrat în zona D, înregistrat în registrul agricol ca având categoria de folosinţă "livezi";

 

B. în extravilan:

B.1. 6.372 m2 teren de sport situat în punctul: "Hipodrom", încadrat în zona I, pe care se află două clădiri a căror suprafaţă construită la sol este de 615 m2;

B.2. 10.000 m2 teren agricol situat în punctul: "La grădină", încadrat în zona a III-a, din care 4.660 m2 sunt cultivaţi cu legume şi 5.340 m2 sunt afectaţi unei pepiniere viticole.

Consiliul local al municipiului respectiv, prin hotărâre, în condiţiile art. 13 şi 72 coroborate cu cele ale art. 77 din Ordonanţă, pentru anul 2003 stabileşte următoarele:

a) pentru intravilan încadrarea terenurilor se face pe patru zone;

b) pentru extravilan încadrarea terenurilor se face pe trei zone;

c) impozitul pe teren se majorează cu cota de 45%.

Pentru determinarea impozitului pe teren se parcurg următoarele etape:

a) se stabilesc atât pentru intravilan, cât şi pentru extravilan suprafeţele de teren ce fac obiectul impozitării, în sensul că din suprafeţele deţinute se scad suprafeţele construite la sol ale clădirilor, şi anume:


A.1. 2.780 m2 - 295 m2 = 2.485 m2;
A.2. 4.314 m2 - 0 m2 = 4.314 m2;
B.1. 6.372 m2 - 615 m2 = 5.757 m2;
B.2.1. 4.660 m2 - 0 m2 = 4.660 m2;
B.2.2. 5.340 m2 - 0 m2 = 5.340 m2;

 

b) se determină, în condiţiile date, nivelurile impozitului pe teren, în lei/m2, atât pentru intravilan, cât şi pentru extravilan, pe categoriile de folosinţă declarate de contribuabil şi înregistrate ca atare în registrul agricol, astfel că:

A.1. pentru terenul cu construcţii încadrat în zona B, impozitul pe teren, potrivit anexei nr. 3 la Ordonanţă, este de 3.700 lei/m2, iar prin majorarea anuală conduce la nivelul de 5.365 lei/m2;

A.2. pentru terenul având altă categorie de folosinţă decât cea de "terenuri cu construcţii", respectiv categoria de folosinţă "livezi", încadrat în zona D, impozitul pe teren, potrivit art. 12 alin. (2) din Ordonanţă şi nr. crt. 6 din anexa nr. 4 la Ordonanţă, este de 20 lei/m2, corespunzător precizărilor de la pct. 13.03 lit. d) din prezentele norme metodologice, în sensul că în intravilan s-au stabilit patru zone şi în extravilan doar trei zone, iar prin majorarea anuală conduce la nivelul de 29 lei/m2, asupra căruia se aplică coeficientul de corecţie 5,00, rezultând nivelul de: 29 lei/m2 x 5,00 = 145 lei/m2;

B.1. pentru terenul de sport care se încadrează la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii" şi în zona I, impozitul pe teren, potrivit nr. crt. 1 din anexa nr. 4 la Ordonanţă, este de 10 lei/m2, iar prin majorarea anuală conduce la nivelul, rotunjit la leu, de 15 lei/m2, asupra căruia se aplică coeficientul de corecţie 5,00, rezultând nivelul, rotunjit la leu, de: 15 lei/m2 x 5,00 = 75 lei/m2;

B.2. pentru acest teren, încadrat în zona a III-a, identificăm două categorii de folosinţă, şi anume:

B.2.1. pentru terenul cultivat cu legume, care se încadrează la categoria de folosinţă "arabil", impozitul pe teren, potrivit nr. crt. 2 din anexa nr. 4 la Ordonanţă, este de 10 lei/m2, iar prin majorarea anuală conduce la nivelul, rotunjit la leu, de 15 lei/m2, asupra căruia se aplică coeficientul de corecţie 5,00, rezultând nivelul de: 15 lei/m2 x 5,00 = 75 lei/m2;

B.2.2. pentru terenul afectat unei pepiniere viticole, care se încadrează la categoria de folosinţă "vii", impozitul pe teren, potrivit nr. crt. 5, din anexa nr. 4 la Ordonanţă, este de 15 lei/m2, iar prin majorarea anuală conduce la nivelul, rotunjit la leu, de 22 lei/m2, asupra căruia se aplică coeficientul de corecţie 5,00, rezultând nivelul, rotunjit la leu, de: 22 lei/m2 x 5,00 = 110 lei/m2;

c) având suprafeţele de teren ce fac obiectul impozitării, menţionate la lit. a), precum şi nivelurile impozitului pe teren, în lei/m2, pentru fiecare dintre aceste suprafeţe, menţionate la lit. b), se calculează impozitul pe teren datorat, astfel:


A.1. 2.485 m2 x 5.365 lei/m2 = 13.332.025 lei;
A.2. 4.314 m2 x 145 lei/m2 = 625.530 lei;
B.1. 5.757 m2 x 75 lei/m2 = 431.775 lei;
B.2.1. 4.660 m2 x 75 lei/m2 = 349.500 lei;
B.2.2. 5.340 m2 x 110 lei/m2 = 587.400 lei;
TOTAL: 15.326.230 lei;

 

d) prin aplicarea prevederilor art. 73 alin. (2) din Ordonanţă rezultă impozitul pe teren, rotunjit, datorat pentru anul 2003 în sumă de 15.326.000 lei, repartizat în rate egale pe termene de plată, astfel:


d.1. 15 martie inclusiv 3.831.500 lei;
d.2. 15 iunie inclusiv 3.831.500 lei;
d.3. 15 septembrie inclusiv 3.831.500 lei;
d.4. 15 noiembrie inclusiv 3.831.500 lei;


13.05. Prevederile pct. 8.07 din prezentele norme metodologice se aplică în mod corespunzător şi pentru impozitul pe teren.

Art. 14.

 

(1) Pentru terenurile dobândite în cursul anului, indiferent sub ce formă, impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal.

(2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul terenurilor a căror încadrare se modifică în cursul anului fiscal.

NORME METODOLOGICE:

14.01. Procedura de calcul pentru determinarea impozitului pe teren datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului este similară cu cea prevăzută la pct. 8.05 şi 8.06 din prezentele norme metodologice.

14.02. În situaţia în care pe parcursul anului fiscal terenurile fac obiectul modificării încadrării din extravilan în intravilan ori din intravilan în extravilan, stabilite ca atare prin Planul urbanistic general, sau al schimbării categoriei de folosinţă, în condiţiile legii, impozitul pe teren se modifică de la data de întâi a lunii următoare celei în care a apărut modificarea sau schimbarea, după caz.

14.03. Compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale are obligaţia să comunice contribuabililor care intră sub incidenţa pct. 14.02 din prezentele norme metodologice înştiinţările referitoare la modificarea impozitului pe teren, în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării modificării încadrării sau schimbării categoriei de folosinţă, după caz.

Art. 15.

 

În situaţia în care în cursul anului se modifică rangul localităţii, impozitul pe teren se modifică corespunzător noii încadrări a localităţii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare.

NORME METODOLOGICE:

15.01. Dacă în cursul anului se modifică rangul localităţilor urbane şi rurale, impozitul pe teren datorat se modifică potrivit noii încadrări a localităţii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, dat fiind faptul că priveşte toţi contribuabilii dintr-o unitate administrativ-teritorială. În această situaţie impozitul pe teren datorat se determină din oficiu de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, fără a se mai depune o nouă declaraţie de impunere, după ce în prealabil le-a fost adusă la cunoştinţă contribuabililor modificarea rangului localităţii.

Art. 16.

 

(1) Impozitul pe teren nu se aplică asupra terenurilor pentru care se plăteşte taxa pe teren datorată potrivit art. 17 din prezenta ordonanţă.

(2) Scăderea de la impunere, în cursul anului, pentru oricare dintre situaţiile care corespund dispoziţiilor legale în vigoare, se face cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs acea situaţie, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal.

(3) Lista cuprinzând terenurile pentru care nu se datorează impozitul şi taxa este redată în anexa nr. 5.

NORME METODOLOGICE:

16.01. Pentru terenurile aflate în proprietatea contribuabililor se datorează impozit pe teren.
Pentru terenurile proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea sau în folosinţa persoanelor juridice şi folosite de către acestea în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, se datorează taxa pe teren.

16.02. Pentru o suprafaţă pentru care se datorează impozit pe teren nu se datorează taxa pe teren.

16.03. Prin sintagma scăderea de la impunere se înţelege scăderea referitoare la impozitul pe teren şi/sau la taxa pe teren. Dispoziţiile pct. 9.01 din prezentele norme metodologice se aplică în mod corespunzător pentru determinarea impozitului pe teren şi a taxei pe teren.

16.04. În cazul în care terenul este concesionat sau închiriat, datorarea redevenţei sau chiriei stabilite conform prevederilor legale nu exonerează datorarea taxei pe teren.

16.05. Prin sintagma suprafaţă construită a acestora, prevăzută la lit. A pct. 1 din anexa nr. 5 la Ordonanţă, se înţelege suprafaţa construită la sol a clădirilor, în sensul că pentru determinarea impozitului pe teren, din suprafaţa înregistrată în registrul agricol la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii" se scade suprafaţa construită la sol a clădirilor, chiar dacă pentru acestea nu se datorează impozit pe clădiri.

16.06. Pentru terenurile înregistrate la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii" ocupate de construcţii care nu sunt de natura clădirilor se datorează impozitul/taxa pe teren, după caz.

Art. 17.

 

Pentru terenurile proprietate publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea sau în folosinţa regiilor autonome, a societăţilor comerciale şi a altor persoane juridice, utilizate în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, acestea datorează taxa pe teren, care se stabileşte în aceleaşi condiţii ca şi impozitul pe teren prevăzut la art. 12.

NORME METODOLOGICE:

17.01. Regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, societăţile bancare, societăţile comerciale sau persoanele juridice care deţin în administrare sau în folosinţă terenuri proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, datorează taxa pe teren. Taxa pe teren se determină în aceleaşi condiţii ca impozitul pe teren.

17.02. Utilizarea terenurilor în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură este confirmată prin actele de dispoziţie ale autorităţilor administraţiei publice care au atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.

17.03. Contribuabilii prevăzuţi la pct. 17.01 din prezentele norme metodologice au obligaţia să depună la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale din raza administrativ-teritorială unde se află situate terenurile pentru care se datorează taxa pe teren, o dată cu declaraţia de impunere, şi copia actului prin care face dovada acordului autorităţilor menţionate la pct. 17.02 din prezentele norme metodologice cu privire la administrarea sau folosinţa terenurilor respective.

17.04. În cazurile în care pe terenurile prevăzute la art. 17 din Ordonanţă sunt amplasate clădiri, din suprafaţa de teren care se află în administrare sau în folosinţă, pentru determinarea taxei pe teren, nu se scade suprafaţa construită la sol a clădirilor.

Art. 18.

 

(1) Pentru terenurile ocupate de drumuri şi căi ferate contribuabilii prevăzuţi la art. 17 datorează taxa pe teren ce se stabileşte anual, în lei/km, diferenţiată după cum urmează:


a) pentru drumuri 200.000 lei/km;
b) pentru căi ferate normale 390.000 lei/km;
c) pentru căi ferate înguste 200.000 lei/km.


(2) Taxa se datorează numai pentru liniile ferate şi drumurile până la accesul în incinta unităţii.

NORME METODOLOGICE:

18.01. Contribuabilii prevăzuţi la art. 17 din Ordonanţă datorează taxa pe teren stabilită în lei/km, atunci când pe terenurile pe care le au în administrare sau în folosinţă sunt amplasate drumuri sau căi ferate.

18.02. Taxa pe teren stabilită în lei/km de drum sau de cale ferată se datorează numai pentru lungimea acestora care afectează terenurile proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale situate în afara incintei unităţii. Prin incinta unităţii se înţelege suprafaţa de teren împrejmuită sau convenţional delimitată, care se încadrează la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii" - subcategoria de folosinţă "curţi şi construcţii".

18.03. Pentru suprafaţa de teren din incinta unităţii se datorează impozit pe teren în cazul în care, potrivit art. 16 alin. (1) din Ordonanţă, nu se datorează taxa pe teren în condiţiile art. 17 din Ordonanţă.

Art. 19.

 

Unităţile de transport feroviar sunt scutite de taxa pe teren prevăzută la art. 17 şi 18.

NORME METODOLOGICE:

19.01. Potrivit art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările şi completările ulterioare, elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum şi terenurile destinate acestui scop sunt scutite de orice taxe şi impozite.

19.02. Având în vedere prevederile art. 19 din Ordonanţă, coroborate cu cele menţionate la pct. 19.01 din prezentele norme metodologice, unităţile de transport feroviar, în înţelesul Ordonanţei, sunt cele ce privesc transportul feroviar public, iar terenurile destinate acestui scop sunt scutite de:

a) impozitul pe teren stabilit în condiţiile art. 12 din Ordonanţă;

b) taxa pe teren stabilită în condiţiile art. 17 din Ordonanţă;

c) taxa pe teren stabilită în condiţiile art. 18 din Ordonanţă.

19.03. Pentru terenurile pe care sunt amplasate elemente ale infrastructurii feroviare ce privesc transportul feroviar în interes propriu, precum şi pentru terenurile destinate acestui scop se datorează impozitul pe teren sau/şi taxa pe teren, în condiţiile Ordonanţei.

Art. 20.

 

Impozitul şi taxa pe teren se stabilesc, se modifică şi se încasează potrivit prevederilor art. 8-10.

NORME METODOLOGICE:

20.01. Procedurile de stabilire, modificare şi de încasare/plată a impozitului şi a taxei pe teren sunt similare celor pentru impozitul pe clădiri, detaliate la pct. 8.01, 8.03-8.07, 10.01-10.03, 10.05, 10.07 şi 10.08 din prezentele norme metodologice.

20.02. Pentru stabilirea impozitului sau a taxei pe teren, după caz, se aplică în mod corespunzător prevederile de la pct. 8.04 din prezentele norme metodologice.

20.03. Declaraţiile de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice, model ITL-004, şi, respectiv, declaraţiile de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice, model ITL-005/model ITL-005 bis, sunt prevăzute în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.

 

 

CAPITOLUL IV : Taxa asupra mijloacelor de transport

Art. 21.

 

(1) Contribuabilii care deţin mijloace de transport cu tracţiune mecanică datorează o taxă anuală stabilită în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora, pentru fiecare 500 cm3 sau fracţiune din aceştia, conform anexei nr. 6 lit. A pct. I.

(2) Pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, precum şi pentru combinaţiile acestora, taxa este cea prevăzută în anexa nr. 6 lit. A pct. II şi III.

(3) Resursele financiare provenite din taxa asupra mijloacelor de transport prevăzută în anexa nr. 6 lit. A pct. II şi III se vor utiliza în exclusivitate pentru lucrări de întreţinere, modernizare, reabilitare şi construcţie a drumurilor de interes local şi judeţean şi constituie venit în proporţie de 60% la bugetul local şi, respectiv, de 40% la bugetul judeţean. Pentru municipiul Bucureşti taxa constituie venit în proporţie de 60% la bugetele sectoarelor şi, respectiv, de 40% la bugetul municipiului Bucureşti.

(4) Pentru remorci, semiremorci şi rulote taxele anuale se stabilesc în funcţie de capacitatea acestora, conform anexei nr. 6 lit. B.

(5) Sunt scutite de taxă autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora.

NORME METODOLOGICE:

21.01. Contribuabilii care deţin mijloace de transport cu tracţiune mecanică datorează taxa asupra mijloacelor de transport. Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică este anuală şi se stabileşte în sumă fixă pentru fiecare tip de mijloc de transport, prevăzut la lit. A pct. I din anexa nr. 6 la Ordonanţă, pentru fiecare 500 cm3 sau fracţiune din aceştia.

A. Exemplu de calcul

Un contribuabil deţine în proprietate un autoturism care are o capacitate cilindrică de 1.002 cm3. Pentru determinarea taxei asupra mijloacelor de transport aferente anului 2003 se parcurg următoarele etape:

a) se stabileşte numărul de fracţiuni a 500 cm3, astfel:
1.002 cm3 : 500 cm3 = 2,004; pentru calcul se consideră 3 fracţiuni a 500 cm3;

b) se identifică în anexa nr. 6 la Ordonanţă nivelul taxei corespunzătoare mijlocului de transport, respectiv autoturismului cu capacitatea cilindrică de până la 2.000 cm3 inclusiv: 58.000 lei/an/500 cm3 sau fracţiune, nivel care se înmulţeşte cu numărul de fracţiuni menţionat la lit. a), şi anume: 58.000 lei x 3 fracţiuni = 174.000 lei/an.

În cazul în care în condiţiile art. 72, coroborate cu cele ale art. 77 din Ordonanţă, s-a hotărât majorarea cu până la 50% a taxei asupra mijloacelor de transport, nivelul acesteia, prevăzut la lit. A pct. I din anexa nr. 6 la Ordonanţă, precum şi la lit. b) din prezentul exemplu de calcul, se majorează corespunzător.

B. Exemplu de calcul

Un contribuabil deţine în proprietate un autoturism care are o capacitate cilindrică de 2.200 cm3. Pentru determinarea taxei asupra mijloacelor de transport aferente anului 2003 se parcurg următoarele etape:

a) se stabileşte numărul de fracţiuni a 500 cm3, astfel:
2.200 cm3: 500 cm3= 4,4; pentru calcul se consideră 5 fracţiuni a 500 cm3;

b) se identifică în anexa nr. 6 la Ordonanţă nivelul taxei corespunzătoare mijlocului de transport, respectiv autoturismului cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cm3: 72.000 lei/an/500 cm3 sau fracţiune, nivel care se înmulţeşte cu numărul de fracţiuni menţionat la lit. a), şi anume: 72.000 lei x 5 fracţiuni = 360.000 lei/an.

În cazul în care în condiţiile art. 72, coroborate cu cele ale art. 77 din Ordonanţă, s-a hotărât majorarea cu până la 50% a taxei asupra mijloacelor de transport, nivelul acesteia, prevăzut la lit. A pct. I din anexa nr. 6 la Ordonanţă, precum şi la lit. b) din prezentul exemplu de calcul, se majorează corespunzător.

21.02. Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea taxei asupra mijloacelor de transport prevăzute în anexa nr. 6 la Ordonanţă se efectuează de către compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunelor/oraşelor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază de competenţă se află domiciliul, sediul sau punctul de lucru al contribuabilului.

21.03. Pentru categoriile de autovehicule de transport marfă prevăzute la lit. A pct. II şi III din anexa nr. 6 la Ordonanţă, taxa anuală se stabileşte în sumă fixă în lei/an, în mod diferenţiat, în funcţie de numărul de axe, de masa totală maximă autorizată şi de sistemul de suspensie cu care sunt dotate. Prin masa totală maximă autorizată se înţelege masa totală a vehiculului încărcat, declarată admisibilă cu prilejul autorizării de către autoritatea competentă. Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată avute în vedere la calcularea taxei sunt cele înscrise în cartea de identitate a autovehiculului în rândul 7 şi, respectiv, rândul 11. Dacă sistemul de suspensie nu este înscris în caseta liberă din cartea de identitate a autovehiculului ca informaţie suplimentară, deţinătorii vor prezenta o adeverinţă eliberată în acest sens de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român".
În cazul autovehiculelor de până la 12 tone inclusiv, destinate prin construcţie atât transportului de persoane, cât şi de bunuri, pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevăzute la lit. A pct. I lit. d) din anexa nr. 6 la Ordonanţă, iar în cazul celor de peste 12 tone, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevăzute la lit. A pct. II şi III din anexa nr. 6 la Ordonanţă. Intră sub incidenţa acestui alineat automobilele mixte şi automobilele specializate/autospecializatele prevăzute la subpct. 7.1.3 şi, respectiv, 7.1.5 din anexa nr. II la prezentele norme metodologice.

În cazul în care contribuabilii nu depun documentele care să ateste sistemul suspensiei, taxa asupra mijloacelor de transport se determină corespunzător autovehiculelor "cu axa/axele motoare cu alt sistem de suspensie".

Modificarea taxelor asupra mijloacelor de transport, în condiţiile prezentului punct, se face începând cu data de întâi a lunii în care se prezintă un astfel de document.

Adeverinţa ori cartea de identitate cu menţiunile prevăzute la alin. 1, pentru autovehiculele înregistrate la data de 31 octombrie 2002 în evidenţele compartimentelor de specialitate, se prezintă până cel târziu la data de 15 decembrie 2002.

21.04. La unităţile teritoriale de trezorerie şi contabilitate publică unde unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele municipiului Bucureşti au deschis conturile de venituri ale bugetelor locale se deschid conturi distincte pentru încasarea taxelor asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone.

21.05. Compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunelor/oraşelor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, virează cota de 40% din taxele asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, prevăzute la lit. A pct. II şi III din anexa nr. 6 la Ordonanţă, către bugetele judeţene şi, respectiv, către bugetul local al municipiului Bucureşti, lunar, până cel târziu la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă.

21.06. În situaţia în care sumele ce urmează a fi restituite din taxele ce fac obiectul divizării în cotele de 60% şi, respectiv, 40%, potrivit art. 21 alin. (3) din Ordonanţă, către contribuabilii care solicită aceasta în condiţiile legii sunt mai mari decât cele constituite din cota de 40% până la data solicitării restituirii, compartimentul de specialitate menţionat la pct. 21.02 din prezentele norme metodologice solicită în scris, compartimentului de specialitate al consiliului judeţean şi, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti să vireze suma necesară restituirii din cota de 40% încasată, iar acesta din urmă are obligaţia virării sumei în cel mult 10 zile de la data solicitării.

21.07. Dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente taxei asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone urmează regula divizării în proporţie de 60% şi, respectiv, de 40%, potrivit art. 21 alin. (3) din Ordonanţă.

21.08. Resursele financiare constituite din taxa asupra mijloacelor de transport prevăzută la lit. A pct. II şi III din anexa nr. 6 la Ordonanţă se utilizează, în exclusivitate pentru lucrări de întreţinere, modernizare, reabilitare şi construcţie a drumurilor de interes local şi judeţean.

21.09. Pentru remorci, semiremorci şi rulote taxa anuală este stabilită în sumă fixă în lei/an, în mod diferenţiat, în funcţie de capacitatea acestora. Fac excepţie cele care fac parte din combinaţiile de autovehicule - autovehicule articulate sau trenuri rutiere - de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, prevăzute la lit. A pct. III din anexa nr. 6 la Ordonanţă.

21.10. Contribuabilii care se află în situaţia prevăzută la art. 21 alin. (5) din Ordonanţă au obligaţia să prezinte compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul fotocopia documentului oficial care atestă situaţia respectivă, precum şi documentele prin care atestă că mijlocul de transport este adaptat handicapului acestora.

21.11. Obligaţia de a depune declaraţia de impunere, în condiţiile art. 62 alin. (4) din Ordonanţă, sub sancţiunile prevăzute de lege, revine şi persoanelor fizice care intră sub incidenţa art. 21 alin. (5) din Ordonanţă ori a altor reglementări prin care se acordă reducerea sau scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică.

21.12. Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se face începând cu data de întâi a lunii în care contribuabilii interesaţi prezintă compartimentelor de specialitate ale administraţiei publice locale documentele prin care atestă situaţiile, prevăzute de lege, pentru care sunt scutiţi.

Art. 22.

 

Capacitatea cilindrică a motorului şi capacitatea remorcilor se dovedesc cu cartea de identitate a autovehiculului, respectiv a remorcii, cu factura de cumpărare sau cu alte documente legale din care să rezulte acestea.

NORME METODOLOGICE:

22.01. Capacitatea cilindrică a motorului se poate dovedi şi cu o adeverinţă eliberată de o persoană fizică sau juridică specializată, care este autorizată să efectueze servicii tehnice auto, potrivit legii.

Art. 23.

 

(1) Taxa asupra mijloacelor de transport pe apă, care aparţin contribuabililor, se stabileşte anual, pentru fiecare mijloc de transport, conform anexei nr. 6 lit. C.

(2) Navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele, folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei, nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.

NORME METODOLOGICE:

23.01. Pentru a intra sub incidenţa prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanţă, atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice proprietare ale navelor fluviale de pasageri, bărcilor şi luntrelor folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei trebuie să aibă domiciliul sau sediul, după caz, în oricare dintre unităţile administrativ-teritoriale din aceste zone.

23.02. Unităţile administrativ-teritoriale din zonele prevăzute la pct. 23.01 din prezentele norme metodologice se stabilesc prin ordine ale prefecţilor judeţelor respective, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinele prefecţilor se aduc la cunoştinţă publică şi vor fi comunicate autorităţilor administraţiei publice locale interesate, în condiţiile Legii nr. 215/2001.

23.03. Navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite în alte scopuri decât pentru transportul persoanelor fizice sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport, în condiţiile Ordonanţei. Pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport, navele fluviale de pasageri sunt asimilate vapoarelor prevăzute la lit. C.h) din anexa nr. 6 la Ordonanţă.

23.04. Prin sintagma folosite pentru uz şi agrement prevăzută la lit. C.a) din anexa nr. 6 la Ordonanţă se înţelege folosirea în scop personal şi necomercial, atât pentru activităţi ce privesc necesităţile familiale, cât şi pentru activităţi recreativ-distractive.

23.05. Prevederile pct. 21.11 din prezentele norme metodologice se aplică deopotrivă persoanelor fizice şi persoanelor juridice proprietare ale navelor fluviale de pasageri, bărcilor şi luntrelor care nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.

Art. 24.

 

(1) Taxa asupra mijloacelor de transport se datorează începând cu data de întâi a lunii în care au fost dobândite, iar în cazul înstrăinării sau radierii în timpul anului din evidenţele autorităţilor la care sunt înmatriculate, taxa se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii în care a apărut una dintre aceste situaţii.

(2) Pentru mijloacele de transport ce fac obiectul contractelor de leasing taxa se datorează de către proprietar.

NORME METODOLOGICE:

24.01. Taxa asupra mijloacelor de transport este de natura impozitelor directe, constituie venit al bugetelor locale şi se datorează pentru mijloacele de transport proprietatea contribuabililor, dobândite prin oricare dintre căile prevăzute de dispoziţiile art. 644 şi următoarele din Codul civil.

24.02. Sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport numai vehiculele ce intră sub incidenţa cap. IV din Ordonanţă, respectiv:

a) mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, prevăzute la lit. A pct. I din anexa nr. 6 la Ordonanţă;

b) autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, prevăzute la lit. A pct. II din anexa nr. 6 la Ordonanţă;

c) combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, prevăzute la lit. A pct. III din anexa nr. 6 la Ordonanţă;

d) remorcile, semiremorcile şi rulotele, prevăzute la lit. B din anexa nr. 6 la Ordonanţă;

e) mijloacele de transport pe apă, prevăzute la lit. C din anexa nr. 6 la Ordonanţă.

24.03. Pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţă, referitoare la dobândire, înmatriculare/înscriere, înstrăinare şi radiere/scoatere din evidenţe, se fac următoarele precizări:

A. taxa asupra mijloacelor de transport se datorează începând cu data de întâi a lunii în care acestea au fost dobândite; în situaţiile în care contribuabilii - persoane fizice sau persoane juridice - dobândesc în străinătate dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport, oricare dintre cele prevăzute de Ordonanţă, data dobândirii se consideră data emiterii de către autoritatea vamală română a primului document în care se face referire la mijlocul de transport în cauză;

 

B. taxa asupra mijloacelor de transport se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii în care a apărut înstrăinarea sau radierea;

C. înstrăinarea priveşte pierderea proprietăţii pe oricare dintre următoarele căi:

c.1. transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege;

c.2. furtul mijlocului de transport respectiv, furt înregistrat la autorităţile competente în condiţiile legii şi pentru care acestea eliberează o adeverinţă în acest sens, până la data restituirii mijlocului de transport furat către proprietarul de drept, în situaţia în care vehiculul este recuperat, ori definitiv, în situaţia în care bunul furat nu poate fi recuperat;

D. radierea constă în scoaterea din evidenţele autorităţilor la care sunt înmatriculate a vehiculelor pentru care se datorează taxa asupra mijloacelor de transport, respectiv:

d.1. pentru mijloacele de transport prevăzute la pct. 24.02 lit. a)-d) din prezentele norme metodologice, radierea priveşte:

d.1.1. scoaterea din evidenţele formaţiunilor subordonate Direcţiei generale de evidenţă informatizată a persoanei a mijloacelor de transport înmatriculate la aceste formaţiuni;

d.1.2. scoaterea din evidenţele compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale a mijloacelor de transport înregistrate la aceste autorităţi;

d.2. pentru mijloacele de transport prevăzute la pct. 24.02 lit. e) din prezentele norme metodologice, radierea priveşte:

d.2.1. scoaterea din evidenţele căpităniei porturilor a mijloacelor de transport înmatriculate la această autoritate şi numai dacă fac obiectul înmatriculării;

d.2.2. scoaterea din evidenţele compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale a mijloacelor de transport înregistrate la aceste autorităţi.

24.04. În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Ordonanţă, coroborate cu precizările de la pct. 24.01 şi 24.03 din prezentele norme metodologice, se stabilesc următoarele două acţiuni corelative dreptului de proprietate, în raport cu care se datorează ori se dă la scădere taxa asupra mijloacelor de transport, respectiv:

a) dobândirea mijlocului de transport, potrivit celor menţionate la pct. 24.03 lit. a) din prezentele norme metodologice, care generează datorarea taxei asupra mijloacelor de transport, începând cu data de întâi a lunii în care acestea au fost dobândite;

b) înstrăinarea mijlocului de transport, potrivit celor menţionate la pct. 24.03 lit. c) din prezentele norme metodologice, care generează scăderea taxei asupra mijloacelor de transport, începând cu data de întâi a lunii în care acestea au fost înstrăinate.

24.05. Prezentele norme metodologice, în cazul mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică, se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992, denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr. 610/1992, în aplicarea căreia s-au emis Instrucţiunile ministrului de interne, ministrului finanţelor şi ministrului transportului nr. 290/2.802/1.189/1993, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 28 mai 1993, denumite în continuare Instrucţiuni.

24.06. Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1992, cartea de identitate a vehiculului este documentul care atestă, pentru persoana care o deţine, dreptul de proprietate.
Pentru înregistrarea mijloacelor de transport în evidenţele compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice se utilizează declaraţiile de impunere model ITL-006 sau model ITL-007, prevăzute în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, după cum contribuabilul este persoană fizică sau persoană juridică.

La declaraţia de impunere prevăzută la alin. 2 se anexează o fotocopie de pe cartea de identitate, precum şi, fotocopia certificată "pentru conformitate cu originalul" de pe contractul de vânzare-cumpărare, sub semnătură privată, contractul de schimb, factura, actul notarial (de donaţie, certificatul de moştenitor etc.), hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau orice alt document similar.

24.07. Pentru mijloacele de transport scăderea taxei se poate face atât în cazurile înstrăinării acestora, potrivit prevederilor pct. 24.03 lit. C din prezentele norme metodologice, cât şi în cazurile în care mijloacele de transport respective sunt scoase din funcţiune.

Mijloacele de transport scoase din funcţiune corespund mijloacelor de transport cu grad avansat de uzură fizică, deteriorate sau care au piese lipsă, fiind improprii îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost create, cazuri în care scăderea de la taxa asupra mijloacelor de transport se face prin prezentarea unor documente din care să reiasă că mijlocul de transport respectiv ori piesele rezultate din dezasamblarea acestuia au fost predate către comercianţi care au ca obiect de activitate colectarea şi valorificarea materialelor refolosibile.

Taxa asupra mijloacelor de transport nu se dă la scădere pentru perioada în care acestea se află în reparaţii curente, reparaţii capitale sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reţeaua comercială sau de la unităţile de reparaţii de profil.

24.08. Formaţiunile subordonate Direcţiei generale de evidenţă informatizată a persoanei nu pot să radieze din evidenţele acestora mijloacele de transport cu tracţiune mecanică decât în cazurile prevăzute la pct. 24.07 din prezentele norme metodologice.

24.09. Deţinerea unor piese sau a unor caroserii de autovehicule nu înseamnă că acel contribuabil are un autovehicul taxabil. În caz de transformare a autoturismului prin schimbarea caroseriei nu se stabileşte o nouă taxă, deoarece capacitatea cilindrică a motorului nu se modifică.

24.10. Contribuabilii care datorează taxa asupra mijloacelor de transport sunt datori să îndeplinească obligaţiile prevăzute de art. 62 din Ordonanţă, atât în ceea ce priveşte declararea dobândirii mijlocului de transport, cât şi în ceea ce priveşte schimbările intervenite ulterior declarării, referitoare la adresa domiciliului/sediului/punctului de lucru, sau alte situaţii care conduc la modificarea cuantumului taxei, sub sancţiunile prevăzute la art. 70 din Ordonanţă.

24.11. În cazul schimbării domiciliului, a sediului sau a punctului de lucru, pe teritoriul României, contribuabilii proprietari de mijloace de transport supuse taxei au obligaţia să declare, conform art. 62 din Ordonanţă, în termen de 30 de zile, la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale din raza administrativ-teritorială unde sunt înregistrate aceste mijloace de transport data schimbării şi noua adresă. În baza acestei declaraţii compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale transmite dosarul în vederea impunerii, în termen de 15 zile, compartimentului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru, după caz, specificând că, în baza confirmării primirii, va da la scădere taxa cu începere de la data de întâi a lunii în care s-a schimbat domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, urmând ca impunerea să se stabilească cu începere de la aceeaşi dată la noua adresă. Compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru, după caz, verifică pe teren, înainte de confirmarea primirii dosarului, exactitatea datelor privind noua adresă, confirmând preluarea debitului în termenul prevăzut de lege.

24.12. În cazul înstrăinării mijloacelor de transport, taxa stabilită în sarcina fostului proprietar se dă la scădere pe baza actului de înstrăinare şi/sau a certificatului de radiere din evidenţa autorităţilor la care au fost înmatriculate, cu începere de la data de întâi a lunii în care s-a făcut radierea. Compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale va proceda la scăderea taxei şi va comunica, în termen de 15 zile, la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială noul proprietar, în calitatea sa de dobânditor, îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, numele sau denumirea acestuia, adresa lui şi data de la care s-a acordat scăderea din sarcina vechiului proprietar. Compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială dobânditorul îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, este obligat să confirme primirea datelor respective în termen de 30 de zile şi să ia măsuri pentru impunerea acestuia. În ceea ce priveşte înscrierea sau radierea din evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale a mijloacelor de transport, dispoziţiile prezentelor norme metodologice se întregesc cu cele ale Instrucţiunilor menţionate la pct. 24.05 din prezentele norme metodologice.

24.13. În cazul contribuabililor proprietari de mijloace de transport supuse taxei, plecaţi din localitatea unde au declarat că au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, fără să încunoştinţeze despre modificările intervenite, taxele aferente se debitează în evidenţele fiscale, urmând ca ulterior să se facă cercetări pentru a fi urmăriţi la plată, potrivit reglementărilor legale. În cazul în care prin cercetările întreprinse se identifică noua adresă, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în evidenţa cărora se află mijloacele de transport respective vor transmite debitele la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale din raza administrativ-teritorială unde contribuabilii şi-au stabilit noua adresă, în condiţiile legii.

24.14. Pentru mijloacele de transport ce fac obiectul contractului de leasing taxa se datorează de către proprietar. În cazul în care proprietarul, persoană juridică străină, are reprezentant autorizat să funcţioneze pe teritoriul României, taxa asupra mijloacelor de transport se datorează de către reprezentant.

24.15. În cazul în care deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România, aceştia au obligaţia să achite integral taxa datorată, pentru întreaga perioadă pentru care solicită înmatricularea, la data luării în evidenţă de către compartimentele de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale.

24.16. În cazul în care deţinătorii, persoane juridice străine, încheie contracte de leasing cu persoane fizice sau juridice din România, acestea din urmă, în calitate de beneficiari care folosesc mijloacele de transport respective, conform prevederilor art. 10 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, coroborate cu cele ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1992, nu pot solicita înmatricularea mijloacelor de transport în România fără să le înscrie în evidenţele compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale şi, respectiv, să achite taxa pentru acestea.

24.17. Contribuabilii care au ca obiect al activităţii producţia şi/sau comerţul cu mijloace de transport nu datorează taxa prevăzută la cap. IV din Ordonanţă pentru acele mijloace de transport înregistrate în contabilitate ca stocuri.

Art. 25.

 

Taxa asupra mijloacelor de transport se determină de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială contribuabilii îşi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, după caz, pe baza declaraţiei de impunere depuse în condiţiile prezentei ordonanţe.

NORME METODOLOGICE:

25.01. Declaraţia de impunere şi procesul-verbal pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice, model ITL-006, şi cea specifică persoanelor juridice, model ITL-007, ce se depun de către contribuabili în condiţiile art. 62 alin. (4)-(6) din Ordonanţă, sunt prevăzute în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.

25.02. Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport, model ITL-008 este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.

Art. 26.

 

(1) Instituţiile publice, precum şi persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de călători în comun în regim urban şi suburban sunt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport.

(2) Transportul de călători în comun în regim urban şi suburban se referă şi la cel care parcurge o distanţă în afara localităţii, dacă se practică tarife stabilite în condiţiile transportului în comun.

NORME METODOLOGICE:

26.01. Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate transportul de călători în comun, în regim urban şi suburban, sunt operatorii de transport public local de călători a căror activitate intră sub incidenţa Ordonanţei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 284/2002, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001.

26.02. Contribuabilii prevăzuţi la pct. 26.01 din prezentele norme metodologice sunt scutiţi de la plata taxei asupra mijloacelor de transport numai pentru mijloacele de transport prevăzute la lit. A pct. I lit. c) din anexa nr. 6 la Ordonanţă, utilizate exclusiv în scopul transportului public local de călători în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 86/2001.

Art. 27.

 

(1) Taxa asupra mijloacelor de transport se plăteşte trimestrial, în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie şi până la 15 noiembrie.

(2) Pentru mijloacele de transport dobândite în cursul anului taxa datorată se repartizează în sume egale, la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului.

(3) Persoanele fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport, au obligaţia de a achita integral taxa datorată, la data luării în evidenţă de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale.

NORME METODOLOGICE:

27.01. Pentru stabilirea taxei datorate pentru mijloacele de transport dobândite în cursul anului, se procedează după cum urmează:

a) se determină taxa asupra mijloacelor de transport respective aferentă unui an calendaristic, potrivit art. 20 din Ordonanţă;

b) taxa determinată potrivit menţiunii de la lit. a) se împarte la 12, care reprezintă numărul de luni ale unui an calendaristic;

c) nivelul determinat potrivit menţiunii de la lit. b) se înmulţeşte cu numărul de luni calendaristice cuprinse între data de întâi a lunii în care a fost dobândit mijlocul de transport şi data de 31 decembrie a anului respectiv, rezultând astfel taxa asupra mijloacelor de transport datorată de contribuabil;

d) taxa asupra mijloacelor de transport datorată de contribuabil, respectiv cea calculată potrivit menţiunii de la lit. c), se împarte la numărul de termene de plată rămase până la sfârşitul anului de referinţă, determinându-se astfel rata datorată la fiecare termen de plată ce urmează datei stabilirii taxei respective.
27.02. Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România au obligaţia să achite integral, la data solicitării, taxa datorată pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal.

 

 

CAPITOLUL V: Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

Art. 28.

 

Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor contribuabilii datorează taxe diferenţiate, conform anexei nr. 7.

NORME METODOLOGICE:

28.01. Procedurile ce privesc eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi modalităţile de determinare a taxelor ce se percep pentru aceste servicii sunt prevăzute în cap. V din Ordonanţă, în anexa nr. 7 la aceasta şi în prezentele norme metodologice.

28.02. Pentru eliberarea certificatului de urbanism în condiţiile Legii nr. 50/1991 se stabileşte o taxă, care se plăteşte anticipat, în funcţie de suprafaţa terenului pentru care se solicită certificatul, potrivit pct. 1 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţă. În mediul rural consiliile locale stabilesc taxa între limitele prevăzute la pct. 1 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţă, reduse cu 50%. Mediul urban corespunde localităţilor de rangul 0-III, iar mediul rural corespunde localităţilor de rangul IV şi V.

28.03. În cazul în care prin cerere se indică numai adresa, potrivit nomenclaturii stradale, suprafaţa de teren la care se raportează calculul taxei este suprafaţa întregii parcele, iar în cazul în care printr-un plan topografic sau de situaţie solicitantul individualizează o anumită zonă din parcelă, taxa se aplică doar la suprafaţa acesteia.

28.04. Pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism se plăteşte o taxă reprezentând 30% din valoarea taxei iniţiale, potrivit pct. 8 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţă.

28.05. Instituţiile publice sunt scutite de la plata taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism. Nu beneficiază de aceste scutiri unităţile economice ale instituţiilor publice.

Art. 29.

 

(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează pe baza valorii de proiect declarate de solicitant în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire, în conformitate cu proiectul prezentat.

(2) La terminarea lucrărilor beneficiarii autorizaţiei de construire, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de executare stabilit prin aceasta, sunt obligaţi să declare structurilor specializate în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului ale autorităţilor administraţiei publice locale valoarea reală a lucrărilor, în vederea regularizării taxei pentru autorizaţia de construire.

(3) Structurile specializate menţionate la alin. (2) vor regulariza taxa pentru autorizaţia de construire pe baza valorii reale a lucrărilor declarate de către solicitant, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de executare stabilit prin autorizaţia de construire.

(4) Pentru persoane fizice, în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai mică decât valoarea determinată potrivit anexei nr. 1, regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate.

NORME METODOLOGICE:

29.01. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire, atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice solicitante datorează o taxă, potrivit alin. (1) pct. 2 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţă, reprezentând 1% din valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei, în conformitate cu proiectul prezentat, în condiţiile Legii nr. 50/1991.

Pentru clădirile cu destinaţia de locuinţă, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cel al persoanelor juridice, precum şi pentru anexele gospodăreşti, numai în cazul persoanelor fizice, taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire se reduc cu 50%.

Calculul acestei taxe se face de către structurile specializate în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului ale autorităţilor administraţiei publice locale, denumite în continuare structuri specializate.

Prin expresia anexe gospodăreşti se înţelege: grajdurile, pătulele, magaziile, hambarele pentru cereale, şurele, fânăriile, remizele, şoproanele şi garajele.

29.02. În cazul lucrărilor de construire a clădirilor proprietate a persoanelor fizice, ca excepţie de la prevederile pct. 29.01 din prezentele norme metodologice, dacă valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire este mai mică decât valoarea impozabilă determinată în condiţiile anexei nr. 1 la Ordonanţă, taxa se calculează prin aplicarea cotei de 1% sau reduse cu 50%, după caz, asupra valorii impozabile.

Pentru orice alte lucrări supuse autorizării, în afara lucrărilor de construire a clădirilor proprietate a persoanelor fizice, stabilirea taxei se face cu respectarea prevederilor de la pct. 29.01 din prezentele norme metodologice.

29.03. Pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire se stabileşte o taxă reprezentând 30% din taxa iniţială, potrivit pct. 8 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţă.

29.04. Cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizaţiei de construire se recomandă ca structura specializată să înştiinţeze beneficiarul autorizaţiei de construire despre necesitatea prelungirii valabilităţii în cazul în care lucrările de construire nu se finalizează până la termen.

29.05. În cazul în care lucrările de construire nu au fost executate integral până la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire şi nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii acesteia, la data regularizării taxei, în condiţiile Ordonanţei, se stabileşte separat şi taxa prevăzută la pct. 29.03 din prezentele norme metodologice.

29.06. Valoarea de proiect care se ia în calcul pentru stabilirea taxei de autorizare în cazul persoanelor juridice corespunde valorii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente cuprinse în devizul general al investiţiei la cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază", întocmit potrivit Hotărârii Guvernului nr. 376/1994 privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 5 august 1994, cu modificările şi completările ulterioare.

29.07. În vederea simplificării procedurii de elaborare a documentaţiilor de autorizare, pentru tipurile de construcţii prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.943/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2002, se admite ca valoarea care se ia în calcul pentru stabilirea taxei de autorizare să se determine în baza unui deviz simplificat, elaborat prin evaluare pe bază de indici, cu respectarea structurii devizului general prevăzut la pct. 29.06 din prezentele norme metodologice.

29.08. Cheltuielile pentru investiţia de bază, prevăzute la pct. 29.06 din prezentele norme metodologice, sunt cele pentru:

a) clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi din incintă;

b)      montaj utilaje tehnologice, inclusiv reţelele aferente;

c) utilaje şi echipamente de transport;
d) utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj;
e) dotări, inclusiv utilaje şi echipamente independente cu durată mare de serviciu.

29.09. În cazurile în care lucrările specifice organizării de şantier sunt autorizate o dată cu cele ale investiţiei de bază, taxa de 1% prevăzută la pct. 29.01 din prezentele norme metodologice se aplică la valoarea de proiect declarată, la care se adaugă şi cheltuielile cu organizarea de şantier.

În cazurile în care lucrările specifice organizării de şantier nu au fost autorizate o dată cu lucrările pentru investiţia de bază, potrivit pct. 4 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţă, taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire este de 3% şi se aplică la cheltuielile cu organizarea de şantier.

29.10. La terminarea lucrărilor de construire, dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate al autorizaţiei de construire, beneficiarii acesteia, atât persoane fizice, cât şi persoane juridice, sunt obligaţi să declare la structura specializată de sub autoritatea emitentului autorizaţiei valoarea reală a lucrărilor, în vederea regularizării taxei de autorizare, sub sancţiunile prevăzute la art. 70 din Ordonanţă.

Valoarea reală a lucrărilor corespunde valorii finale a investiţiei şi este cuprinsă într-o documentaţie care se anexează la declaraţia respectivă.

Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire, în cazul persoanelor fizice şi al persoanelor juridice, model ITL-009, este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.

29.11. În cazul persoanelor fizice beneficiare ale autorizaţiei de construire pentru clădiri, atunci când valoarea reală a lucrărilor declarată este mai mică decât valoarea impozabilă determinată în condiţiile anexei nr. 1 la Ordonanţă, regularizarea taxei se calculează prin aplicarea cotei de 1% sau reduse cu 50%, după caz, asupra valorii impozabile stabilite pentru anul în care se face regularizarea.

Pentru orice alte lucrări autorizate, în afara lucrărilor de construire a clădirilor persoanelor fizice, regularizarea taxei se face cu respectarea regulii generale prevăzute la pct. 29.10 din prezentele norme metodologice.

29.12. În cazul persoanelor juridice, valoarea reală a lucrărilor este cea care corespunde înregistrărilor din evidenţa contabilă.

29.13. În situaţia în care se apreciază că valoarea reală a lucrărilor declarată este subevaluată în raport cu alte lucrări similare, compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale din raza de competenţă unde se realizează lucrările de construire, la sesizarea structurii specializate, are obligaţia să efectueze controlul fiscal, în condiţiile legii, pentru verificarea concordanţei dintre valoarea reală a lucrărilor declarate pentru regularizarea taxei şi înregistrările efectuate în evidenţa contabilă.

29.14. Termenul de plată a diferenţei rezultate în urma regularizării taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire este de 15 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirării valabilităţii autorizaţiei de construire.

29.15. În cazul în care în urma regularizării taxei de autorizare beneficiarului autorizaţiei de construire i se cuvine restituirea unei sume, iar acesta înregistrează obligaţii bugetare restante, regularizarea se face potrivit prevederilor art. 144-146 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002. În cazul în care nu înregistrează obligaţii bugetare restante restituirea sumei se face în termenul prevăzut la art. 29 alin. (2) din Ordonanţă. Prevederile de la pct. 29.17 alin. 2 din prezentele norme metodologice se aplică în mod corespunzător.

29.16. Alte taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor prevăzute la lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţă, în afara celor de la pct. 1 şi 2 din aceasta, sunt şi se calculează/datorează după cum urmează:

a) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavării necesare:

a.1. studiilor geotehnice;

a.2. ridicărilor topografice;

a.3. exploatărilor de carieră;

a.4. balastierelor;

a.5. sondelor de gaze;

a.6. sondelor de petrol;

a.7. oricăror alte exploatări nemenţionate la lit. a.1 - a.6, prevăzute la pct. 3 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţă, care se calculează pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2 afectat de foraje sau de excavări. Această autorizaţie nu este de natura autorizaţiei de construire şi nici nu o înlocuieşte pe aceasta, iar plata taxei nu îl scuteşte pe titularul autorizaţiei de orice alte obligaţii fiscale legale, în măsura în care acestea îi sunt aplicabile.

Autorizaţia de foraje şi excavări se eliberează de către primari;

b) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote, ori campinguri, prevăzută la pct. 5, se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii autorizate a lucrării sau a construcţiei;

c) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi a reclamelor, prevăzută la pct. 6 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţă, se calculează pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2 afectat acestor lucrări;

d) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a construcţiilor şi a amenajărilor, prevăzută la pct. 7 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţă, se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile, în cazul persoanelor fizice deţinătoare de clădiri.

În cazul persoanelor fizice ale căror construcţii sau amenajări nu sunt de natura clădirilor, cota de 0,1% se aplică asupra valorii reale a construcţiilor sau amenajării supuse desfiinţării, declarată de beneficiarul autorizaţiei, dacă acestea ar fi realizate la data respectivă.

În cazul desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a clădirii supuse desfiinţării, iar pentru celelalte construcţii şi amenajări care nu sunt de natura clădirilor, taxa se calculează proporţional cu valoarea reală a construcţiilor sau amenajărilor supuse desfiinţării. Prin termenul desfiinţare se înţelege demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea parţială sau totală a construcţiei şi a instalaţiilor aferente, precum şi a oricăror alte amenajări. Dezafectarea priveşte schimbarea destinaţiei unui imobil;

e) taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu, prevăzută la pct. 9 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţă, se datorează de către furnizorii serviciilor respective pentru fiecare instalaţie/beneficiar. Această autorizaţie nu este de natura autorizaţiei de construire şi nici nu o înlocuieşte pe aceasta în situaţia în care este necesară emiterea autorizaţiei de construire.

Autorizaţia prevăzută la acest punct, model ITL - 010, se emite numai de către primari, în funcţie de raza de competenţă, şi este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.
Furnizorii serviciilor nu pot efectua lucrările de racorduri sau branşamente decât după obţinerea autorizaţiei, în condiţiile prezentelor norme metodologice, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Autorizaţia privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se eliberează la cererea scrisă a furnizorilor de servicii, care cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente: datele de identificare a emitentului, datele de identificare a beneficiarului serviciului, adresa acestuia, categoria de lucrare pentru care se solicită autorizaţia, perioada în care urmează să execute racordul/branşamentul, data solicitării, numele şi prenumele reprezentantului furnizorului de servicii, semnătura şi ştampila.

Soluţionarea cererii se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;

f) taxa pentru eliberarea avizului de către primari ori structurile specializate din cadrul consiliilor judeţene, prevăzută la pct. 10 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţă, se datorează pentru fiecare aviz. Aceste avize sunt cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c) şi d) din Legea nr. 50/1991;

g) taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, prevăzută la pct. 11 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţă, se datorează pentru fiecare certificat eliberat de către primari în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002, prin care se confirmă realitatea existenţei domiciliului/reşedinţei persoanei fizice sau a sediului persoanei juridice la adresa respectivă, potrivit nomenclaturii stradale aprobate la nivelul localităţii. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală nu se datorează şi taxa extrajudiciară de timbru.

29.17. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire, potrivit alin. (2) pct. 2 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţă, nu se datorează în următoarele cazuri:

a) pentru oricare categorie de lucrări referitoare la lăcaşuri de cult, inclusiv pentru construcţiile-anexe ale acestora, cu condiţia ca acel cult religios să fie recunoscut oficial în România;

b) pentru lucrările de dezvoltare, modernizare sau reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului, indiferent cine este solicitantul;

c) pentru lucrările de interes public judeţean sau local, indiferent cine este solicitantul autorizaţiei;

d) pentru lucrările privind construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţiile publice, indiferent cine este solicitantul autorizaţiei.

Pentru lucrările de natura celor prevăzute la alin. 1, terminate după data de 1 ianuarie 2003 şi pentru care la eliberarea autorizaţiei de construire s-a încasat taxa în condiţiile Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 27/1994, la data terminării acestora nu se mai face regularizarea taxei de autorizare.

29.18. Pentru lucrările referitoare la intervenţiile executate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, denumită în continuare Legea nr. 422/2001, de către proprietarii de monumente istorice, în cazul în care utilizează bunul imobil numai pentru activităţi necomerciale sau, în mod direct, numai pentru locuit, nu se datorează taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire. Prin sintagma intervenţii executate se înţelege orice lucrare executată în condiţiile Legii nr. 50/1991.

29.19. Potrivit art. 45 din Legea nr. 422/2001, proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice beneficiază de reducerea cu 50% a taxelor de autorizare pentru lucrările pe care le finanţează şi care sunt necesare pentru păstrarea integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum ele sunt reglementate prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobată, în condiţiile legii, pentru zona de protecţie respectivă, sau prin avizul direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti.

29.20. Potrivit art. 41 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, pentru asigurarea funcţionării structurilor specializate, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale vor stabili taxe speciale pe tipuri de lucrări, în condiţiile legii finanţelor publice locale. Taxele speciale nu sunt de natura impozitelor şi taxelor locale, reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate de eliberarea certificatelor de urbanism sau a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, după caz.

29.21. Taxele pentru emiterea avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism în vederea emiterii acordului unic, inclusiv cotele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt de natura impozitelor şi taxelor locale şi nu se cuvin bugetelor locale.

Art. 30.

 

(1) Cuantumul taxelor prevăzute în anexa nr. 7 se stabileşte între aceste limite de către consiliile locale sau judeţene, după caz.

(2) Taxele prevăzute la acest capitol se plătesc prealabil eliberării sau vizării, după caz, a certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor.

(3) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local şi de 50% la bugetul judeţean.

(4) Pentru municipiul Bucureşti taxele datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire se fac venit la bugetul municipiului Bucureşti sau ale sectoarelor acestuia, după caz, potrivit atribuţiilor stabilite prin lege primarului general, respectiv primarilor de sectoare.

(5) Dovada plăţii taxei se păstrează la structura specializată a autorităţii administraţiei publice locale care a eliberat documentele respective.

NORME METODOLOGICE:

30.01. Nivelurile taxelor prevăzute în sumă fixă în anexa nr. 7 la Ordonanţă se stabilesc de către consiliile locale sau judeţene, după caz, între limitele şi în condiţiile Ordonanţei, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor.

30.02. În cazul taxelor datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene cu avizul primarilor comunelor, structurile specializate de la nivelul judeţelor procedează la virarea cotei de 50% către bugetele locale ale comunelor beneficiare, după cum urmează:

a) la fiecare 5 ale lunii curente, pentru perioada cuprinsă între data de 16 şi ultima zi a lunii precedente, inclusiv;

b) la fiecare 20 ale lunii curente, pentru perioada cuprinsă între data de 1 şi 15, inclusiv, din luna respectivă.

30.03. În cazul regularizării taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene, atunci când se impune restituirea de sume către contribuabili, structurile specializate de la nivelul comunelor, prevăzute la pct. 30.02 din prezentele norme metodologice, pe baza Declaraţiei privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire, în cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice, model ITL - 009, prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, au obligaţia de a vira, în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei, cota de 50% din suma ce urmează să fie restituită contribuabilului.

30.04. Pentru perioada cuprinsă între data de 2 februarie 2002, data punerii în executare a dispoziţiilor art. 30 alin. (3) din Ordonanţă, şi data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, taxele în cotă de 50% datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene cu avizul primarilor comunelor se virează la bugetele locale ale comunelor beneficiare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Intră sub incidenţa prevederilor prezentului punct şi sumele încasate la nivelul consiliilor judeţene pentru prelungirea valabilităţii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, precum şi cele încasate ca efect al regularizării taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor de construire, cu condiţia ca aceste taxe să fi fost încasate după data de 2 februarie 2002.

Pentru sumele încasate după data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, virarea sumelor cuvenite bugetelor locale ale comunelor se face la termenele prevăzute la pct. 30.02 din prezentele norme metodologice.

30.05. Taxele prevăzute la pct. 1 lit. B din anexa nr. 7 la Ordonanţă vizează numai persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Decretul-lege nr. 54/1990, precum şi în cea a Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoanele fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 6 august 2002, denumită în continuare Legea nr. 507/2002.

Autorizaţiile de funcţionare corespund autorizării pentru desfăşurarea de către persoanele fizice a unor activităţi economice în mod independent, precum şi celor pentru înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor familiale.

30.06. Autorizaţiile de funcţionare eliberate în baza Decretului-lege nr. 54/1990 îşi încetează valabilitatea începând cu data de 6 noiembrie 2003, conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002.

Contribuabilul beneficiar al autorizaţiei de funcţionare eliberate în baza Decretului-lege nr. 54/1990 care solicită continuarea activităţii în condiţiile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 507/2002 nu datorează taxa pentru eliberarea noii autorizaţii şi nici taxa pentru viza anuală a acesteia, în situaţia în care în anul respectiv are achitată taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei obţinute în baza Decretului-lege nr. 54/1990 şi numai dacă nu se modifică situaţia persoanelor sau activităţilor înscrise în noua autorizaţie.

30.07. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare se achită integral anticipat eliberării acesteia, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv. Pentru anul în care se eliberează autorizaţia de funcţionare nu se datorează taxa pentru viza anuală a acesteia.

30.08. Taxele pentru viza anuală a autorizaţiilor de funcţionare se datorează numai de către acei contribuabili care la data de 1 ianuarie a anului în curs sunt beneficiarii unei astfel de autorizaţii, compartimentele de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale având obligaţia să procedeze la debitarea acestor taxe cu această dată.

Taxa pentru viza anuală se achită integral la nivelul stabilit prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, indiferent de perioada din an în care se desfăşoară activitatea economică, iar termenul de plată al acesteia este data de 31 ianuarie a fiecărui an fiscal.
În cazul în care contribuabilul nu se prezintă să achite taxa pentru viza anuală până la data de 31 ianuarie, această taxă se consideră neachitată la termenul scadent şi se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere în condiţiile legii.

30.09. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare şi taxa pentru viza anuală a acesteia nu se restituie, chiar dacă autorizaţia de funcţionare a fost suspendată sau anulată, după caz.

30.10. În cazul pierderii ori degradării autorizaţiei de funcţionare, eliberarea alteia se face numai după achitarea taxei în condiţiile prevăzute la pct. 30.07 din prezentele norme metodologice.
În cazul pierderii autorizaţiei de funcţionare titularul său are obligaţia să publice pierderea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Dovada publicării se depune la cererea pentru eliberarea noii autorizaţii de funcţionare.

30.11. Pentru efectuarea de menţiuni în autorizaţia de funcţionare, la cererea titularului său, după eliberarea acesteia, se încasează o taxă care se stabileşte de către consiliile locale între limitele prevăzute la pct. 1 lit. B din anexa nr. 7 la Ordonanţă.

30.12. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, prevăzute la pct. 2 lit. B din anexa nr. 7 la Ordonanţă, se fac venit la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde se află situate obiectivele şi/sau activităţile pentru care se solicită autorizarea.

În cazul municipiului Bucureşti aceste taxe se fac venit la bugetul local al sectorului unde se află situate obiectivele şi/sau unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea.

Instituţiile publice sunt scutite de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare. Nu beneficiază de aceste scutiri unităţile economice ale instituţiilor publice.

30.13. Taxele prevăzute la pct. 2 lit. B din anexa nr. 7 la Ordonanţă:

a) se referă la autorizaţiile sanitare de funcţionare eliberate de direcţiile de sănătate publică teritoriale în temeiul Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 1 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;

b) se achită integral la data eliberării autorizaţiei, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv;

c) nu se restituie, chiar dacă autorizaţia a fost retrasă temporar sau definitiv.

30.14. Taxele prevăzute la pct. 3 lit. B din anexa nr. 7 la Ordonanţă se încasează de la persoanele fizice şi de la persoanele juridice pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, cum ar fi cele specifice amenajării teritoriului şi urbanismului, deţinute de consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene, în funcţie de suprafaţa planului respectiv şi de scara la care este realizat.

Aceste taxe se fac venit la bugetele locale administrate de către autorităţile deliberative care deţin planurile respective.

30.15. Taxele prevăzute la pct. 4 lit. B din anexa nr. 7 la Ordonanţă:

a) se încasează de la persoanele fizice producători care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr. 661/2001;

b) se achită anticipat eliberării/vizării certificatului de producător;

c) se fac venit la bugetele locale ale căror ordonatori principali de credite sunt primarii care au eliberat certificatele de producător respective;

d) nu se restituie, chiar dacă certificatul de producător a fost anulat.

Potrivit prevederilor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 661/2001, contravaloarea certificatelor de producător se suportă din aceste taxe şi pe cale de consecinţă consiliile locale nu pot institui alte taxe pentru eliberarea certificatelor de producător în afara celor prevăzute la prezentul punct.

30.16. La data eliberării certificatului de producător se vizează trimestrul corespunzător acestei date, fără încasarea taxei pentru viza trimestrială.

Taxa pentru viza trimestrială a certificatului de producător se încasează oricând înăuntrul trimestrului vizat sau cu cel mult 15 zile înainte de începutul trimestrului respectiv.

 

 

CAPITOLUL VI: Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Art. 31.

 

(1) Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă şi publicitate sunt obligaţi să încheie contracte în acest sens şi datorează bugetelor locale pe raza cărora se efectuează publicitatea o taxă de reclamă şi publicitate care poate fi cuprinsă între 1% şi 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.

(2) Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afişaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare beneficiarii datorează o taxă care poate fi cuprinsă între 65.000 lei/an/m2 şi 130.000 lei/an/m2 sau fracţiune de m2.

(3) Pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii taxa anuală se stabileşte în funcţie de dimensiune şi poate fi cuprinsă între 120.000 lei/an/m2 şi 200.000 lei/an/m2 sau fracţiune de m2.

(4) Cota procentuală şi cuantumul taxei prevăzut în sumă fixă se stabilesc de către consiliile locale în a căror rază teritorială se realizează publicitatea, în limitele prevăzute mai sus.

NORME METODOLOGICE:

31.01. Beneficiarii serviciilor de reclamă şi publicitate, realizate sub diverse forme, datorează bugetelor locale taxa prevăzută de art. 31 alin. (1) din Ordonanţă. Aceştia au şi obligaţia să încheie contracte în acest sens. Taxa se datorează de la data la care contractul intră în vigoare.

31.02. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate se stabileşte pe bază de cotă cuprinsă între 1% şi 3%, inclusiv, din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, şi se evidenţiază distinct în contract.

Nivelul cotei între limitele prevăzute de Ordonanţă se stabileşte de către consiliile locale în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor.

31.03. Pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, în cazurile care nu intră sub incidenţa art. 31 alin. (1) din Ordonanţă, taxa se stabileşte în sumă fixă, în funcţie de dimensiunea afişului, panoului etc., după caz, între 65.000 lei/an/m2 şi 130.000 lei/an/m2 sau fracţiune de m2, de către consiliile locale, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor.

31.04. Pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii taxa anuală se stabileşte între 120.000 lei/an/m2 şi 200.000 lei/an/m2 sau fracţiune de m2, de către consiliile locale, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor.

31.05. Suprafaţa pentru care se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate este determinată de dreptunghiul imaginar în care se înscriu toate elementele ce compun afişul, panoul sau firma, după caz. Fracţiunile de m2 se rotunjesc la un m2, prin adaos.

Exemplu de afiş, panou sau firmă:

Suprafaţa pentru care se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate este determinată de produsul: L x I, respectiv 5,73 m x 4,08 m = 23,38 m2. Având în vedere că această taxă se stabileşte în lei/m2 sau fracţiune de m2, suprafaţa astfel determinată se rotunjeşte la 24 m2.
31.06. Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei, în sumă fixă, pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, precum şi pentru firma instalată la locul exercitării activităţii, model ITL - 011,este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.

Art. 32.

 

(1) Taxa datorată potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) se plăteşte lunar de către cel care efectuează reclama şi publicitatea la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se realizează serviciul, până la data de 10 a lunii următoare, pe toată perioada desfăşurării contractului, începând cu luna în care taxa a devenit exigibilă.

(2) Taxa devine exigibilă la data intrării în vigoare a contractului de prestare a serviciului de reclamă şi publicitate.

(3) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate datorată potrivit art. 31 alin. (2) se plăteşte anticipat de către beneficiarul publicităţii, proporţional cu numărul de luni de utilizare, la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază este expus afişul publicitar. În situaţiile în care mijloacele de reclamă şi publicitate au o durată mai mare de un an, taxa se plăteşte până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

(4) Contribuabilii care datorează taxa potrivit art. 31 alin. (3) au obligaţia să o achite trimestrial la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie şi până la 15 noiembrie.

(5) Instituţiile publice nu datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate.

(6) Taxa prevăzută la art. 31 alin. (3) nu se datorează pentru panourile de identificare şi avertizare a instalaţiilor

energetice.

NORME METODOLOGICE:

32.01. Taxa datorată potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) din Ordonanţă se plăteşte lunar de către persoana fizică sau juridică care efectuează reclama şi publicitatea, până la data de 10 a lunii următoare datorării taxei, pe toată durata desfăşurării contractului.

32.02. În cazul beneficiarilor de publicitate cu domiciliul sau sediul în România, taxa prevăzută la art. 31 alin. (1) din Ordonanţă se plăteşte/se virează la bugetele locale ale comunelor/oraşelor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază de competenţă se află domiciliul sau sediul acestor beneficiari.

32.03. În cazul beneficiarilor de publicitate cu domiciliul sau sediul în străinătate, taxa se plăteşte la bugetele locale ale comunelor/oraşelor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază de competenţă se află domiciliul sau sediul reprezentantului autorizat al beneficiarului.

32.04. Pentru publicitatea efectuată de către beneficiari cu domiciliul sau sediul în străinătate, care nu au reprezentanţi autorizaţi în România, taxa se plăteşte de către persoana care prestează serviciul, la bugetele locale ale comunelor/oraşelor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază de competenţă se află domiciliul sau sediul prestatorului serviciului.

32.05. Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afişare, panouri sau alte asemenea mijloace prevăzute de art. 31 alin. (2) din Ordonanţă se plăteşte anticipat de către beneficiarul publicităţii, proporţional cu numărul de luni de utilizare, la bugetele locale ale comunelor/oraşelor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti în a căror rază de competenţă este expus afişul, panoul sau alt asemenea mijloc publicitar.
În cazul în care publicitatea de natura celei prevăzute la art. 31 alin. (2) din Ordonanţă se efectuează, pe bază de contract, de către o persoană fizică sau juridică autorizată să realizeze astfel de servicii, alta decât beneficiarul publicităţii, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă sau publicitate datorată de beneficiarul publicităţii se evidenţiază distinct în contract şi se plăteşte/se virează la bugetul local al comunei/oraşului/municipiului/sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază de competenţă este expus afişul, panoul sau alt asemenea mijloc publicitar. Pentru aceste cazuri nu se depun declaraţiile de impunere prevăzute la pct. 31.06 din prezentele norme metodologice.

32.06. Taxa prevăzută la art. 31 alin. (3) din Ordonanţă se plăteşte trimestrial la bugetele locale ale comunelor/ oraşelor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea contribuabilii, în patru rate egale, respectiv: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie inclusiv.

 

 

CAPITOLUL VII: Impozitul pe spectacole

Art. 33.

 

(1) Contribuabilii care organizează manifestări artistice, competiţii sportive, activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, denumite în continuare spectacole, datorează impozit pe spectacole, calculat în cote procentuale asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor sau în sumă fixă pe metru pătrat, în funcţie de suprafaţa incintei unde se desfăşoară spectacolul, mai puţin valoarea timbrelor instituite, potrivit legii.

(2) Instituţiile publice nu datorează impozitul pe spectacole.

NORME METODOLOGICE:

33.01. Datorează impozitul pe spectacole, calculat în cote procentuale asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi biletelor de intrare, persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice şi competiţii sportive, cu caracter permanent sau ocazional.

33.02. Organizatorii de manifestări artistice cinematografice, teatrale, muzicale şi folclorice datorează impozit pe spectacole, în condiţiile art. 33 din Ordonanţă şi ale prezentelor norme metodologice, calculat asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare din care se scade valoarea timbrelor cinematografice, teatrale, muzicale, folclorice sau de divertisment, după caz, determinată potrivit prevederilor Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 14 iunie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice nr. 48.211/1994 privind perceperea, încasarea, virarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice, emise de Ministerul Finanţelor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 17 octombrie 1994, cu modificările şi completările ulterioare.

33.03. În cazul persoanelor fizice sau juridice care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, impozitul pe spectacole se calculează în sumă fixă pe metru pătrat, în funcţie de suprafaţa incintei unde se desfăşoară spectacolul.

Fracţiunile de m2 se rotunjesc la un m2, prin adaos.

33.04. Instituţiile publice nu datorează impozitul pe spectacole.

Art. 34.

 

Pentru manifestările artistice şi competiţiile sportive impozitul pe spectacole se stabileşte asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare, prin aplicarea următoarelor cote:
a) 2% pentru manifestările artistice de teatru, de operă, de operetă, de filarmonică, cinematografice, muzicale, de circ, precum şi pentru competiţiile sportive interne şi internaţionale;
b) 5% pentru manifestările artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional.

NORME METODOLOGICE:

34.01. Impozitul pe spectacole se determină prin aplicarea cotelor procentuale corespunzătoare fiecărui tip de spectacol, prevăzute la art. 34 din Ordonanţă, asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole, mai puţin valoarea timbrelor cinematografice, teatrale, muzicale, folclorice sau de divertisment, după caz.

34.02. În categoria plătitorilor de impozit pe spectacole, organizatori de manifestări artistice şi de competiţii sportive, se includ acei contribuabili care desfăşoară activităţi sau servicii la care accesul publicului se face cu plată pe bază de abonamente sau bilete de intrare, după cum urmează:

a) activităţi de proiecţie de filme cinematografice sau benzi video în săli de cinema, în aer liber sau în alte locuri pentru proiecţie;

b) activităţi de radio şi televiziune;

c) servicii de impresariat artistic şi sportiv;

d) servicii de organizare şi prezentare publică de piese de teatru, de spectacole muzicale - simfonice, corale, lirice, de operă, de operetă, de filarmonică, folclorice sau altele asemenea, de circ, de divertisment, de marionete, de dans, de balet, de estradă, precum şi orice alte forme similare;

e) competiţii sportive interne sau internaţionale, indiferent de forma organizatorică - asociaţii, federaţii, cluburi sau alte forme asemănătoare;

f) servicii de organizare şi prezentare publică de festivaluri, de concursuri, de cenacluri, de serate, de recitaluri sau de alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional;

g) servicii de cazare în hoteluri, moteluri, tabere pentru tineret, campinguri, vile, cabane turistice, sate de vacanţă, pensiuni turistice sau de alimentaţie publică în restaurante, baruri etc., numai în cazul în care organizează activităţi ce intră sub incidenţa prevederilor art. 34 din Ordonanţă;

h) bâlciuri şi parcuri de distracţii;

i) orice alte manifestări artistice şi competiţii sportive neprevăzute la lit. a)-h), la care accesul publicului se face cu plată pe bază de abonamente sau bilete de intrare.

34.03. Nu intră sub incidenţa impozitului pe spectacole încasările din vânzarea:

a) biletelor de intrare pentru vizitarea castelelor, muzeelor, monumentelor, clădirilor istorice, târgurilor, expoziţiilor, grădinilor zoologice şi botanice, rezervaţiilor naturale, acvariilor, planetariilor şi observatoarelor astronomice;

b) biletelor de tombolă;

c) abonamentelor şi biletelor de intrare la manifestările artistice şi competiţiile sportive organizate de instituţiile publice.

34.04. Sunt considerate că au caracter ocazional şi pentru ele impozitul pe spectacole se stabileşte asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare prin aplicarea unei cote de 5% acele manifestări artistice sau distractive, prevăzute la art. 34 lit. b) din Ordonanţă, care sunt organizate numai cu prilejul anumitor evenimente şi în afara incintei contribuabilului respectiv, destinate prezentării de spectacole. Prin expresia incinta contribuabilului se înţelege sala de spectacole, grădina de vară sau orice alt spaţiu situat la adresa sediului organizatorului sau la adresa unde acesta organizează, în mod curent, manifestări artistice sau distractive de natura celor ce intră sub incidenţa art. 34 lit. b) din Ordonanţă.
 
Art. 35.

 

(1) Pentru activităţile artistice şi distractive de videotecă şi discotecă impozitul pe spectacole se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară spectacolul, pe zi de funcţionare, după cum urmează:
a) în cazul videotecilor, de la 500 lei/m2/zi la 1.000 lei/m2/zi;
b) în cazul discotecilor, de la 1.000 lei/m2/zi la 2.000 lei/m2/zi.

(2) Cuantumul impozitului se stabileşte de către consiliile locale în a căror rază administrativ-teritorială se realizează activităţile artistice şi distractive, în limitele prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor menţionate la alin. (1) se aplică coeficienţii de corecţie menţionaţi la nota din anexa nr. 4.

NORME METODOLOGICE:

35.01. Pentru determinarea impozitului pe spectacole, în cazul videotecilor şi discotecilor, prin incintă se înţelege spaţiul închis în interiorul unei clădiri, suprafaţa teraselor sau suprafaţa de teren afectată pentru organizarea acestor activităţi artistice şi distractive.

35.02. Pentru dimensionarea suprafeţei incintei în funcţie de care se stabileşte impozitul pe spectacole se însumează suprafeţele utile afectate acestor activităţi, precum şi, acolo unde este cazul, suprafaţa utilă a incintelor în care se consumă băuturi alcoolice, băuturi răcoritoare sau cafea, indiferent dacă participanţii stau în picioare sau pe scaune, precum şi suprafaţa utilă a oricăror alte incinte în care se desfăşoară o activitate distractivă conexă programelor de videotecă sau discotecă.

35.03. Prin zi de funcţionare, pentru determinarea impozitului pe spectacole, se înţelege intervalul de timp de 24 de ore, precum şi orice fracţiune din acesta înăuntrul căruia se desfăşoară activitatea de videotecă sau discotecă, chiar dacă programul respectiv cuprinde timpi din două zile calendaristice consecutive.

35.04. Cuantumul impozitului, prevăzut în sumă fixă la art. 35 alin. (1) din Ordonanţă, se stabileşte de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor, astfel:

a) se stabileşte o valoare cuprinsă între limitele prevăzute la art. 35 alin. (1) din Ordonanţă;

b) asupra valorii stabilite potrivit menţiunii de la lit. a) se aplică coeficientul de corecţie ce corespunde rangului localităţii respective, potrivit notei din anexa nr. 4 la Ordonanţă, astfel:


a) localităţi urbane de rangul 0 ......................... 8,00;
b) localităţi urbane de rangul I ......................... 5,00;
c) localităţi urbane de rangul II ......................... 4,00;
d) localităţi urbane de rangul III ......................... 3,00;
e) localităţi rurale de rangul IV ......................... 1,10;
f) localităţi rurale de rangul V ......................... 1,00;

 

c) asupra valorii rezultate potrivit menţiunii de la lit. b) se poate aplica majorarea anuală, hotărâtă de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu până la 50%, prevăzută de art. 72 din Ordonanţă, reprezentând impozitul pe spectacole, în lei/m2/zi, ce se percepe pentru activitatea de videotecă sau discotecă.

35.05. Contribuabilii care intră sub incidenţa art. 35 din Ordonanţă au obligaţia să prezinte releveul suprafeţei incintei o dată cu depunerea declaraţiei de impunere şi ori de câte ori intervine o modificare a acestei suprafeţe, ţinând seama de prevederile pct. 35.01 şi 35.02 din prezentele norme metodologice.

Art. 36.

 

(1) Plătitorii de impozit pe spectacole, pentru manifestările prevăzute la art. 34, au obligaţia de a înregistra abonamentele şi biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au sediul şi de a afişa tarifele la casele de vânzare a biletelor şi la locul de desfăşurare a spectacolelor.

(2) Pentru spectacolele organizate în deplasare sau în turneu este obligatorie vizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăşoară spectacolele.

NORME METODOLOGICE:

36.01. Contribuabililor care desfăşoară activităţi sau servicii de natura celor menţionate la pct. 34.02 din prezentele norme metodologice le revine obligaţia de a înregistra atât abonamentele, cât şi biletele de intrare, în condiţiile prevăzute de normele tehnice menţionate la art. 41 din Ordonanţă, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau sediul, după caz, şi de a afişa tarifele la casele de vânzare a biletelor, precum şi la locul de desfăşurare a spectacolelor.

36.02. În cazul în care contribuabilii organizează aceste spectacole în raza teritorială de competenţă a altor autorităţi ale administraţiei publice locale decât cele de la domiciliul sau sediul lor, după caz, acestora le revine obligaţia de a viza abonamentele şi biletele de intrare, înregistrate potrivit menţiunii de la pct. 41.01 al prezentelor norme metodologice, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăşoară spectacolele.

36.03. Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la pct. 36.01 şi 36.02 ale prezentelor norme metodologice se sancţionează în condiţiile art. 43 din Ordonanţă.

Art. 37.

 

Plătitorii de impozit pe spectacole, pentru activităţile prevăzute la art. 35, au obligaţia să depună o declaraţie care va conţine suprafaţa incintei, precum şi zilele în care se desfăşoară spectacolele, până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru luna următoare.

NORME METODOLOGICE:

37.01. Contribuabilii care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, în calitatea lor de plătitori de impozit pe spectacole, au obligaţia de a depune Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole, în cazul activităţilor artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, model ITL - 012, prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru luna următoare.

37.02. Nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei de impunere prevăzute la pct. 37.01. din prezentele norme metodologice se sancţionează în condiţiile art. 70 din Ordonanţă.

Art. 38.

 

(1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se desfăşoară spectacolul.

(2) Plătitorii de impozit pe spectacole răspund de exactitatea calculului şi de vărsarea la timp a impozitului.

NORME METODOLOGICE:

38.01. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul, la bugetele locale ale comunelor/ oraşelor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti în a căror rază de competenţă se desfăşoară spectacolele.

Art. 39.

 

Pentru sumele cedate în scopuri umanitare, pe bază de contract, din încasările obţinute din spectacole nu se datorează impozit.

NORME METODOLOGICE:

39.01. Contractele încheiate între contribuabilii organizatori de spectacole şi beneficiarii sumelor cedate în scopuri umanitare se vor înregistra la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăşoară spectacolul, prealabil organizării acestuia. Pentru aceste sume nu se datorează impozit pe spectacol.

39.02. Contractele prevăzute la art. 39 din Ordonanţă sunt cele ce intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 40.

 

Plătitorii impozitului pe spectacole au obligaţia să ţină evidenţa acestuia şi să depună lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază de competenţă plătitorul îşi are sediul sau domiciliul, decontul de impunere sau declaraţia prevăzută la art. 37, potrivit modelelor aprobate prin normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale.

NORME METODOLOGICE:

40.01. Contribuabilii organizatori de manifestări artistice şi competiţii sportive, în calitate de plătitori de impozit pe spectacole, au obligaţia să ţină evidenţa acestuia şi să depună lunar Decontul de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole, în cazul manifestărilor artistice şi competiţiilor sportive organizate de persoanele fizice şi de persoanele juridice model ITL - 013, prevăzut în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, precum şi impozitul pe spectacole datorat, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul, după caz.

40.02. Contribuabilii organizatori de activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, în calitate de plătitori de impozit pe spectacole, au obligaţia să depună lunar declaraţia de impunere model ITL - 012, prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, în condiţiile art. 37 din Ordonanţă, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială aceştia îşi au sediul sau domiciliul, după caz.

40.03. Declaraţia de impunere, model ITL - 012, şi decontul de impunere, model ITL - 013, prevăzute în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, se completează în două exemplare, cu toate datele cerute de formular, după evidenţa contabilă şi după orice alte documente justificative ale contribuabilului. Un exemplar rămâne la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, iar celălalt exemplar, cu confirmarea de primire, rămâne la contribuabil.

40.04. Încasările din vânzarea abonamentelor şi biletelor de intrare la spectacole se evidenţiază în decontul de impunere distinct pe fiecare formă de spectacol, cu precizarea localităţii în care acesta s-a desfăşurat.

40.05. Dispoziţiile de la pct. 40.02. şi 40.03. ale prezentelor norme metodologice se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997, precum şi cu cele ale Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi de depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.690/1998, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999, ale căror prevederi se aplică în mod corespunzător de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale. Prevederile art. 70 din Ordonanţă se aplică în mod corespunzător.

Art. 41.

 

Tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole se fac potrivit normelor tehnice aprobate prin hotărâre a Guvernului la iniţiativa Ministerului Administraţiei Publice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Tineretului şi Sportului, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

NORME METODOLOGICE:

41.01. Dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 846/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea abonamentelor şi biletelor de intrare la spectacole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 29 august 2002, sunt obligatorii atât pentru organizatorii de spectacole prevăzuţi la art. 34 din Ordonanţă şi, respectiv, la pct. 34.02. din prezentele norme metodologice, cât şi pentru instituţiile publice organizatoare de spectacole, chiar dacă acestea nu datorează impozitul pe spectacole.

Art. 42.

 

Plătitorii impozitului pe spectacole sunt, de asemenea, obligaţi:
a) să respecte normele tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole;
b) să elibereze bilete de intrare la spectacole pentru toate sumele încasate şi să nu practice tarife mai mari decât cele înscrise pe bilete;
c) să pună la dispoziţie organelor de control documentele care atestă calculul şi plata impozitului pe spectacole.

NORME METODOLOGICE:

42.01. Cu ocazia controalelor efectuate persoanele prevăzute la pct. 44.01 din prezentele norme metodologice, în calitate de organe de control, verifică următoarele obiective:

a) dacă abonamentele şi biletele de intrare vândute au fost înregistrate şi/sau vizate în condiţiile Ordonanţei şi ale prezentelor norme metodologice;

b) dacă este afişat tariful de intrare la casele de vânzare a biletelor şi la locul de desfăşurare a spectacolului şi dacă acesta corespunde cu cel înscris pe bilete;

c) dacă s-au eliberat bilete de intrare pentru toate sumele încasate de la participanţii plătitori ai biletelor;

d) dacă datele înscrise pe biletele de intrare sunt identice cu cele înscrise pe marca de control;

e) dacă datele înscrise în declaraţia de impunere, model ITL - 012, prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, corespund cu cele din realitate, respectiv datele de desfăşurare a activităţilor artistice şi distractive de videotecă şi discotecă şi suprafeţele incintelor.

Art. 43.

 

(1) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(2) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) se va actualiza în condiţiile prezentei ordonanţe.

(3) Sancţiunea se aplică plătitorilor de impozit pe spectacole.

NORME METODOLOGICE:

43.01. Actualizarea amenzilor prevăzute la art. 43 alin. (1) din Ordonanţă se face prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, astfel cum este prevăzut la art. 70 alin. (5) din Ordonanţă.

Art. 44.

 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 43 se fac de către primar şi împuterniciţii acestuia, precum şi de către persoanele împuternicite în acest scop din cadrul Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Tineretului şi Sportului.

NORME METODOLOGICE:

44.01. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 43 din Ordonanţă se fac de către:

a) primar şi împuterniciţii acestuia din compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, în funcţie de raza de competenţă a acestora;

b) persoanele împuternicite în acest scop din cadrul:

b.1. Ministerului Administraţiei Publice;

b.2. Ministerului Finanţelor Publice;

b.3. Ministerului Culturii şi Cultelor;

b.4. Ministerului Tineretului şi Sportului.

44.02. Pentru spectacolele organizate în deplasare sau în turneu controlul se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială au loc spectacolele, precum şi de către persoanele prevăzute la pct. 44.01 lit. b) din prezentele norme metodologice, care verifică obiectivele prevăzute la pct. 42.01 din prezentele norme metodologice.

 

 

CAPITOLUL VIII: Taxa hotelieră

Art. 45.

 

(1) Pentru şederea în municipii, oraşe sau comune consiliile locale pot hotărî instituirea taxei hoteliere datorate de persoanele fizice în vârstă de peste 18 ani.

(2) Taxa se determină pe baza cotei stabilite de consiliile locale între 0,5% şi 5%, aplicată la tarifele de cazare practicate de unităţile hoteliere.

(3)*) Pentru şederea în staţiunile turistice, declarate conform legii, taxa se determină pe baza cotei stabilite de consiliile locale, între 0,5% şi 5%, la tarifele practicate de unităţile hoteliere pentru o noapte de cazare, indiferent de durata sejurului.
___________
*) Alin. (3) reprezintă completarea Ordonanţei efectuată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002.

NORME METODOLOGICE:

45.01. Instituirea taxei hoteliere constituie atribuţia opţională a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a consiliilor locale ale municipiilor/oraşelor/comunelor, după caz. Hotărârea privind instituirea taxei hoteliere se adoptă în cursul lunii mai şi se aplică în anul fiscal următor, în condiţiile prezentelor norme metodologice. Neadoptarea hotărârii până la data de 31 mai a fiecărui an fiscal corespunde opţiunii consiliului local de a nu institui taxa hotelieră pentru anul fiscal următor.

45.02. În cazul în care autorităţile prevăzute la pct. 45.01 din prezentele norme metodologice optează pentru instituirea taxei hoteliere, cota se stabileşte între 0,5% şi 5% inclusiv şi se aplică după cum urmează:

a) pentru şederea în municipii, oraşe sau comune, altele decât cele declarate, conform legii, staţiuni turistice, taxa hotelieră se aplică la tarifele de cazare practicate de unităţile hoteliere pentru fiecare persoană care datorează această taxă; numărul de zile pentru care se datorează taxa hotelieră se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale respective;

b) pentru şederea în staţiunile turistice, atât cele de interes naţional, cât şi cele de interes local, declarate ca atare prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 755/2001, taxa hotelieră se aplică la tarifele de cazare practicate de unităţile hoteliere numai pentru o noapte de cazare, pentru fiecare persoană care datorează această taxă, indiferent de durata sejurului. Prin sejur se înţelege perioada neîntreruptă în care o persoană fizică este cazată într-o unitate hotelieră; perioada poate fi de una sau de mai multe zile.

45.03. Persoanele juridice care intră sub incidenţa prevederilor art. 46 din Ordonanţă au obligaţia ca în documentele utilizate pentru încasarea tarifelor de cazare să evidenţieze distinct taxa hotelieră încasată determinată în funcţie de cota şi, după caz, de numărul de zile stabilite de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile locale.

Art. 46.

 

Taxa hotelieră se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate, şi se varsă la bugetul local în primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedentă.

NORME METODOLOGICE:

46.01. Sumele încasate cu titlu de taxă hotelieră se varsă la bugetul local al comunelor/oraşelor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază de competenţă se află unitatea de cazare, lunar, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, cu excepţia situaţiilor în care această dată coincide cu o zi nelucrătoare, caz în care virarea se face în prima zi lucrătoare următoare.

Art. 47.

 

În cazul în care taxa hotelieră este inclusă în chitanţă sau în costul biletului de odihnă şi tratament, persoanele juridice prevăzute la art. 46 vor vărsa la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale suma încasată cu acest titlu, recuperată de la agenţiile de turism prin intermediul cărora a fost valorificată chitanţa sau biletul de odihnă şi tratament, în primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedentă.

NORME METODOLOGICE:

47.01. La virarea sumelor reprezentând taxa hotelieră, unităţile de cazare, persoane juridice, prin intermediul cărora se realizează cazarea vor depune la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale respective o declaraţie-decont care să cuprindă sumele încasate şi virate pentru luna de referinţă. Virarea sumelor se face în primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedentă.
Declaraţia-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră, model ITL - 014, este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.

47.02. Nedepunerea declaraţiei-decont menţionate la pct. 47.01 din prezentele norme metodologice la termenul prevăzut pentru virarea sumelor reprezentând taxa hotelieră se sancţionează potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997.

 

 

CAPITOLUL IX: Alte taxe locale

Art. 48.

 

(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin în administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, consiliile locale sau judeţene, după caz, pot institui taxe zilnice cuprinse între 1.000 lei şi 100.000 lei pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologie.

(2) Consiliile locale pot institui taxe zilnice, cuprinse între limitele prevăzute la alin. (1), pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă, după caz, de utilaje destinate să funcţioneze în scopul obţinerii de venit. Categoriile de utilaje se stabilesc de către consiliile locale.

(3) Consiliile locale pot institui taxe pentru vehiculele lente prevăzute în anexa nr. 8, în sumă fixă, pentru fiecare vehicul, ce pot fi cuprinse între 26.000 lei/an şi 260.000 lei/an.

(4) Sumele provenite din taxele prevăzute la alin. (1)-(3) constituie venituri proprii ale bugetelor locale şi se plătesc anticipat.

(5) Pentru stabilirea taxelor locale menţionate la alin. (1)-(3) consiliile locale vor avea în vedere criteriile prevăzute în normele metodologice menţionate la art. 76 din prezenta ordonanţă.

NORME METODOLOGICE:

48.01. Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot institui taxe zilnice cuprinse între 1.000 lei şi 100.000 lei pentru:

a) utilizarea temporară a locurilor publice;

b) vizitarea:

b.1. muzeelor;

b.2. caselor memoriale;

b.3. monumentelor istorice;

b.4. monumentelor de arhitectură;

b.5. monumentelor arheologice;

b.6. oricăror alte obiective stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale.

 

48.02. Autorităţile administraţiei publice locale menţionate la pct. 48.01 din prezentele norme metodologice pot stabili taxe zilnice numai pentru imobilele administrate în mod direct de către acestea.

48.03. Pentru instituirea taxelor zilnice autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale vor avea în vedere următoarele criterii:

A. pentru utilizarea temporară a locurilor publice:

a.1. imobilele să aparţină domeniului public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale respective şi acestea să fie administrate direct de către autorităţile administraţiei publice locale. Pentru sectoarele municipiului Bucureşti, imobilele trebuie să le fie date în administrare, prin hotărâre, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, potrivit legii. Nu intră sub incidenţa prezentului punct imobilele care aparţin domeniului public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale şi care sunt concesionate, potrivit legii;

a.2. utilizarea temporară a locurilor publice să aibă la bază reguli şi proceduri clare, care să nu permită nici un arbitrariu ce ar putea da naştere la favoritisme sau discriminări în raporturile cu contribuabilii, adecvate specificului pentru care se datorează taxa, şi anume:

a.2.1. pentru parcarea ocazională a vehiculelor, taxa se stabileşte în lei/oră/vehicul, astfel încât nivelul acesteia înmulţit cu 24 să se încadreze între 1.000 lei şi 100.000 lei. Prin parcare ocazională se înţelege staţionarea unui vehicul într-un loc public situat, de regulă, într-o altă unitate administrativ-teritorială decât cea în care se află sediul sau domiciliul, după caz, al deţinătorului/utilizatorului vehiculului;

a.2.2. pentru parcarea curentă a vehiculelor, taxa se stabileşte în lei/zi/vehicul, astfel încât nivelul acesteia să se încadreze între 1.000 lei şi 100.000 lei. Prin parcare curentă se înţelege staţionarea în mod obişnuit a unui vehicul într-un loc public, de regulă în unitatea administrativ-teritorială în care se află sediul, domiciliul sau reşedinţa deţinătorului/utilizatorului. Plătitorii acestei taxe nu datorează şi taxa prevăzută la lit. a.2.1 aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale;

a.2.3. pentru depozitarea de materiale, taxa se stabileşte în lei/m2/zi, astfel încât pentru un metru pătrat de teren ocupat pentru depozitarea de materiale, taxa/zi să se încadreze între 1.000 lei şi 100.000 lei;

a.2.4. pentru realizarea unor lucrări, taxa se stabileşte în lei/m2/zi, astfel încât pentru un metru pătrat de teren afectat respectivei lucrări, taxa/zi să se încadreze între 1.000 lei şi 100.000 lei;

a.2.5. pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului, în pieţe, în târguri,în oboare, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, taxa se stabileşte în lei/m2/zi, astfel încât pentru un metru pătrat de teren afectat acestei activităţi, taxa/zi să se încadreze între 1.000 lei şi 100.000 lei;

a.2.6. pentru accesul în parcuri, în grădini zoologice, în grădini botanice, în târguri, în bâlciuri, la ştranduri, la expoziţii, la locuri de agrement sau altele similare, taxa zilnică se stabileşte în lei/persoană, astfel încât aceasta să se încadreze între 1.000 lei şi 100.000 lei;

B. pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură sau a oricăror alte obiective, denumite în continuare obiective, stabilite ca atare de către autorităţile administraţiei publice locale:

b.1. obiectivele să aparţină domeniului public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale respective şi acestea să fie administrate direct de către autorităţile administraţiei publice locale. Pentru sectoarele municipiului Bucureşti, obiectivele trebuie să le fie date în administrare, prin hotărâre, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, potrivit legii. Nu intră sub incidenţa prezentului punct obiectivele care aparţin domeniului public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale şi care sunt concesionate, potrivit legii;

b.2. taxele zilnice privesc accesul persoanelor la obiectivele în cauză, regula de bază constituind-o stabilirea taxei/vizitator, ca unică modalitate de cuantificare a raportului dintre serviciul oferit de autoritate şi contribuabil - vizitator. Cuantumul taxei/vizitator se stabileşte între 1.000 lei şi 100.000 lei, în funcţie de importanţa obiectivelor în cauză, precum şi de nivelul cheltuielilor efectuate de acest serviciu.

48.04. Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot institui, potrivit art. 48 alin. (2) din Ordonanţă, taxe zilnice cuprinse între 1.000 lei şi 100.000 lei pentru deţinerea de către persoane fizice, în proprietate sau în folosinţă, după caz, de utilaje destinate să funcţioneze în scopul obţinerii de venit şi care nu fac parte din inventarul activităţii economice pe care persoana fizică respectivă o desfăşoară în mod independent sau într-o asociaţie familială, potrivit Decretului-lege nr. 54/1990 sau Legii nr. 507/2002.

48.05. Pentru a putea institui taxe zilnice, potrivit art. 48 alin. (2) din Ordonanţă, şi implicit pentru a stabili categoriile de utilaje pentru care se datorează aceste taxe, consiliile locale vor avea în vedere următoarele criterii cumulative:

a) utilajul să reprezinte acea unealtă, maşină, instalaţie, aparat, vehicul, altul decât cel pentru care se datorează taxă în condiţiile art. 48 alin. (3) din Ordonanţă sau altul similar, care prin caracteristicile sale tehnice serveşte pentru efectuarea unei anumite lucrări sau activităţi de prestări de servicii;

b) funcţionarea utilajului respectiv să determine obţinerea de venituri de către persoana fizică ce îl deţine în proprietate sau în folosinţă;

c) utilajul care îndeplineşte condiţiile de la lit. a) şi b) să nu facă parte din sfera activităţii economice pe care persoana fizică respectivă o desfăşoară în mod independent sau într-o asociaţie familială, potrivit Decretului-lege nr. 54/1990 sau Legii nr. 507/2002.

48.06. Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot institui taxe pentru fiecare dintre vehiculele lente prevăzute în anexa nr. 8 la Ordonanţă, al căror cuantum se stabileşte de către aceste autorităţi, în condiţiile art. 48 alin. (3) din Ordonanţă, între 26.000 lei/an şi 260.000 lei/an.

48.07. Taxele locale de natura celor reglementate prin art. 48 alin. (1)-(3) din Ordonanţă se plătesc anticipat, respectiv:

a) pentru utilizarea temporară a locurilor publice, după cum urmează:

a.1. pentru parcarea ocazională, taxa se achită pentru fiecare parcare de o oră sau fracţiune din aceasta;
a.2. pentru parcarea curentă, taxa se achită lunar, până cel târziu la data de 25 pentru luna următoare. Pentru perioade mai mici de o lună, taxa se achită în prima zi a perioadei pentru care se solicită parcarea, pentru întreaga durată. În ambele situaţii se poate utiliza permisul de parcare ca mijloc de identificare a plătitorilor, al cărui model şi a cărui procedură de evidenţiere se stabilesc de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale interesate;

a.3. pentru depozitarea de materiale, taxa se achită la data obţinerii autorizaţiei de la structura specializată în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, a cărei eliberare se face pe bază de cerere. Modelul de cerere şi cel al autorizaţiei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru depozitarea de materiale se stabilesc de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice interesate;

a.4. pentru realizarea unor lucrări, taxa se achită la data obţinerii autorizaţiei de la structura specializată în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, iar eliberarea autorizaţiei se face pe bază de cerere. Modelul de cerere şi cel al autorizaţiei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru realizarea de lucrări se stabilesc de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale interesate;

a.5. pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în pieţe, în târguri, în oboare, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, taxa se achită zilnic sau pe bază de abonament pentru o perioadă mai mare de o zi, caz în care taxa se achită la eliberarea abonamentului, al cărui model şi a cărui procedură de evidenţiere se stabilesc de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale interesate. Pentru taxele achitate zilnic se emit numai chitanţele cu regim special;

 

b) pentru vizitarea obiectivelor, taxa se achită la accesul în incinta acestora, pe bază de bilete de intrare. Modelul biletului de intrare şi procedura de evidenţiere a acestora se stabilesc de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale interesate;

 

c) pentru deţinerea de către persoane fizice, în proprietate sau în folosinţă, după caz, de utilaje destinate să funcţioneze în scopul obţinerii de venit, taxa se achită la data depunerii Declaraţiei de impunere, model ITL - 015, prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, corespunzător numărului de zile cuprins între această dată şi data la care contribuabilul declară că acest utilaj serveşte scopului vizat. În cazul în care pentru utilajul respectiv taxa locală se datorează pentru o perioadă mai mare de o lună, aceasta se achită lunar, până cel târziu la data de 25 pentru luna următoare. Nedepunerea declaraţiei de impunere în condiţiile prezentei litere se sancţionează potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997;

 

d) pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1 ianuarie, taxele locale datorate pentru întregul an fiscal se achită până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului de referinţă;

d.1. pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie, taxele locale se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit vehiculul lent, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv, şi se achită în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii;

d.2. pentru vehiculele lente înstrăinate ori scoase din funcţiune, taxele locale aferente se dau la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs această situaţie, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv, regularizarea sumelor achitate în plus făcând obiectul compensării cu alte impozite şi taxe locale exigibile la acea dată sau al restituirii către contribuabil, în cel mult 15 zile de la data depunerii cererii de scădere însoţite de documentele corespunzătoare.

 

48.08. Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehiculele lente, model ITL - 016, este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.

48.09. Nedepunerea declaraţiei de impunere până la termenele prevăzute la pct. 48.07 lit. d) din prezentele norme metodologice, respectiv până la data de 31 ianuarie, şi în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii se sancţionează potrivit prevederilor art. 70 din Ordonanţă.

48.10. Autorităţile administraţiei publice locale nu pot hotărî instituirea altor taxe locale, criterii, reguli sau proceduri de stabilire a acestora, în afara celor prevăzute la art. 48 din Ordonanţă, astfel cum au fost detaliate la pct. 48.0148.07 din prezentele norme metodologice. În situaţiile în care autorităţile administraţiei publice locale apreciază ca oportună şi necesară utilizarea unor criterii, reguli sau proceduri de stabilire a taxelor locale neavute în vedere la data aprobării prezentelor norme metodologice, în scopul aplicării unitare a Ordonanţei, pot face propuneri pentru aprobarea unor soluţii, prin ordin comun al ministrului administraţiei publice şi ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Ministerului Administraţiei Publice.

 

 

CAPITOLUL X : Facilităţi fiscale

Art. 49.

 

(1) Pentru locuinţa de domiciliu, precum şi pentru terenul aferent acesteia consiliile locale pot adopta în timpul anului hotărâri privind reducerea sau scutirea de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren, stabilite în sarcina persoanelor fizice, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.

(2) Pentru persoanele cu handicap de gradul I şi II, persoanele fizice nevăzătoare, pentru cazurile în care într-un an persoanele fizice beneficiază numai de indemnizaţii de şomaj şi/sau ajutor social şi alocaţii de sprijin se poate acorda reducere sau scutire de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren.

(3) Sunt scutiţi de taxa hotelieră persoanele cu handicap de gradul I şi II, pensionarii, elevii, studenţii şi militarii în termen.

(4) Procedura de acordare a facilităţii fiscale de scutire, respectiv reducere, potrivit alin. (2), se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.

(5) În cazul calamităţilor naturale consiliile locale pot adopta hotărâri privind scutirea de impozite şi taxe locale, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuţi la art. 3.

(6) Scutirea sau reducerea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză atestă situaţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (5).

(7) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului fiscal se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

NORME METODOLOGICE:

49.01. Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot adopta hotărâri privind stabilirea categoriilor de persoane fizice care beneficiază de reducerea sau de scutirea de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren. Reducerea sau scutirea de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren se acordă numai pentru locuinţa de la adresa de domiciliu a persoanelor beneficiare şi pentru terenul aferent acesteia.
Prin sintagma teren aferent locuinţei se înţelege numai suprafaţa de teren înregistrată în registrul agricol la categoria de folosinţă "teren cu construcţii", pe care este amplasată clădirea pentru care se acordă reducerea sau scutirea, după caz.

49.02. Categoriile de persoane care pot beneficia de reducerea sau de scutirea de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren sunt următoarele:

a) persoanele cu handicap de gradul I şi II;

b) persoanele fizice nevăzătoare;

c) persoanele fizice care într-un an beneficiază numai de:

c.1. indemnizaţie de şomaj;

c.2. şi/sau ajutor social;

c.3. alocaţie de sprijin.

 

49.03. Sunt scutiţi de la plata taxei hoteliere următorii beneficiari ai serviciilor hoteliere:

a) persoanele cu handicap de gradul I şi II, inclusiv persoanele nevăzătoare;

b) pensionarii;

c) elevii;

d) studenţii;

e) militarii în termen.

49.04. Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere, persoanele interesate trebuie să facă dovada cu documentul care atestă situaţia respectivă, certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, cuponul de pensie, carnetul de elev, carnetul de student sau altele similare, însoţit de actul de identitate. În cazul persoanelor cu handicap şi al elevilor în vârstă de până la 14 ani, actul de identitate este certificatul de naştere.

49.05. În cazul producerii de calamităţi naturale, contribuabilii care au avut de suferit de pe urma acestora şi numai pentru bunurile distruse parţial sau total pot beneficia, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, de scutirea de la plata:

a) impozitului pe clădiri;

b) impozitului pe teren;

c) taxei pe teren;

d) taxei asupra mijloacelor de transport;

e) taxelor prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3) şi art. 48 din Ordonanţă;

f) taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de construire, reconstruire sau reparare a oricăror construcţii afectate de calamităţile naturale.

49.06. Prin sintagma calamităţi naturale se înţelege fenomenele naturale distructive de origine geodezică sau meteorologică ori îmbolnăvirea unui număr mare de persoane, produse în mod brusc. În această categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile şi fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile, precum şi evenimentele cu urmări deosebit de grave asupra mediului înconjurător, provocate de accidente chimice, biologice, incendii şi altele asemenea.

49.07. Scutirea sau reducerea prevăzută la pct. 49.02 din prezentele norme metodologice se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele fizice prezintă actele doveditoare ale situaţiei respective.
Scutirea prevăzută la pct. 49.05 din prezentele norme metodologice se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs calamitatea naturală constatată de comisia desemnată în acest scop de către autoritatea administraţiei publice locale competente.

49.08. Consiliile locale adoptă hotărâri privind acordarea bonificaţiei de până la 10% în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor.
49.09. Contribuabilii persoane fizice beneficiază de o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru plata integrală a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren până la data de 15 martie inclusiv a anului fiscal.
Prin plata integrală se înţelege stingerea creanţelor bugetare datorate aceluiaşi buget local.

49.10. În situaţia în care un contribuabil persoană fizică plăteşte integral până la data de 15 martie impozitul pentru care a beneficiat de bonificaţie, iar în cursul anului fiscal înstrăinează bunul pentru care a datorat impozitul respectiv, restituirea către contribuabil se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat înstrăinarea şi sfârşitul anului fiscal, luându-se în calcul suma efectiv încasată la bugetul local.

Exemplu:

a) Un contribuabil persoană fizică are pentru anul 2003 stabilite următoarele debite:

a.1. impozit pe clădiri 2.000.000 lei;

a.2. impozit pe teren 1.800.000 lei;

 

b) în unitatea administrativ-teritorială unde sunt situate aceste imobile, consiliul local a hotărât acordarea unei bonificaţii de 9% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri şi de 7% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren;

 

c) la data de 23 ianuarie 2003 contribuabilul achită integral obligaţiile, şi anume:

c.1. impozit pe clădiri: suma achitată = 1.820.000 lei, bonificaţie acordată = 180.000 lei;

c.2. impozit pe teren: suma achitată = 1.674.000 lei, bonificaţie acordată = 126.000 lei;

 

d) la data de 29 aprilie 2003 înstrăinează clădirea, iar pe data de 1 noiembrie 2003 înstrăinează şi terenul;

 

e) acestui contribuabil i se restituie următoarele sume:

e.1. din impozitul pe clădiri: 1.213.332 lei = [(1.820.000 lei: 12 luni) x 8 luni], unde 8 luni reprezintă perioada 1 mai 31 decembrie 2003;

e.2. din impozitul pe teren: 139.500 lei = [(1.674.000 lei: 12 luni) x 1 lună], unde 1 lună reprezintă perioada 1 decembrie-31 decembrie 2003;

 

f) restituirea către contribuabilul respectiv se face în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de restituire la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.
 
Art. 50.

 

Persoanele fizice, veterani de război, şi cele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutite de la plata impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanţă.

NORME METODOLOGICE:

50.01. Scutirea se acordă pentru impozitele şi taxele locale stabilite în limitele şi în condiţiile Ordonanţei, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-d) din aceasta, numai persoanelor în cauză, pe baza actului care atestă situaţia respectivă. Copia actului rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, care îl certifică pentru conformitate. Persoanele care beneficiază de aceste scutiri sunt:

a) veteranii de război;

b) văduvele de război;

c) văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

d) deţinuţii politici;

e) deportaţii;

f) soţul (soţia) celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri;

g) soţul (soţia) celui care a decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

h) soţul (soţia) celui decedat în condiţiile prevăzute la lit. f) şi g) şi care, din motive de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi poate face dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia.

Art. 51.

 

Persoanele fizice, văduve de război şi văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război, sunt scutite de impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi de taxa hotelieră.

NORME METODOLOGICE:

51.01. Persoanele fizice văduve de război şi văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război sunt scutite de impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi de taxa hotelieră, pe baza actelor doveditoare ce le atestă situaţia respectivă, conform prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002.

Art. 52.

 

Prevederile art. 6 şi ale art. 10 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenul aferent acestora, taxa asupra mijloacelor de transport pentru autoturisme hycomat şi mototricicluri, se menţin şi în condiţiile prezentei ordonanţe.

NORME METODOLOGICE:

52.01. Categoriile de persoane care intră sub incidenţa prevederilor art. 52 din Ordonanţă sunt cele prevăzute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a) persoanele care şi-au pierdut total capacitatea de muncă;

b) persoanele care şi-au pierdut parţial capacitatea de muncă;

c) marii mutilaţi;

d) răniţii;

e) urmaşii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;

f) celelalte persoane menţionate la lit. a)-e) cărora li s-a conferit Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

52.02. Categoriile de persoane prevăzute la pct. 52.01 din prezentele norme metodologice, pentru a beneficia de scutirile prevăzute la art. 52 din Ordonanţă, trebuie să prezinte brevetul prin care se atestă conferirea titlurilor respective.

52.03. Persoanele prevăzute la pct. 52.01 din prezentele norme metodologice beneficiază de scutirea de la plata:

a) impozitului pe clădiri, numai pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu;

b) impozitului pe teren, numai pentru terenul încadrat la categoria de folosinţă "teren cu construcţii" aferent locuinţei prevăzute la lit. a);

c) taxei asupra mijloacelor de transport pentru:

c.1. autoturismele hycomat;

c.2. mototricicluri.

Art. 53.

 

Scutirile prevăzute la art. 50-52 se acordă în proporţie de 100% persoanelor fizice menţionate pentru bunurile proprii şi pentru bunurile comune soţilor.

NORME METODOLOGICE:

53.01. Scutirile se acordă persoanelor prevăzute la art. 50-52 din Ordonanţă, în proporţie de 100%, atât pentru bunurile proprii, cât şi pentru bunurile comune ale soţilor, stabilite potrivit Codului familiei.

Art. 54.

 

(1) Scutirea de impozite şi taxe locale se acordă pe baza cererii beneficiarilor, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauză prezintă actele doveditoare prin care se atestă situaţia respectivă.

(2) În cazul impozitului pe clădiri şi al impozitului pe teren scutirea se acordă numai pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu a contribuabilului.

NORME METODOLOGICE:

54.01. Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale prevăzute de art. 50-52 din Ordonanţă de acordă persoanelor în cauză pe baza cererii acestora, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauză prezintă actele prin care se atestă situaţia respectivă. În cazul impozitului pe clădiri şi al impozitului pe teren, scutirea se acordă numai pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu şi pentru terenul încadrat la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii" aferent acestei locuinţe.

54.02. Dacă au intervenit schimbări care conduc la modificarea scutirilor de la plata impozitelor şi taxelor locale acordate conform prevederilor art. 50-52 din Ordonanţă, se depun noi declaraţii de impunere în termen de 30 de zile.
 
Art. 55.

 

(1) Sunt scutite de impozitele şi taxele locale reglementate prin prezenta ordonanţă fundaţiile testamentare constituite potrivit legii, cu scopul de a întemeia, întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural.

(2) Pot fi, de asemenea, scutite la cazare de la plata impozitelor şi taxelor locale fundaţiile şi asociaţiile cu caracter umanitar care au ca unică activitate întreţinerea şi funcţionarea căminelor de bătrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor străzii.

NORME METODOLOGICE:

55.01. Sub incidenţa art. 55 alin. (1) din Ordonanţă se regăseşte Fundaţia Menachem Elias a cărei legatară universală este Academia Română.

55.02. Pot fi scutite de la plata impozitelor şi taxelor locale, prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, asociaţiile şi fundaţiile cu caracter umanitar, constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) asigură cazarea bătrânilor, a copiilor orfani, precum şi a copiilor străzii;

b) au ca unic obiect de activitate, prevăzut în statut, întreţinerea şi funcţionarea căminelor pentru persoanele menţionate la lit. a).

 

Art. 56.

 

Societăţile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice cu activitate sezonieră de cel mult 5 luni din anul fiscal sunt scutite de plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, în proporţie de 50%, numai pentru clădirile destinate acestei activităţi.

NORME METODOLOGICE:

56.01. Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren, în cazul societăţilor comerciale care au ca obiect unic de activitate, prevăzut în statut, asigurarea de servicii turistice pe o perioadă de cel mult 5 luni dintr-un an fiscal, se reduc cu 50% numai pentru imobilele destinate acestei activităţi. Intră sub incidenţa acestei reglementări activităţile menţionate la grupa 552 - alte mijloace de cazare de scurtă durată, asimilate activităţii sezoniere, din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 57.

 

Sunt scutite de impozitul pe clădiri în proporţie de 50% pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune obiectivele nou-construite ce aparţin cooperaţiei de consum sau meşteşugăreşti.

NORME METODOLOGICE:

57.01. Obiectivele nou-construite, finalizate după data de 31 decembrie 2002, care aparţin cooperaţiei de consum sau meşteşugăreşti, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri în proporţie de 50% pe o perioadă de 5 ani.

Scutirea se acordă cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune o cerere în acest sens şi numai pentru clădirile realizate cu respectarea autorizaţiei de construire.

57.02. Pentru obiectivele nou-construite prealabil datei de 1 ianuarie 2003, scutirea de la plata impozitului pe clădiri în proporţie de 50% se acordă pentru perioada cuprinsă între această dată şi cea la care se împlinesc 5 ani de la punerea în funcţiune, cu respectarea prevederilor pct. 57.01 alin. 2 din prezentele norme metodologice.

57.03. Prin termenul obiectiv se înţelege clădirea, astfel cum este definită la art. 4 alin. (3) din Ordonanţă.

Art. 58.

 

Consiliile locale pot hotărî scutirea sau reducerea impozitului pe teren aferent investiţiei efectuate potrivit Legii nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie, pe toată perioada executării acestora, până la punerea în funcţiune, dar nu mai mult de 3 ani de la începerea lucrărilor.

NORME METODOLOGICE:

58.01. Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot să hotărască scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe teren pentru suprafaţa aferentă investiţiilor executate conform Legii nr. 332/2001, pe toată perioada executării acestora, până la punerea în funcţiune, dar nu mai mult de 3 ani de la începerea lucrărilor. Prin hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, se precizează data de la care se acordă scutirea sau reducerea.

Art. 59.

 

(1) Contribuabilii, persoane fizice, sunt scutiţi de la plata impozitului pe clădiri timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia, după cum urmează:
a) pentru locuinţele noi, în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) pentru clădirile realizate pe bază de credite, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul înstrăinării clădirilor prevăzute la alin. (1), noii beneficiari nu mai beneficiază de aceste scutiri.

(3) Sunt scutiţi de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire contribuabilii-concesionari, pentru autostrăzile şi tronsoanele de cale ferată concesionate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţie terestre - autostrăzi şi căi ferate, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Persoanele fizice care au domiciliul şi care locuiesc efectiv în localităţile prevăzute în hotărârile Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni, cu modificările ulterioare, şi nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare, beneficiază de reducere cu 50% a impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată.

NORME METODOLOGICE:

59.01. Potrivit art. 10 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea locuinţei nr. 114/1996, pentru contribuabilii persoane fizice, titulari ai contractelor de construire a unei locuinţe cu credit sau ai contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţelor noi care se realizează în condiţiile art. 7-9 din această lege, scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică începând cu data de 21 octombrie 1996, data intrării în vigoare a legii, şi se acordă pe timp de 10 ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost dobândită locuinţa respectivă.

59.02. Beneficiarii de credite, în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994, sunt scutiţi de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 10 ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost dobândită locuinţa respectivă.

59.03. Persoanele fizice beneficiare de credite care au dobândit locuinţe, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994, înainte de data de 1 septembrie 2001 beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri începând cu această dată şi până la împlinirea termenului de 10 ani, calculat începând cu data dobândirii locuinţelor.

Data de 1 septembrie 2001 reprezintă data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 76/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 734/2001.
59.04. Scutirile prevăzute la pct. 59.01 şi 59.02 din prezentele norme metodologice se acordă pe bază de cerere, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele beneficiare prezintă la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale originalul şi copia actelor care le atestă această calitate, respectiv contractul de construire a unei locuinţe cu credit, contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei sau contractul de dobândire a locuinţei, după caz, şi procesul-verbal de predare-primire/preluare a locuinţei în cauză.

59.05. În cazul înstrăinării prin acte între vii a locuinţelor dobândite în temeiul Ordonanţei nr. 19/1994 şi al Legii nr. 114/1996, noii proprietari nu mai beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri.

59.06. Declaraţiile de impunere se depun la compartimentele de specialitate ale administraţiei publice locale în a căror rază de competenţă sunt situate clădirile, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora sau de la data de la care au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului pe clădiri datorat.

59.07. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri nu exonerează proprietarii locuinţelor respective de depunerea declaraţiei de impunere, sub sancţiunile prevăzute la art. 70 din Ordonanţă.

59.08. Reducerea cu 50% a impozitelor şi a taxelor locale, prevăzută la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 13 august 1997, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996, se acordă după cum urmează:

a) pentru bunurile impozabile/taxabile situate în localităţile prevăzute în hotărârile Guvernului nr. 323/1996, cu modificările ulterioare, şi, respectiv, nr. 395/1996 şi înregistrate, potrivit legii, în registrele agricole de la nivelul acestor localităţi;

b) pentru serviciile taxabile ce privesc raporturile juridice ale persoanelor fizice respective cu autorităţile/serviciile publice care au sediul sau biroul de lucru în localităţile prevăzute la lit. a).

În categoria beneficiarilor facilităţilor prevăzute la lit. a) şi b) se cuprind numai acele persoane fizice care fac dovada stabilirii domiciliului sau, după caz, înscrierii menţiunii de stabilire a reşedinţei în cartea de identitate în oricare dintre localităţile prevăzute la lit. a), potrivit legii.

Reducerea de 50% se aplică şi asupra taxelor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-d) din Ordonanţă, care sunt asimilate impozitelor şi taxelor locale.

59.09. Se menţine scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pe durata contractului de închiriere, pentru proprietarii prevăzuţi la art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, cu condiţia ca nivelul chiriei stabilit prin negociere între aceştia să fie mai mic decât cel calculat potrivit art. 26-30 din această ordonanţă de urgenţă.

În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, acestea nu se aplică în cazul contractelor de închiriere a locuinţelor de serviciu. De scutirea de la plata impozitelor pe clădiri şi a impozitului pe teren pot beneficia numai proprietarii, persoane fizice şi juridice de drept privat, prevăzuţi la art. 32 alin. (1) din această ordonanţă de urgenţă.

59.10. Pentru clarificarea prevederilor pct. 59.01-59.03 din prezentele norme metodologice se prezintă următoarele exemple:

Exemplul A:

La data de 10 noiembrie 1996 se dobândeşte o locuinţă în baza Legii locuinţei nr. 114/1996. Locuinţa este declarată la compartimentul de specialitate la data de 25 noiembrie 1996.
Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă începând cu data de 1 decembrie 1996, ea operând până la data de 30 noiembrie 2006.

Exemplul B:

La data de 10 noiembrie 1994 se dobândeşte o locuinţă în baza Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994.

Locuinţa este declarată la compartimentul de specialitate la data de 25 noiembrie 1994.

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă după cum urmează:

a) pentru perioada 1 noiembrie 1996 - 31 decembrie 2000;

b) pentru perioada 1 septembrie 2001 - 31 iulie 2006.

 

Art. 60.

 

Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili şi alte situaţii pentru care se acordă facilităţi fiscale.

NORME METODOLOGICE:

60.01. Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul Finanţelor Publice, după consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, pot prezenta Guvernului propuneri pentru acordarea altor facilităţi fiscale decât cele prevăzute de Ordonanţă şi de prezentele norme metodologice.

 

 

CAPITOLUL XI : Dispoziţii comune

Art. 61.

 

(1) Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităţilor, a amenzilor şi a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale, soluţionarea obiecţiilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea acestor venituri, precum şi executarea creanţelor bugetare locale se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale acestora, după caz, în funcţie de atribuţiile specifice, potrivit legii.

(2) Taxele cuvenite bugetelor locale în condiţiile art. 74 sunt asimilate impozitelor şi taxelor locale.

NORME METODOLOGICE:

61.01. Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale acestora, după caz, ţinându-se seama de atribuţiile specifice, potrivit legii.

61.02. Obiecţiunile şi contestaţiile formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, inclusiv a taxelor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-d) din Ordonanţă, a majorărilor de întârziere, a penalităţilor, precum şi a altor sume şi măsuri, se soluţionează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/1999 privind soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităţilor, precum şi a altor sume şi măsuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 392/2001, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/1999.

61.03. Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 491/2002, şi a Hotărârii Guvernului nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 12 august 2002.

61.04. Funcţionarul public din compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale se bucură de protecţia legii şi este învestit cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul serviciului şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege.

61.05. În îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu funcţionarii publici din compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale se vor identifica prin prezentarea legitimaţiei care le atestă această calitate, a delegaţiei semnate de conducătorul compartimentului respectiv, precum şi a actului de identitate. Legitimaţia, model ITL - 017, este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.

61.06. Organele de poliţie, jandarmerie şi orice alţi agenţi ai forţei publice au obligaţia să dea concursul titularului legitimaţiei, la cererea acestuia, în îndeplinirea, potrivit legii, a activităţii de executare silită. Identificarea funcţionarului public se face prin prezentarea legitimaţiei, însoţită de actul de identitate, precum şi de delegaţia semnată de conducătorul compartimentului de specialitate.

61.07. Taxele prevăzute la art. 74 din Ordonanţă sunt asimilate impozitelor şi taxelor locale şi constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale, potrivit prevederilor de la pct. 74.01 - 74.26 din prezentele norme metodologice.
 
Art. 62.

 

(1) Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile de impunere la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se află bunurile impozabile sau taxabile, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora, în vederea determinării valorilor impozabile, precum şi a impozitelor sau taxelor aferente.

(2) Verificarea datelor înscrise în declaraţia de impunere se face prin confruntare cu cele existente în registrele agricole sau în orice alte evidenţe specifice cadastrului imobiliar-edilitar, precum şi cu cele din evidenţa contabilă a contribuabililor, după caz.

(3) În cazurile contribuabililor care nu depun declaraţia de impunere potrivit dispoziţiilor legale, impozitul pe clădiri se poate stabili din oficiu pe baza evidenţelor prevăzute la alin. (2).

(4) Pentru mijloacele de transport declaraţiile se depun, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială contribuabilii îşi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, după caz.

(5) Dacă au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate, declaraţiile de impunere se depun în termen de 30 de zile.

(6) Contribuabilii, persoane juridice, calculează impozitul sau taxa datorată anual şi depun declaraţia de impunere până la data de 31 ianuarie a anului fiscal la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială se află clădirea, terenul sau orice alte bunuri impozabile ori taxabile, după caz.

NORME METODOLOGICE:

62.01. În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se calculează de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază de competenţă se află situate aceste imobile, pe baza declaraţiei de impunere depuse de către proprietar sau de către procuratorul acestuia, la care se anexează o copie după actul de dobândire, precum şi schiţa clădirii/terenului.

62.02. Declaraţia de impunere şi declaraţia specială de impunere se depun separat pentru fiecare clădire la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale unde sunt situate clădirile.

62.03. Pentru veridicitatea datelor înscrise atât în declaraţia de impunere, cât şi în declaraţia specială de impunere întreaga răspundere juridică o poartă contribuabilul, semnatar al declaraţiei respective.

62.04. Nu se depun noi declaraţii de impunere pentru bunurile impozabile sau taxabile existente în evidenţele compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale la data de 31 decembrie 2002, cu excepţia cazurilor în care proprietarii deţin mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă.

62.05. În cazul contribuabililor care deţin, la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, clădiri care intră sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţă, declaraţia specială de impunere se depune până cel târziu la data de 15 decembrie 2002 inclusiv.

62.06. În cazul contribuabililor care dobândesc ulterior datei publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, clădiri care intră sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţă, declaraţia specială de impunere se depune în termen de 30 de zile de la data dobândirii.

62.07. Pe baza declaraţiei de impunere şi a declaraţiei speciale de impunere, pentru fiecare contribuabil, la nivelul fiecărui compartiment de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, se întocmeşte Procesul-verbal - înştiinţare de plată pentru impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice model ITL - 018, prevăzut în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.

62.08. Pentru nerespectarea dispoziţiilor referitoare la depunerea declaraţiilor speciale de impunere, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază de competenţă se află situate clădirile ce intră sub incidenţa art. 5 alin. (2) din Ordonanţă vor proceda la stabilirea contravenţiilor, potrivit dispoziţiilor acesteia şi ale prezentelor norme metodologice coroborate cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001.

62.09. Contribuabilii, persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv instituţiile publice, sunt obligaţi să depună declaraţiile prevăzute de prezentele norme metodologice, potrivit dispoziţiilor art. 62 din Ordonanţă, ori de câte ori se modifică materia impozabilă sau situaţia contribuabililor, sub sancţiunile prevăzute de lege.

62.10. Sinceritatea declarării datelor din declaraţia de impunere se verifică prin controlul încrucişat cu datele declarate şi înscrise în registrul agricol, cadastrul imobiliar-edilitar sau cu cele din evidenţa contabilă a contribuabililor, după caz. Procedura verificării modului de completare a declaraţiei de impunere se face după cum urmează:

a) compartimentul de specialitate va verifica modul de completare a declaraţiei depuse de contribuabil;

b) în cazul în care în declaraţia depusă de contribuabil se poate identifica tipul erorii, respectiv eroare de calcul, de completare sau eroare de aplicare a cotelor de impozitare/taxare, stabilirea obligaţiei de plată se va face prin corectarea erorii şi prin înscrierea sumelor corecte, avându-se în vedere următoarele:

b.1. aplicarea corectă a cotelor stabilite, potrivit legii;

b.2. înscrierea corectă a sumelor reprezentând impozitele/taxele locale datorate, rezultate din înmulţirea cotei legale de impozitare/taxare cu baza impozabilă/taxabilă;

b.3. înscrierea corectă a sumelor în rubricile prevăzute de formular şi anularea celor înscrise eronat în alte rubrici;

b.4. corectarea calculelor aritmetice care au avut drept rezultat înscrierea în declaraţie a unor sume eronate;

b.5. dacă în declaraţia depusă se constată erori a căror cauză nu se poate stabili sau se constată elemente lipsă, importante pentru stabilirea creanţei bugetare, compartimentul de specialitate va solicita, în scris, contribuabilului să se prezinte la sediul autorităţii administraţiei publice locale pentru efectuarea corecturilor necesare.

 

62.11. Procedura stabilirii din oficiu a impozitelor şi a taxelor locale se desfăşoară, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi de depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.690/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999, denumite în continuare Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997, după cum urmează:

a) compartimentul de specialitate are dreptul să stabilească, din oficiu, creanţele bugetare, dacă:

a.1. contribuabilul nu se prezintă în termen de 15 zile de la termenul stabilit de compartimentul de specialitate pentru efectuarea corecturilor, în cazul depunerii unei declaraţii în a cărei completare au fost constatate erori;

a.2. contribuabilul nu depune declaraţia de impunere în termen de 15 zile de la primirea înştiinţării prin care compartimentul de specialitate îi notifică depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei;

 

b) dacă în declaraţia depusă se constată erori a căror cauză nu se poate stabili sau se constată elemente lipsă, importante pentru stabilirea creanţei bugetare, precum şi în cazul în care contribuabilul nu depune declaraţia de impunere, compartimentele de specialitate vor stabili, din oficiu, creanţa bugetară folosind metoda estimării;

 

c) estimarea creanţei bugetare se va face pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului, referitoare la perioadele de raportare din ultimele 12 luni, cum ar fi:

c.1. declaraţiile de impunere depuse pentru perioadele anterioare;

c.2. procesele-verbale de control;

c.3. datele înscrise în registrele agricole;

 

d) în cazul în care la dosarul fiscal al contribuabilului nu există astfel de documente, contribuabilul în cauză va fi supus de îndată unui control fiscal;

e) din documentele prevăzute la lit. c) se va selecta ultimul debit cunoscut al contribuabilului, care va fi folosit drept etalon în cadrul procedurii de estimare;

f) prima etapă în stabilirea creanţei bugetare va fi actualizarea debitului folosit drept etalon, avându-se în vedere rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional pentru Statistică, aferentă perioadei cuprinse între data stabilirii debitului folosit drept etalon şi data stabilirii din oficiu;

 

g) rezultatul astfel obţinut va fi ajustat pe baza oricăror date şi informaţii deţinute de compartimentele de specialitate (de exemplu: date şi informaţii obţinute în urma controalelor efectuate la alţi contribuabili care au legături de afaceri cu contribuabilul în cauză, date din dosarul fiscal al contribuabilul, informaţii de la terţi etc.);

h) debitul stabilit conform lit. g) va fi majorat cu 20%, potrivit prevederilor lit. D pct. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997;

i) în aplicarea acestei proceduri compartimentul de specialitate va întocmi o notă de constatare care va cuprinde, în mod obligatoriu, elementele care au fost avute în vedere la stabilirea din oficiu, modul de calcul al debitului, precum şi penalităţile aplicate pentru nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere. Nota de constatare va fi aprobată de către conducătorul compartimentului de specialitate, iar creanţa bugetară stabilită prin aceasta va fi comunicată contribuabilului printr-o înştiinţare de plată, transmisă conform legii;

j) creanţele bugetare stabilite din oficiu de compartimentele de specialitate se corectează:

j.1. la data depunerii efective de către contribuabil a declaraţiei de impunere referitoare la creanţa bugetară care a fost stabilită din oficiu;

j.2. la data efectuării unui control fiscal care se desfăşoară pentru creanţa bugetară care a fost stabilită din oficiu;

 

k) accesoriile calculate asupra creanţelor bugetare stabilite din oficiu sunt datorate aşa cum au fost stabilite, indiferent de modalitatea de regularizare ulterioară a creanţei. Prin termenul accesorii se înţelege majorările, majorările de întârziere, dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere.

62.12. Pentru mijloacele de transport aferente punctelor de lucru, contribuabilii persoane juridice vor depune declaraţia de impunere la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale unde sunt situate punctele de lucru.

62.13. Contribuabilii persoane juridice calculează impozitele şi taxele locale pe care le datorează şi depun declaraţia de impunere până la data de 31 ianuarie a fiecărui an fiscal, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază de competenţă se află clădirea, terenul sau orice alte bunuri impozabile ori taxabile, după caz. Declaraţia de impunere are elementele constitutive ale procesului-verbal de impunere.

62.14. Prin noţiunea punct de lucru se înţelege un centru de activitate din structura unui comerciant cu personalitate juridică, cu minimum 5 angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, care are un caracter fix sau permanent, cum ar fi un birou, un sediu secundar, o fabrică, un magazin, un atelier, o mină, un puţ petrolier sau de gaze, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale şi altele asemenea.

62.15. Declaraţiile de impunere, declaraţiile speciale de impunere, declaraţiile-decont de impunere, deconturile de impunere, procesele-verbale de control, procesele-verbale de constatare a contravenţiei, precum şi orice alte documente prin care se constată ori se stabilesc impozite şi taxe locale, în condiţiile legii, constituie titluri de creanţă bugetară şi totodată înştiinţare de plată pentru toată durata de deţinere în proprietate sau în folosinţă a bunurilor impozabile/taxabile de natura clădirilor, terenurilor şi mijloacelor de transport, chiar dacă impozitele şi taxele locale se indexează ori se majorează în condiţiile art. 67 şi, respectiv, art. 72 din Ordonanţă.

Art. 63.

 

Sunt supuse impozitului pe clădiri, în condiţiile prezentei ordonanţe, şi acele clădiri care au fost executate fără autorizaţie de construcţie. Înştiinţarea de plată nu are elementele constitutive ale autorizaţiei de construcţie şi nici pe cele ale titlului de proprietate.

NORME METODOLOGICE:

63.01. Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.
Prevederile art. 62 alin. (1) se aplică în mod corespunzător, sub sancţiunile prevăzute la art. 70 din Ordonanţă.

63.02. Declaraţia de impunere, procesele-verbale de impunere şi înştiinţările de plată nu au elementele constitutive ale certificatului de urbanism, autorizaţiei de construire sau ale titlului de proprietate, după caz.

63.03. De asemenea, declararea clădirilor în vederea impunerii nu exonerează persoana respectivă de aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege pentru încălcarea disciplinei în construcţii.

Art. 64.

 

Membrii de familie cu capacitate de exerciţiu deplină, care locuiesc şi gospodăresc împreună cu contribuabilul, persoană fizică, pe numele căruia s-a calculat impozitul sau taxa, precum şi moştenitorii aflaţi în indiviziune răspund solidar în ceea ce priveşte obligaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.

NORME METODOLOGICE:

64.01. Membrii de familie cu capacitate de exerciţiu deplină,care locuiesc şi gospodăresc împreună cu contribuabilul persoană fizică pe numele căruia s-au stabilit impozite sau taxe locale ce privesc bunurile impozabile sau taxabile, după caz, proprietate a contribuabilului respectiv, precum şi moştenitorii acestuia aflaţi în indiviziune răspund solidar în ceea ce priveşte obligaţiile prevăzute de Ordonanţă.

64.02. De asemenea, contribuabilii coindivizari răspund solidar în ceea ce priveşte datorarea oricăror impozite şi taxe locale. Termenul coindivizari desemnează coproprietarii aflaţi în indiviziune.

Art. 65.

 

(1) Contribuabilii, persoane fizice şi juridice străine, plătesc impozitele şi taxele locale, majorările aferente şi amenzile contravenţionale, stabilite potrivit prezentei ordonanţe, în lei.

(2) Plata obligaţiilor prevăzute la alin. (1) este în sarcina persoanelor fizice sau juridice străine şi se achită de către acestea sau de către reprezentantul lor autorizat.

NORME METODOLOGICE:

65.01. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice străine sau al reprezentanţilor lor legali autorizaţi să funcţioneze pe teritoriul României, stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităţilor de întârziere, a penalităţilor pentru nedeclarare şi a amenzilor, precum şi plata acestora se fac în lei.

Art. 66.

 

Impozitele şi taxele locale reglementate prin prezenta ordonanţă constituie venituri proprii ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care contribuabilii îşi au domiciliul, sediul, punctele de lucru sau în care se află situate bunurile impozabile ori taxabile, după caz.

NORME METODOLOGICE:

66.01. Impozitele şi taxele locale prevăzute de Ordonanţă constituie venituri proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale unde contribuabilii îşi au domiciliul/sediul/punctele de lucru, după caz, sau ale unităţilor administrativ-teritoriale unde se află situate bunurile impozabile sau taxabile, după caz.

Art. 67.

 

Impozitele şi taxele locale stabilite în sume fixe, precum şi valorile impozabile, prevăzute în anexele nr. 1, 3, 4, 6 şi 7, se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Administraţiei Publice, în luna aprilie a fiecărui an, pe baza ratei inflaţiei prognozate pentru anul următor, în cazul în care creşterea acesteia depăşeşte 5%.

NORME METODOLOGICE:

67.01. Începând cu anul 2003, în cazul în care rata inflaţiei prognozată pentru anul următor depăşeşte 5%, în luna aprilie a anului curent, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Administraţiei Publice, prin hotărâre a Guvernului, se indexează:

a) impozitele şi taxele locale stabilite în sume fixe, instituite prin Ordonanţă;

b) valorile impozabile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţă;

c)      taxele în sumă fixă instituite prin reglementările prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b) - d) din Ordonanţă.

Art. 68.

 

Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică şi persoanelor fizice şi juridice străine, în măsura în care, prin convenţii sau alte acorduri internaţionale la care România este parte ori pe bază de reciprocitate, nu se stabileşte altfel.

NORME METODOLOGICE:

68.01. Potrivit art. 11 alin. (2) din Constituţia României, în condiţiile în care prin tratate internaţionale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate s-a stabilit altfel decât în Ordonanţă, se aplică în mod prioritar acele prevederi.

Art. 69.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, precum şi materială sau civilă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

NORME METODOLOGICE:

69.01. Nerespectarea prevederilor Ordonanţei de către autorităţile administraţiei publice locale, de către funcţionarii publici şi de către contribuabili atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, precum şi răspunderea materială sau civilă, potrivit legii.

69.02. Exercitarea activităţii de control fiscal se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale prin compartimentele de specialitate ale acestora, în conformitate cu prevederile:

a) Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 24 octombrie 1994;

b) Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 64/1999, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 70/1997;

c) Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 8 noiembrie 1999.

 

69.03. Funcţionarii publici din compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale sunt asimilaţi organelor fiscale, astfel cum sunt specificate în actele normative prevăzute la pct. 69.02 din prezentele norme metodologice.

Art. 70.

 

(1) Constituie contravenţii la prezenta ordonanţă următoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 10, art. 29 alin. (2), art. 37 şi la art. 62 alin. (1), (4) - (6);
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 10, art. 29 alin. (2), art. 37 şi la art. 62 alin.
(1), (4) - (6).

(2) Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoanele împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale.

(4) În cazul persoanelor juridice limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (2) se majorează cu 300%.

(5) Limitele amenzilor prevăzute la art. 43 şi la alin. (1) şi (2) din prezentul articol se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

(6) Contravenţiilor prevăzute la art. 43 şi la alin. (1) şi (2) din prezentul articol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu excepţia art. 28.

NORME METODOLOGICE:

70.01. Constituie contravenţii la Ordonanţă şi se sancţionează după cum urmează:

a) depunerea peste termen a declaraţiei de impunere sau a decontului:

a.1. de către persoanele fizice, cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei;

a.2. de către persoanele juridice, cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei;

 

b) nedepunerea declaraţiei de impunere sau a decontului:

b.1. de către persoanele fizice, cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei;

b.2. de către persoanele juridice, cu amendă de la 4.000.000 lei la 12.000.000 lei;

 

c) încălcarea Normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea abonamentelor şi biletelor de intrare la spectacole, prevăzute la pct. 41.01 din prezentele norme metodologice, se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;

 

d) contribuabilii prevăzuţi la art. 3 din Ordonanţă sunt obligaţi să depună declaraţia de impunere privind impozitele şi taxele locale, în condiţiile Ordonanţei şi ale prezentelor norme metodologice, chiar dacă aceştia sunt scutiţi de la plata impozitelor şi taxelor locale;

 

e) limitele amenzilor prevăzute la lit. a) - c), precum şi cele prevăzute la art. 43 alin. (2) din Ordonanţă se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

70.02. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoanele împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru:

a) depunerea peste termen sau nedepunerea oricăror declaraţii, declaraţii de impunere, deconturi, deconturi de impunere sau declaraţii-deconturi de impunere, după caz, prevăzute de Ordonanţă şi de prezentele norme metodologice;

b) încălcarea Normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole.

De asemenea, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor ce intră sub incidenţa lit. b) se fac şi de către persoanele prevăzute la pct. 44.01 din prezentele norme metodologice.

70.03. Contravenţiilor prevăzute la pct. 70.01 lit. a) - d) din prezentele norme metodologice li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001.

70.04. În cazul în care persoanele prevăzute la pct. 70.02 din prezentele norme metodologice, în calitate de agenţi constatatori, apreciază că faptele comise de contribuabili sunt de gravitate redusă, se poate aplica drept sancţiune contravenţională avertismentul, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (1), art. 7 şi ale art. 38 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.

70.05. În cazul persoanelor juridice se vor avea în vedere şi penalităţile stabilite pentru depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe, precum şi prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997, coroborate cu cele ale Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997.

Art. 71.

 

(1) Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se datorează majorări de întârziere, conform dispoziţiilor legale.

(2) În cazul în care ultima zi a termenului de plată este zi nelucrătoare, potrivit legii, plata impozitului sau a taxei, după caz, se face fără majorări de întârziere în ziua lucrătoare imediat următoare.

(3) În situaţiile în care impozitele şi taxele locale datorate nu au fost stabilite ca urmare a nedepunerii declaraţiei ori datele declarate nu corespund realităţii, stabilirea sau modificarea impozitului ori a taxei, după caz, se poate face pe 5 ani anteriori celui în care s-a efectuat constatarea.

(4) Termenul de prescripţie pentru dreptul de a cere executarea silită este de 5 ani.

(5) La diferenţele de impozit sau de taxe stabilite se calculează majorări de întârziere de la data când impozitul sau taxa era datorată.

(6) Funcţionarul public vinovat de nestabilirea la timp a impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanţă răspunde civil, în limita majorărilor de întârziere calculate.

(7) Majorările şi penalităţile de întârziere pentru venituri nevărsate la termen se înregistrează la capitolul şi subcapitolul corespunzătoare impozitului sau taxei la care se referă.

NORME METODOLOGICE:

71.01. Orice creanţă bugetară neachitată la scadenţă generează plata dobânzilor prevăzute de lege, calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la încasarea creanţei datorate.

71.02. Colectarea impozitelor şi taxelor locale se realizează în baza următoarelor reglementări:

a) până la data de 31 decembrie 2002, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996;

b) începând cu data de 1 ianuarie 2003 potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002.

Dispoziţiile acestora referitoare la plata obligaţiilor bugetare, a majorărilor de întârziere/dobânzilor, a penalităţilor şi penalităţilor de întârziere, precum şi a celorlalte proceduri vor fi aplicate şi în cazul impozitelor şi taxelor locale.

71.03. Datorarea majorărilor de întârziere/dobânzilor nu îl exonerează pe contribuabil de la datorarea penalităţilor pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale, conform legii.

71.04. Majorările de întârziere/dobânzile datorate pentru neplata în termen a obligaţiilor bugetare, penalităţile de întârziere, precum şi penalităţile şi majorările de întârziere stabilite pe perioada înlesnirilor la plată se achită în acelaşi cont bugetar în care se face plata debitului care le-a generat.

Penalităţile datorate pentru neplata obligaţiilor bugetare reţinute la sursă se achită la bugetul local căruia i se cuvin obligaţiile respective. În acest sens se au în vedere şi prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 81/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 21 ianuarie 2002, prin care se modifică Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.103/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 12 noiembrie 2001.

Sunt considerate ca obligaţii bugetare reţinute la sursă taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, precum şi taxa hotelieră, prevăzute la art. 31 alin. (1), respectiv la art. 45 din Ordonanţă.

71.05. Pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, inclusiv a taxelor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. c) din Ordonanţă în cazul actelor notariale îndeplinite de către secretarii comunelor şi oraşelor unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici, precum şi la lit. d) din Ordonanţă, se angajează răspunderea civilă a funcţionarului public vinovat, în condiţiile legii, în limita majorărilor de întârziere calculate de la data de când impozitul sau taxa, după caz, se datora către bugetul local respectiv, până la data constatării.

Art. 72.

 

În funcţie de condiţiile locale specifice zonei, consiliile locale sau judeţene, după caz, pot majora anual cu până la 50% impozitele şi taxele locale prevăzute de prezenta ordonanţă.

NORME METODOLOGICE:

72.01. Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene, după caz, pot majora anual impozitele şi taxele locale prevăzute de Ordonanţă, inclusiv taxele prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-d) cu până la 50%, în funcţie de condiţiile locale specifice zonei. Hotărârea de majorare se adoptă în luna mai a fiecărui an şi se aplică în anul fiscal următor.

Hotărârile adoptate au la bază nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în sumă fixă conform prevederilor Ordonanţei, precum şi impozitele şi taxele locale determinate pe bază de cotă procentuală, potrivit dispoziţiilor acesteia. Hotărârea de majorare se aplică numai pentru anul fiscal pentru care s-a aprobat. În anul fiscal următor se vor avea în vedere impozitele şi taxele locale actualizate cu rata inflaţiei conform prevederilor art. 67 din Ordonanţă, coroborate cu cele ale pct. 67.01 din prezentele norme metodologice.

72.02. Pentru anul fiscal 2003 consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene, după caz, pot adopta hotărâri privind majorarea cu până la 50% a impozitelor şi taxelor locale prevăzute de Ordonanţă, inclusiv a taxelor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-d) din Ordonanţă, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I.

72.03. Termenele care rezultă implicit din analiza prevederilor pct. 72.01 şi 72.02 din prezentele norme metodologice, respectiv 31 mai şi 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt termene de decădere, ceea ce corespunde aplicării în anul fiscal următor a unei majorări de 0%.

Art. 73.

 

(1) Consiliile locale şi consiliile judeţene adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite şi taxe locale, între limitele şi în condiţiile prezentei ordonanţe, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor.

(2) Impozitele şi taxele locale se calculează prin rotunjire, în sensul că fracţiunile sub 500 lei inclusiv se neglijează, iar ceea ce depăşeşte 500 lei se majorează la 1.000 lei.

(3) Primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene sunt obligaţi să asigure publicitatea hotărârilor menţionate la alin. (1), în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.

NORME METODOLOGICE:

73.01. Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene, în cursul lunii mai a fiecărui an, pentru anul fiscal următor, adoptă hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale referitoare la:

a) stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, după caz, când acestea se determină pe bază de cotă procentuală, iar prin Ordonanţă sunt prevăzute limite minime şi maxime;

b) stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, când acestea sunt prevăzute în sumă fixă, între limitele prevăzute de Ordonanţă ori de hotărârea Guvernului prin care nivelurile impozitelor şi taxelor locale se indexează/actualizează în condiţiile art. 67 din Ordonanţă;

c) stabilirea taxelor locale prevăzute la art. 48 alin. (1) -(3) din Ordonanţă;

d) stabilirea nivelului bonificaţiei de până la 10%, conform prevederile art. 49 alin. (7) din Ordonanţă;

e) reducerea sau scutirea de impozit pe terenul aferent investiţiei, conform prevederilor art. 58 din Ordonanţă;

f) majorarea cu până la 50% a impozitelor şi taxelor locale, conform art. 72 din Ordonanţă;

g) delimitarea zonelor atât în intravilan, cât şi în extravilan; în acest sens se au în vedere prevederile pct. 13.01 din prezentele norme metodologice;

h) procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la pct. 49.02 din prezentele norme metodologice;

i) adoptarea oricăror alte hotărâri privind aplicarea Ordonanţei şi a prezentelor norme metodologice.

73.02. Pentru anul fiscal 2003 consiliile locale//Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene, după caz, adoptă hotărârile cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale prevăzute la pct. 73.01 din prezentele norme metodologice în termen de 30 de zile de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

73.03. În timpul anului consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene, după caz, pot hotărî:

a) acordarea de reduceri sau scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele prevăzute la art. 49 alin. (2) din Ordonanţă;

b) în cazul calamităţilor naturale, scutirea de la plata impozitului şi taxelor locale, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi al persoanelor juridice;

c) acordarea de înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale.

 

73.04. În cursul lunii noiembrie a fiecărui an fiscal consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, conform pct. 7 subpct. (20) din anexa nr. 2 la Ordonanţă, adoptă hotărâri pentru avizarea construcţiilor speciale care nu sunt supuse impozitului pe clădiri. Aceste hotărâri se aplică în anul fiscal următor.

Art. 74.

 

(1) Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale următoarele resurse băneşti:
a) penalităţile de întârziere aferente veniturilor proprii ale bugetelor locale, ca excepţie de la dispoziţiile art. 131 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
b) taxele judiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, iar actualizarea periodică în funcţie de rata inflaţiei şi majorarea anuală a acestor taxe se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanţă:
c) taxele de timbru prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, cu modificările şi completările ulterioare, iar actualizarea periodică în funcţie de rata inflaţiei şi majorarea anuală a acestor taxe se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanţă;
d) taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.
Procedurile privind actualizarea periodică în funcţie de rata inflaţiei şi majorarea anuală pentru taxele menţionate la cap I-IV, precum şi la cap. V din anexa la această lege se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanţă.

(2) Prin normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale se vor detalia procedurile menţionate la alin. (1), precum şi cele specifice preluării la bugetele locale a acestor resurse financiare.

NORME METODOLOGICE:

74.01. Penalităţile de întârziere datorate şi calculate în condiţiile art. 131 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aferente veniturilor bugetelor locale, constituie venituri proprii ale acestor bugete şi se înregistrează la capitolul şi subcapitolul corespunzătoare categoriei de venit la care se referă. În acest sens se au în vedere şi prevederile art. 71 alin. (7) din Ordonanţă, respectiv pct. 71.01 - 71.04 şi 72.02 din prezentele norme metodologice. Penalităţile şi penalităţile de întârziere care se fac venit la bugetele locale sunt:

a) cota de 10% calculată asupra sumei reţinute şi nevirate la bugetele locale într-un termen mai mare de 30 de zile de către plătitorii obligaţiilor către aceste bugete; intră sub incidenţa acestei penalităţi obligaţiile bugetare reţinute la sursă, prevăzute la art. 31 alin. (1) şi la art. 45 din Ordonanţă;

b) cota de 0,5% pentru fiecare lună şi/sau fracţiune de lună de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care impozitele, taxele şi celelalte venituri ale bugetelor locale, cu excepţia majorărilor de întârziere, a penalităţilor şi a amenzilor, aveau termene de plată calculate asupra acestor venituri;

c) în cazul contribuabililor persoane juridice, în afara celor prevăzuţi la lit. a) şi b), se aplică penalităţi pentru depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe locale, în condiţiile art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997, după cum urmează:

c.1. 10% din impozitul sau taxa locală totală datorată sau stabilită din oficiu, după caz, dacă declaraţia este depusă cu o întârziere de până la 30 de zile inclusiv faţă de termenul legal stabilit;

c.2. 30% din impozitul sau taxa locală datorată sau stabilită din oficiu, după caz, dacă declaraţia este depusă cu o întârziere de la 31 de zile până la 60 de zile inclusiv faţă de termenul legal stabilit;

c.3. 50% din impozitul sau taxa locală datorată sau stabilită din oficiu, după caz, dacă declaraţia este depusă cu o întârziere de peste 60 de zile faţă de termenul legal stabilit;

c.4. 500.000 de lei, sumă ce se poate actualiza prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei, în cazul nedepunerii declaraţiei de către plătitorii care nu realizează profit impozabil.

74.02. Penalităţile calculate asupra impozitelor şi taxelor locale stabilite din oficiu sunt datorate aşa cum au fost stabilite, indiferent de modalitatea de regularizare ulterioară a impozitelor şi taxelor locale, potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997.

74.03. Taxele instituite prin Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 146/1997, constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul autorităţilor publice care soluţionează cererile ce intră sub incidenţa aplicării reglementărilor privind taxele judiciare de timbru.

74.04. La nivelul municipiului Bucureşti, taxa judiciară de timbru se încasează direct la bugetele locale ale sectoarelor acestuia, în funcţie de raza teritorială unde se află autorităţile publice care soluţionează acţiunile şi cererile ce intră sub incidenţa Legii nr. 146/1997.

74.05. Taxele instituite prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 7 august 2002, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998, constituie venituri ale bugetelor locale.

74.06. Procedurile specifice preluării la bugetele locale a resurselor financiare cuprind actele şi formele pe care le au de îndeplinit notarii publici şi secretarii unor comune şi oraşe în aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 coroborate cu cele ale Ordonanţei şi sunt detaliate la pct. 74.07 - 74.17 din prezentele norme metodologice.

74.07. Taxele de timbru pentru autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile, se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, unde se află situate bunurile imobile respective.

74.08. La nivelul municipiului Bucureşti taxele de timbru prevăzute la pct. 74.07 se fac venit la bugetul local al sectorului unde se află situate bunurile imobile respective.

74.09. Taxele asupra succesiunilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în raport cu locul situării bunurilor imobile, proporţional cu ponderea acestora în valoarea întregului activ.

74.10. Taxele de timbru pentru îndeplinirea actelor notariale, prevăzute la art. 12 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 36/1995, de către secretarii comunelor şi oraşelor unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici se fac venit la bugetele locale ale comunelor şi oraşelor respective.

74.11. Notarii publici au obligaţia ca la întocmirea actelor notariale prevăzute la pct. 74.07 din prezentele norme metodologice şi a celor ce privesc procedura succesorală notarială să solicite certificatul fiscal de la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază de competenţă se află situate bunurile imobile, în care să se facă, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 70 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările ulterioare, şi menţiunea cu privire la numărul contului de venituri, precum şi unitatea teritorială de trezorerie şi contabilitate publică la care are deschis contul unitatea administrativ-teritorială beneficiară a acestor taxe.

74.12. În cazul în care, până la data eliberării certificatului de moştenitor, moştenitorii nu au achitat taxa stabilită în condiţiile legii şi ale pct. 74.11 din prezentele norme metodologice, debitul privind taxa asupra succesiunilor se trimite spre executare la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale competente, iar acesta are obligaţia să confirme debitul prin adresa model ITL - 2 - Regim special, prevăzută în anexa nr. III la prezentele norme metodologice.

74.13. În aplicarea prevederilor art. 68 din Legea nr. 36/1995 şi ale art. 75 din Regulamentul prevăzut la pct. 74.11 din prezentele norme metodologice, secretarului unităţii administrativ-teritoriale/secretarului sectorului municipiului Bucureşti, denumit în continuare secretar, din raza localităţii în care defunctul a avut ultimul domiciliu, atunci când are cunoştinţă că moştenirea cuprinde bunuri imobile, procedând la verificarea datelor înregistrate în registrul agricol, îi revine obligaţia să trimită sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale notarului public care ţine opisul de evidenţă a procedurilor succesorale, cu menţionarea datelor prevăzute la art. 72 din acest regulament, în cel mult 30 de zile de la data decesului, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale se întocmeşte obligatoriu în 3 exemplare, dintre care unul se înaintează notarului public, unul compartimentului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale pentru cunoaşterea datelor de identitate a succesibililor, iar cel deal treilea rămâne la secretar, ca unic document care stă la baza înregistrărilor din registrul prevăzut la pct. 74.14 din prezentele norme metodologice.

74.14. Pentru urmărirea realizării atribuţiei prevăzute la pct. 74.13 din prezentele norme metodologice, secretarii au obligaţia conducerii unui registru de evidenţă a sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale, care conţine următoarele coloane: numărul curent, numele şi prenumele defunctului, data decesului, numărul actului de deces, numărul şi data înregistrării sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale în registrul general pentru înregistrarea corespondenţei de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale respective, rolul nominal unic, volumul/poziţia din registrul agricol, numărul şi data confirmării primirii de către notarul public şi observaţii.

Acest registru va fi numerotat, şnuruit, sigilat şi înregistrat în registrul general pentru înregistrarea corespondenţei, prin grija secretarului, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I.

74.15. În registrul de evidenţă a sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale se trec şi defuncţii cu ultimul domiciliu în localitatea din raza de competenţă a secretarului respectiv, chiar dacă moştenirea nu cuprinde bunuri imobile, cu precizarea că nu se mai înaintează la notarul public sesizarea respectivă, iar la rubrica "observaţii" se face menţiunea "fără bunuri imobile".

74.16. Prealabil înaintării către notarul public a sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale, secretarul va solicita compartimentului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale să cerceteze poziţia din rolul nominal unic al defunctului, în ceea ce priveşte impunerea pentru cei 5 ani anteriori decesului.
Când se constată că defunctul - autor al succesiunii, în calitate de contribuabil, a fost omis sau insuficient impus pentru anul decesului sau pentru oricare alt an dintre cei 5 ani anteriori decesului, se va proceda la consemnarea în sesizare a creanţelor bugetare datorate, acestea socotindu-se ca o sarcină succesorală, făcând parte din pasivul succesoral, iar moştenitorii sunt solidar răspunzători de plata creanţelor bugetare respective.
Această cercetare se face în ceea ce priveşte atât înregistrările din registrul de rol nominal unic, cât şi cele din registrul agricol.

74.17. Toate celelalte taxe stabilite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998, cu excepţia celor prevăzute la pct. 74.07, 74.09 şi 74.10 din prezentele norme metodologice, se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul/sediul secundar al biroului notarului public.

În cazul în care taxele de timbru pentru îndeplinirea actelor notariale sunt încasate de către notarii publici, prin realizarea unor protocoale încheiate între autorităţile administraţiei publice locale şi notarii publici respectivi, aceştia au obligaţia să vireze/să depună aceste taxe la bugetele locale beneficiare până cel târziu la data de 10 inclusiv a lunii curente pentru luna precedentă. Protocoalele astfel încheiate nu pot avea drept clauză perceperea de comisioane pentru sumele încasate/virate/depuse, având doar caracterul realizării unor servicii notariale în condiţii de operativitate pentru beneficiarii acestor servicii.

74.18. Taxele instituite prin Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 117/1999, constituie venituri ale bugetelor locale.

74.19. Procedurile specifice preluării la bugetele locale a resurselor financiare cuprind actele şi formele pe care le au de îndeplinit instituţiile publice care prestează servicii supuse taxelor extrajudiciare de timbru şi sunt detaliate la pct. 74.20-74.24 din prezentele norme metodologice.

74.20. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. I, II şi III din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul prestatorului de servicii.

74.21. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. IV din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de domiciliul persoanei fizice sau de sediul persoanei juridice beneficiare a serviciului prestat, după caz.

74.22. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar care a iniţiat procedura eliberării titlurilor de proprietate pentru care se plăteşte taxa respectivă.

74.23. Taxele extrajudiciare de timbru rezultate din vânzarea timbrelor fiscale mobile se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul unităţilor care vând timbre fiscale. Unităţile care vând aceste timbre au obligaţia să depună contravaloarea timbrelor fiscale la bugetele locale beneficiare până cel târziu la data de 10 inclusiv a lunii curente pentru luna precedentă.

74.24. La nivelul municipiului Bucureşti taxele extrajudiciare de timbru rezultate din vânzarea timbrelor fiscale mobile se virează direct de către unităţile care vând aceste timbre la bugetele locale ale sectoarelor acestuia, în funcţie de raza teritorială în care se află situate unităţile respective.

74.25. Majorarea anuală cu până la 50%, potrivit prevederilor art. 72 din Ordonanţă, a taxelor de timbru judiciare, a taxelor notariale şi a taxelor extrajudiciare de timbru reprezintă atribuţia exclusivă a consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Prevederile pct. 72.01-72.03 din prezentele norme metodologice se aplică în mod corespunzător.

74.26. Dispoziţiile din actele normative prevăzute la pct. 74.03, 74.05 şi 74.18 din prezentele norme metodologice rămân aplicabile după data de 1 ianuarie 2003, cu excepţia celor ce privesc destinaţia resurselor financiare, în sensul că acestea constituie integral venituri ale bugetelor locale, precum şi a celor care contravin prevederilor Ordonanţei, prezentelor norme metodologice sau oricăror alte reglementări specifice impozitelor şi taxelor locale.

 

 

CAPITOLUL XII : Dispoziţii tranzitorii

Art. 75.

 

În fiecare an, până la data de 15 mai, autorităţile administraţiei publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea prezentei ordonanţe, astfel încât proiectele bugetelor locale depuse în condiţiile Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, să cuprindă toate veniturile proprii ale acestora.

NORME METODOLOGICE:

75.01. Compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea Ordonanţei, în fiecare an, până la data de 15 mai, astfel încât proiectele bugetelor locale depuse în condiţiile Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, să cuprindă toate veniturile proprii ale acestora.

75.02. Materia impozabilă reprezintă mulţimea obiectelor impozabile sau taxabile, după caz, cum ar fi: clădirile, terenurile, mijloacele de transport, vehiculele lente, afişele, panourile publicitare, firmele instalate la locul exercitării activităţii, succesiunile etc.

Inventarierea materiei impozabile, în cazul impozitelor şi taxelor locale, constă în identificarea tuturor obiectelor impozabile sau taxabile, după caz, precum şi a celorlalte elemente pe care se fundamentează calculul sau evaluarea impozitelor şi taxelor locale la un moment dat.

75.03. Inventarierea materiei impozabile se realizează, în mod obligatoriu, înaintea elaborării proiectelor bugetelor locale, în scopul fundamentării părţii de venituri a acestora, fapt pentru care autorităţile administraţiei publice locale prin compartimentele de specialitate ale acestora au în vedere următoarele:

a) identificarea actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv a hotărârilor consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliilor judeţene, după caz, prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale, pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent;

b) identificarea actelor normative în temeiul cărora s-au acordat pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent ori se pot acorda facilităţi fiscale, respectiv cele prevăzute la art. 49-59 din Ordonanţă, precum şi următoarele prevederi, în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme metodologice:

b.1. art. 4 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot acorda beneficiarilor de credite, pe durata de rambursare a creditului:

b.1.1. în cazul persoanelor fizice, scutirea de la plata impozitului pe clădiri;

b.1.2. în cazul persoanelor juridice, scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a taxei pe teren;

b.2. art. 42 din Legea nr. 422/2001, potrivit căruia proprietarii de monumente istorice sunt scutiţi de la plata impozitului pe clădirile care sunt monumente istorice, cu excepţia spaţiilor în care se desfăşoară activităţi comerciale, potrivit legii. De asemenea, consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot reduce impozitul pe teren pentru suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în funcţie de suprafaţa afectată şi de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziţia publicului pentru vizitare, precum şi instituţiilor specializate pentru cercetare;

b.3. art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, în temeiul căruia agenţii economici, precum şi celelalte persoane juridice care au în administrare sau în folosinţă terenuri proprietate a statului utilizate pentru producţia de apărare, depozite destinate produselor militare şi materialelor cu specific militar, precum şi zonele de siguranţă ale acestora, stabilite potrivit normelor legale în domeniu, sunt scutiţi de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren pentru imobilele evidenţiate în inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

b.4. art. 1 din Legea nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietatea publică sau privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 8 mai 2002;

b.5. art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 325/2002;

b.6. art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002;

b.7. art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001;

c) planul de amenajare a teritoriului, planul urbanistic general, planurile urbanistice zonale, nomenclatura stradală sau orice alte documente asemănătoare, precum şi evidenţele specifice cadastrului imobiliar-edilitar, acolo unde acestea sunt realizate, care stau la baza fundamentării proiectelor de hotărâri privind delimitarea zonelor în cadrul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. Autorităţile/instituţiile publice care deţin astfel de documente au obligaţia să le pună gratuit la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale ori de câte ori acestea le solicită;

d) întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol care constituie sursă de date privind contribuabilii şi totodată obiectele acestora impozabile sau taxabile, după caz, din unitatea administrativ-teritorială respectivă;

e) verificarea, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire, a gradului de realizare a lucrărilor, în scopul identificării datei de la care clădirile sunt supuse impozitării;

f) analiza menţinerii stării de insolvabilitate a contribuabililor înregistraţi în evidenţa separată şi pe cale de consecinţă identificarea sumelor din evidenţa separată, ce pot fi colectate în anul de referinţă;

g) întocmirea:

g.1. Matricolei pentru evidenţa centralizată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei asupra mijloacelor de transport în cazul persoanelor fizice, model ITL - 024, care este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice;

g.2. Matricolei pentru evidenţa centralizată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren şi a taxei asupra mijloacelor de transport în cazul persoanelor juridice, model ITL - 025, care este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice;

h) întocmirea şi ţinerea la zi a Registrului de rol nominal unic, model ITL - 026, prevăzut în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice;

i) orice alte documente necuprinse la lit. a)-h), în care sunt consemnate elemente specifice materiei impozabile.

75.04. Rolul nominal unic reprezintă fişa unică a contribuabilului care conţine elementele de identificare, precum şi creanţele bugetare ale acestuia la nivelul comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti, individualizată printr-un număr de rol, începând cu nr. 1 şi până la numărul care asigură înregistrarea tuturor contribuabililor. Se recomandă, în special, la unităţile administrativ-teritoriale cu un număr mare de contribuabili să se deschidă registre de rol nominal unic pentru persoane fizice şi registre de rol nominal unic pentru persoane juridice.

Contribuabililor coindivizari li se deschide rolul nominal unic după cum urmează:

a) în cazul moştenitorilor aflaţi în indiviziune, pe numele autorului succesiunii;

b) în cazul celorlalţi coindivizari, în următoarea ordine:

b.1. pe numele celui care efectuează declaraţia de impunere;

b.2. pe numele celui care are domiciliul în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

b.3. pe numele celui care are reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

b.4. pe numele primului înscris în actul prin care se atestă dreptul de proprietate.

75.05. Este interzisă atribuirea de două sau mai multe numere de rol aceluiaşi contribuabil la nivelul aceleiaşi comune, aceluiaşi oraş, municipiu sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.

75.06. În cazul în care pe seama contribuabilului respectiv se stabilesc numai debite de natura amenzilor, imputaţiilor, despăgubirilor etc., înregistrarea acestora se poate face în registrele de rol alte venituri, model ITL - 027, prevăzute în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, dar care utilizează pentru identificarea contribuabilului acelaşi număr de rol.

75.07. Pentru urmărirea creanţelor bugetare la domiciliul sau sediul contribuabililor, după caz, în funcţie de condiţiile specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale sau fiecărui sector al municipiului Bucureşti, se utilizează Extrasul de rol, model ITL - 028, prevăzut în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, în care se înregistrează date din registrul de rol nominal unic.

75.08. Registrele prevăzute la pct. 75.03, 75.06 şi 75.07 din prezentele norme metodologice se numerotează, se şnuruiesc, se sigilează şi se înregistrează în registrul general pentru înregistrarea corespondenţei de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale respective, prin grija conducătorului compartimentului de specialitate al acestora.

75.09. Registrul de rol nominal unic se deschide pe o perioadă de 5 ani, având realizată, în mod obligatoriu, corespondenţa la nivelul aceleiaşi autorităţi a administraţiei publice locale atât cu rolul nominal unic pentru perioada anterioară, cât şi cu cel al poziţiei din registrul agricol ce îl priveşte pe contribuabilul respectiv.

În situaţia în care în perioada anterioară contribuabilul în cauză nu a avut deschis rol nominal unic se face menţiunea "rol nou".

75.10. Codul numeric personal şi codul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare reprezintă elemente de identificare a contribuabilului care se înscriu, în mod obligatoriu, în registrul de rol nominal unic, în registrul agricol, în matricole, în declaraţiile de impunere, în procesele-verbale pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, în certificatele fiscale, în chitanţele pentru creanţe ale bugetelor locale, în actele de control, precum şi în orice alte documente asemănătoare.

75.11. Prevederile pct. 75.04-75.06, 75.09 şi 75.10 din prezentele norme metodologice se aplică în mod corespunzător şi în cazul programelor informatice.

Art. 76.

 

În termen de 30 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul Finanţelor Publice, după consultarea cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, vor elabora normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului.

NORME METODOLOGICE:

76.01. Modificarea sau completarea prezentelor norme metodologice, în condiţiile pct. 48.10 şi 60.01 din acestea ori ca efect al modificării sau completării Ordonanţei, se poate face numai după consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale potrivit art. 8 din Legea nr. 215/2001, prin ordin comun al ministrului administraţiei publice şi ministrului finanţelor publice.

76.02. Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 21 alin. (3) din Ordonanţă, precum şi a pct. 21.04, 74.03, 74.05 şi 74.18 din prezentele norme metodologice, în termenul prevăzut la art. 76 din Ordonanţă, Ministerul Finanţelor Publice asigură elaborarea clasificaţiei bugetare, în concordanţă cu prevederile Ordonanţei.

76.03. Prevederile prezentelor norme metodologice sunt obligatorii pentru toate autorităţile administraţiei publice, precum şi pentru toate persoanele fizice sau juridice care au calitatea de contribuabil, chiar dacă, potrivit prevederilor Ordonanţei, sunt scutiţi de la plata impozitelor şi taxelor locale instituite prin aceasta.

Art. 77.

 

În anul 2002, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a normelor metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale, consiliile locale şi consiliile judeţene vor revizui şi vor adopta hotărârile privind impozitele şi taxele locale aferente anului 2003.

NORME METODOLOGICE:

77.01. În termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene vor revizui şi vor adopta hotărârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ce se aplică în anul fiscal 2003, în limitele şi în condiţiile Ordonanţei, precum şi ale prezentelor norme metodologice.

77.02. Pentru anul 2003 consiliile locale vor adopta hotărâri ţinând seama de prevederile lit. a)-c) ale pct. 35.04 din prezentele norme metodologice, în termen de 30 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

77.03. Regularizarea sumelor încasate ori de încasat, pentru perioada cuprinsă între data de 2 februarie 2002, dată de la care dispoziţiile cap. VII din Ordonanţă se pun în executare, potrivit prevederilor acesteia, şi data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, între plătitorii de impozit pe spectacole şi bugetele locale beneficiare se face prin grija compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale respective, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pentru diferenţele de plată constatate în sarcina contribuabililor în urma regularizării, numai pentru perioada prevăzută la acest punct, nu se percep majorări sau penalităţi de întârziere.

Art. 78.

 

Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003, cu excepţia celor ale art. 9 alin. (3), ale art. 72, 73, 75 şi 76, care se aduc la îndeplinire la termenele prevăzute, în anul 2002, precum şi ale dispoziţiilor art. 30 alin. (3) şi ale cap. VII, care se pun în executare începând cu data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

NORME METODOLOGICE:

78.01. Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003, cu următoarele excepţii:

a) începând cu data de 2 februarie 2002, data publicării Ordonanţei în Monitorul Oficial al României, Partea I, se pun în executare:

a.1. art. 30 alin. (3) din Ordonanţă, care prevede că taxele datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor comunelor, constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local şi de 50% la bugetul judeţean;
a.2. cap. VII "Impozitul pe spectacole" din Ordonanţă;

b) dispoziţiile art. 9 alin. (3) din Ordonanţă, cu privire la avizarea de către consiliile locale a construcţiilor speciale, prevăzute la subpct. (20) al pct. 7 din anexa nr. 2 la Ordonanţă, se vor executa înăuntrul termenului prevăzut la pct. 9.06 alin. 2 din prezentele norme metodologice, iar hotărârile adoptate de consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti se aplică în anul 2003.

 

78.02. Pe parcursul anului 2002, până la data de 31 decembrie 2002, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, prin compartimentele de specialitate, vor lua măsuri privind:

a) asigurarea concordanţei datelor din evidenţele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale cu cele din registrele agricole şi evidenţele cadastrale, acolo unde este cazul;

b) adaptarea programelor informatice de administrare a impozitelor şi taxelor locale la prevederile Ordonanţei, precum şi la cele ale prezentelor norme metodologice.

78.03. În condiţiile prevăzute la art. 72 şi 73 din Ordonanţă, consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene vor adopta hotărâri în limitele şi în condiţiile Ordonanţei, ce se vor aplica pentru anul fiscal 2003.

78.04. Până la data de 15 decembrie 2002 autorităţile administraţiei publice locale vor inventaria materia impozabilă generată de aplicarea prevederilor Ordonanţei.

Art. 79.

 

Pe data aplicării dispoziţiilor prezentei ordonanţe se abrogă următoarele acte normative:
a) Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 21 octombrie 1993, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la indexarea nivelului taxei anuale;
b) Ordinul ministrului finanţelor nr. 113/1994 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 21 februarie 1994;
c) Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe terenul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 2 iunie 1994, cu modificările şi completările ulterioare;
d) Hotărârea Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 9 septembrie 1994;
e) Hotărârea Guvernului nr. 507/1994 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul şi de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 septembrie 1994;
f) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;
g) Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 14 iulie 1998;
h) Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;
i) Hotărârea Guvernului nr. 718/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole şi formularistica corespunzătoare, precum şi a Normelor privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea şi utilizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la spectacole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 27 octombrie 1998;
j) pct. 2 al cap. I din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999;
k) art. 6 alin.
(15) şi art. 32 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001;
l) Ordinul comun al ministrului finanţelor şi al secretarului de stat, şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, privind formularele tipizate pentru impozite şi taxe locale nr. 805/19a/6.283/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 şi 482 bis din 5 octombrie 1999;
m) orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe.

NORME METODOLOGICE:

79.01. Începând cu data de 1 ianuarie 2003 îşi încetează aplicabilitatea:

a) orice prevederi prin care taxele instituite prin Legea nr. 146/1997, Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi Legea nr. 117/1999 se constituie venituri la bugetul de stat ori la alte bugete în afara bugetelor locale;

b) orice hotărâre a consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor judeţene prin care s-au stabilit taxe locale sau taxe speciale în baza:

b.1. art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 24 mai 1994;

b.2. art. 43 din Legea nr. 27/1994.

Art. 80.

 

Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

 

ANEXA Nr. 1
la Ordonanţă

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată*) la clădiri şi
alte construcţii aparţinând persoanelor fizice
------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea impozabilă**)
(lei/m2)
Nr. Felul clădirilor şi al altor ------------------------------------------------------
crt. construcţii impozabile Cu instalaţii de apă, Fără instalaţii de
canalizare, electrice, încălzire apă, canalizare,
[condiţii cumulative***)] electrice, încălzire
------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Clădiri:
a) cu pereţi sau cadre din beton 5.300.000 3.100.000
armat, din cărămidă arsă, piatră
naturală sau din alte materiale
b) cu pereţi din lemn, cărămidă 1.400.000 900.000
nearsă, vălătuci, paiantă şi alte
materiale asemănătoare
2. Construcţii-anexe, situate în afara
corpului principal al clădirii:
a) cu pereţi din cărămidă arsă, 900.000 800.000
piatră, beton sau din alte
materiale asemănătoare
b) cu pereţi din lemn, cărămidă 500.000 300.000
nearsă, paiantă, vălătuci etc.
3. Pentru locuinţe situate la subsol, Valoarea reprezintă 75% din valoarea corespunzătoare
demisol sau la mansardă fiecărei grupe de clădiri
4. Pentru spaţiile cu altă destinaţie, Valoarea reprezintă 50% din valoarea corespunzătoare
situate în subsolul sau demisolul fiecărei grupe de clădiri
clădirilor
------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20.
**) Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate, după cum urmează:
a) înainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%;
b) între anii 1951 şi 1977 inclusiv, reducere 5%.
***) În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii se vor utiliza valorile impozabile, în lei/m2, prevăzute în col. 3.

NOTĂ:
1. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localităţi şi zone în cadrul acestora, la nivelurile menţionate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie:


-------------------------------------------------------------------
Zona
în cadrul Rangul localităţii
localităţii
-------------------------------------------------------------------
0 I II III IV V
-------------------------------------------------------------------
A 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05
B 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00
C 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95
D 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90
-------------------------------------------------------------------


2. Zonele A, B, C şi D din prezenta anexă corespund zonelor A, B, C şi D din anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă.
3. Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente coeficienţii de corecţie menţionaţi la pct. 1 vor fi diminuaţi cu 0,10.

 

ANEXA Nr. 2
la Ordonanţă

LISTA
cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului
1. Clădirile instituţiilor publice, precum şi clădirile care fac parte din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor folosite pentru activităţi economice
2. Clădirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectură şi arheologice, precum şi muzeele şi casele memoriale, cu excepţia incintelor acestora folosite pentru activităţi economice
3. Clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute de lege, şi părţile lor componente locale, cu excepţia incintelor acestora folosite pentru activităţi economice
4. Clădirile instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu excepţia incintelor acestora folosite pentru activităţi economice
5. Clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi cele din domeniul privat al statului şi administrate de regie, care sunt atribuite conform dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"*), cu modificările ulterioare
___________
*) Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002.

6. Construcţii şi amenajări funerare din cimitire
7. Construcţii speciale:
(1) sonde de ţiţei, gaze, sare;
(2) platforme de foraj marin;
(3) centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice, nuclearoelectrice, staţii de transformare şi de conexiuni, precum şi clădirile şi construcţiile speciale anexe ale acestora, posturi de transformare, reţele aeriene de transport şi distribuire a energiei electrice, precum şi stâlpii aferenţi acestora, cabluri subterane de transport şi distribuţie, instalaţii electrice de forţă;
(4) canalizaţii şi reţele de telecomunicaţii subterane şi aeriene realizate pe suport propriu;
(5) căi de rulare;
(6) galerii, planuri înclinate subterane şi rampe de puţ;
(7) puţuri de mină;
(8) coşuri de fum;
(9) turnuri de răcire;
(10) baraje şi construcţii accesorii;
(11) diguri, construcţii-anexe şi cantoane pentru intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor;
(12) construcţii hidrometrice, oceanografice şi hidrometeorologice;
(13) poduri, viaducte, apeducte, tuneluri;
(14) conducte pentru transportul apei, al produselor petroliere, gazelor şi lichidelor industriale, conducte de termoficare şi reţele de canalizare;
(15) terasamente;
(16) cheiuri;
(17) platformă betonată;
(18) împrejmuiri;
(19) instalaţii tehnologice, rezervoare şi bazine pentru depozitare;
(20) altele de natură similară stabilite prin hotărâre a consiliului local.
Prin construcţii speciale, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege acele construcţii care nu sunt realizate sub formă de incintă sau care sunt realizate sub formă de incintă, dar nu sunt destinate desfăşurării unei activităţi.

 

ANEXA Nr. 3
la Ordonanţă

IMPOZITUL
pe terenurile situate în intravilan


- lei/m2 -
---------------------------------------------------------------------
Zona în cadrul Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi
localităţii
---------------------------------------------------------------------
0 I II III IV V
---------------------------------------------------------------------
A 5.900 4.900 4.300 3.700 500 400
B 4.900 3.700 3.000 2.500 400 300
C 3.700 2.500 1.900 1.200 300 200
D 2.500 1.200 1.000 700 200 100
---------------------------------------------------------------------

 

ANEXA Nr. 4
la Ordonanţă

IMPOZITUL
pe terenurile situate în extravilan


- lei/m2 -
--------------------------------------------------------------------------------
\ Zona
Nr. Categoria \ Zona I Zona a II-a Zona a III-a Zona a IV-a
crt. de folosinţă \
--------------------------------------------------------------------------------
1. Terenuri cu construcţii*) 10 9 8 7
2. Arabil 15 12 10 8
3. Păşuni 12 10 8 6
4.
Fâneţe 12 10 8 6
5. Vii 25 20 15 10
6. Livezi 30 25 20 15
7. Păduri şi alte terenuri cu 15 12 10 8
vegetaţie forestieră
8. Terenuri cu ape 8 6 4 x
9. Drumuri şi căi ferate x x x x
10.
Terenuri neproductive x x x x
--------------------------------------------------------------------------------


*) Nu se ia în calcul suprafaţa construită la sol a clădirilor.

NOTĂ:
Pentru determinarea impozitului pe terenuri, diferenţiat pe ranguri de localităţi, potrivit art. 12 din prezenta ordonanţă, ţinându-se seama de ierarhizarea localităţilor urbane şi rurale pe ranguri, reglementată prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, la nivelurile prevăzute în tabloul de mai sus se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie:
a) localităţi urbane de rangul 0 ........................... 8,00
b) localităţi urbane de rangul I ........................... 5,00
c) localităţi urbane de rangul II .......................... 4,00
d) localităţi urbane de rangul III ......................... 3,00
e) localităţi rurale de rangul IV .......................... 1,10
f) localităţi rurale de rangul V ........................... 1,00.

 

ANEXA Nr. 5
la Ordonanţă

TERENURILE
pentru care nu se datorează impozitul şi taxa pe teren
A. Nu se datorează impozit pe teren pentru:
1. terenurile cu construcţii, pentru suprafaţa construită a acestora;
2. terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute de lege şi unităţilor locale ale acestora cu personalitate juridică;
3. terenurile cimitirelor;
4. terenurile instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar autorizate provizoriu sau acreditate;
5. terenurile aflate în proprietatea, administrarea sau în folosinţa instituţiilor publice stabilite potrivit Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
6. terenurile aflate în situaţiile prevăzute la art. 85 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. terenurile aferente clădirilor instituţiilor publice, precum şi clădirilor care fac parte din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor folosite pentru activităţi economice.
B. Nu se datorează taxa pe teren pentru:
1. terenurile aflate în administrarea sau în folosinţa instituţiilor publice stabilite potrivit Legii nr. 72/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 189/1998, cu modificările şi completările ulterioare;
2. terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, inclusiv cele ocupate de iazuri, bălţi sau de lacuri de acumulare, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea surselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite de Legea apelor nr. 107/1996, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului. Încadrarea terenurilor în aceste categorii se face de către consiliile locale, prin hotărâre;
3. terenurile aflate în situaţiile prevăzute la art. 85 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. terenurile aferente clădirilor prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă.

 

ANEXA Nr. 6
la Ordonanţă

TAXA
asupra mijloacelor de transport
A.I. Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică:


-------------------------------------------------------------------------------
Tipul mijlocului de transport - lei/an/500 cm3 sau fracţiune -
-------------------------------------------------------------------------------
a) autoturisme cu capacitatea cilindrică 58.000
de până la 2.000 cm3 inclusiv
b) autoturisme cu capacitatea cilindrică 72.000
de peste 2.000 cm3
c) autobuze, autocare, microbuze 117.000
d) autovehicule de până la 12 tone inclusiv 126.000
e) tractoare înmatriculate 78.000
f) motociclete, motorete şi scutere 29.000
-------------------------------------------------------------------------------


Pentru ataşe taxa anuală se stabileşte la nivelul a 50% din taxa datorată pentru motociclete, motorete şi scutere.
A.II. Pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone:


--------------------------------------------------------------------------------
Taxa (lei/an/autovehicul)
-------------------------------------
Numărul axelor şi masa totală Axă/axe motoare cu Axă/axe motoare
maximă autorizată (în tone) suspensie pneumatică cu alt sistem
sau un echivalent de suspensie
recunoscut
--------------------------------------------------------------------------------
1. Autovehicule cu două axe şi cu masa:
--------------------------------------------------------------------------------
a) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t 1.000.000 1.100.000
b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t 1.100.000 1.200.000
c) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t 1.200.000 1.400.000
d) peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t 1.400.000 2.800.000
--------------------------------------------------------------------------------
2. Autovehicule cu trei axe şi cu masa:
--------------------------------------------------------------------------------
a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t 1.100.000 1.200.000
b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t 1.200.000 1.300.000
c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t 1.300.000 1.600.000
d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t 1.600.000 2.500.000
e) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 2.500.000 3.800.000
f) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t 2.500.000 3.800.000
--------------------------------------------------------------------------------
3. Autovehicule cu patru axe şi cu masa:
--------------------------------------------------------------------------------
a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 1.600.000 1.700.000
b) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t 1.700.000 2.500.000
c) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t 2.500.000 4.000.000
d) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t 4.000.000 6.000.000
e) peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t 4.000.000 6.000.000
--------------------------------------------------------------------------------


A.III. Pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone:


--------------------------------------------------------------------------------
Taxa (lei/an/autovehicul)
-------------------------------------
Numărul axelor şi masa totală Axă/axe motoare cu Axă/axe motoare
maximă autorizată (în tone) suspensie pneumatică cu alt sistem
sau un echivalent de suspensie
recunoscut
--------------------------------------------------------------------------------
1. Autovehicule cu 2+1 axe şi cu masa:
--------------------------------------------------------------------------------
a) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t 1.000.000 1.100.000
b) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t 1.100.000 1.200.000
c) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t 1.200.000 1.300.000
d) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t 1.300.000 1.400.000
e) peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t 1.400.000 1.500.000
f) peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t 1.500.000 1.600.000
g) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 1.600.000 2.000.000
h) peste 25 t, dar nu mai mult de 28 t 2.000.000 3.400.000
--------------------------------------------------------------------------------
2. Autovehicule cu 2+2 axe şi cu masa:
--------------------------------------------------------------------------------
a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 1.200.000 1.300.000
b) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t 1.300.000 1.600.000
c) peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t 1.600.000 2.000.000
d) peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t 2.000.000 2.300.000
e) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t 2.300.000 3.700.000
f) peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t 3.700.000 5.200.000
g) peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t 5.200.000 7.900.000
h) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 5.200.000 7.900.000
--------------------------------------------------------------------------------
3. Autovehicule cu 2+3 axe şi cu masa:
--------------------------------------------------------------------------------
a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 4.200.000 5.700.000
b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t 5.700.000 8.000.000
--------------------------------------------------------------------------------
4. Autovehicule cu 3+2 axe şi cu masa:
--------------------------------------------------------------------------------
a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 3.500.000 5.000.000
b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t 5.000.000 7.000.000
c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t 7.000.000 7.900.000
--------------------------------------------------------------------------------
5. Autovehicule cu 3+3 axe şi cu masa:
--------------------------------------------------------------------------------
a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 2.800.000 3.100.000
b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t 3.100.000 3.700.000
c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t 3.700.000 7.500.000
--------------------------------------------------------------------------------


B. Pentru remorci, semiremorci şi rulote*):


----------------------------------------------------------
Capacitatea - lei/an -
----------------------------------------------------------
a) până la o tonă inclusiv 59.000
b) între 1 şi 3 tone inclusiv 194.000
c) între 3 şi 5 tone inclusiv 292.000
d) peste 5 tone 370.000
----------------------------------------------------------


*) Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere), conform lit.
A pct. III.

C. Pentru mijloacele de transport pe apă:

-----------------------------------------------------------------------------------------
- lei/an -
-----------------------------------------------------------------------------------------
a) luntre, bărci fără motor, scutere de apă, folosite pentru uz şi 100.000
agrement personal
b) bărci fără motor, folosite în alte scopuri 300.000
c) bărci cu motor 600.000
d) bacuri, poduri plutitoare 5.000.000
e) şalupe 3.000.000
f) iahturi 15.000.000
g) remorchere şi împingătoare:
g1) până la 500 CP 3.000.000
g2) între 501 şi 2.000 CP 5.000.000
g3) între 2.001 şi 4.000 CP 8.000.000
g4) peste 4.000 CP 12.000.000
h) vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din aceasta 1.000.000
i) ceamuri, şlepuri şi barje fluviale, în funcţie de capacitatea de încărcare:
i1) până la 1.500 tone inclusiv 1.000.000
i2) între 1.501 şi 3.000 tone inclusiv 1.500.000
i3) peste 3.000 tone 2.500.000
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

ANEXA Nr. 7
la Ordonanţă

TAXE
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
A. În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:
1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită:
1.1.
În mediul urban:


--------------------------------------------------------------
Suprafaţa Taxa
- lei -
--------------------------------------------------------------
a) până la 150 m2 inclusiv 25.000-35.000
b) între 151 şi 250 m2 inclusiv 37.000-47.000
c) între 251 şi 500 m2 inclusiv 48.000-60.000
d) între 501 şi 750 m2 inclusiv 61.000-72.000
e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv 73.000-85.000
f) peste 1.000 m2 85.000+130 lei/m2
pentru ceea ce depăşeşte
suprafaţa de 1.000 m2
--------------------------------------------------------------


1.2. În mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.
2. (1) Pentru eliberarea autorizaţiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. Pentru clădirile cu destinaţie de locuinţă şi anexe gospodăreşti taxele se reduc cu 50%.
(2) Taxele de autorizare nu se datorează în cazul eliberării de autorizaţii pentru lăcaşuri de cult, inclusiv pentru construcţiile-anexe ale acestora, pentru lucrările de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului, pentru lucrările de interes public judeţean sau local, precum şi pentru construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţiile publice.
3. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări, necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări taxa datorată pentru fiecare m2 este cuprinsă între 37.000 lei şi 48.000 lei.
4. Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile - organizare de şantier -, necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea, taxa este de 3% din valoarea autorizată a construcţiilor.
5. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri taxa datorată este de 2% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcţiei.
6. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor taxa datorată este de 48.000 lei pentru fiecare m2.
7. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a construcţiilor şi a amenajărilor taxa datorată este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora. În cazul desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a clădirii supuse demolării.
8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei iniţiale.
9. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu taxa datorată este cuprinsă între 48.000 lei şi 73.000 lei pentru fiecare instalaţie.
10. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari ori de structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene, taxa datorată este cuprinsă între 100.000 lei şi 364.000 lei.
11. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă taxa datorată este cuprinsă între 48.000 lei şi 61.000 lei.
B. Pentru eliberarea altor autorizaţii şi certificate decât cele prevăzute la lit. A, precum şi pentru viza anuală sau trimestrială a acestora se datorează următoarele taxe:
1. Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală a acestora:


-----------------------------------------------------------------------
Activităţi lucrative - lei -
-----------------------------------------------------------------------
a) pentru meseriaşi şi cărăuşi 50.000-75.000
b) pentru cazane de fabricat rachiu 75.000-130.000
c) pentru liber-profesionişti 130.000-200.000
d) pentru mori, prese de ulei şi darace 200.000-400.000
e) pentru activităţi de proiectare 500.000-1.000.000
f) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus 400.000-1.000.000
-----------------------------------------------------------------------

2. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, între 83.000 lei şi 121.000 lei.
3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, pentru fiecare m2 de plan:


- lei -
--------------------------------------
a1) la scara 1:500 240.000
a2) la scara 1:1.000 360.000
a3) la scara 1:2.000 480.000
--------------------------------------


4. Pentru eliberarea certificatului de producător, între 50.000 lei şi 500.000 lei, iar pentru viza trimestrială a acestuia, între 25.000 lei şi 100.000 lei.

 

ANEXA Nr. 8
la Ordonanţă

LISTA
cuprinzând vehicule lente


----------------------------------------------------------------------------------
Nr.
crt. Denumirea vehiculului lent
----------------------------------------------------------------------------------
1. Autocositoare
2. Autoexcavator (excavator pe autoşasiu)
3. Autogreder
4. Autoscreper
5. Autostivuitor
6. Buldozer pe pneuri
7. Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje
8. Compactor autopropulsat
9. Electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă etc.
10. Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri
11.
Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri
12.
Excavator pe pneuri
13. Freză autopropulsată pentru canale
14. Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat
15. Freză rutieră
16. Încărcător cu o cupă pe pneuri
17. Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare
18. Macara cu greifer
19. Macara mobilă pe pneuri
20. Macara turn autopropulsată
21. Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente
22. Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor
23. Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri
24. Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor
25. Maşină autopropulsată pentru forat
26. Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt
27. Plug de zăpadă autopropulsat
28. Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn
29. Tractor pe pneuri
30. Troliu autopropulsat
31. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor
32. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă
33. Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri
34. Vehicul pentru marcarea drumurilor
35. Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri
----------------------------------------------------------------------------------NORME METODOLOGICE:

80.01. Formularele cu regim special, utilizate de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în activitatea de colectare a veniturilor cuvenite bugetelor locale, se execută pe hârtie autocopiativă cu elemente de securitate specială şi sunt cuprinse în Lista formularelor cu regim special, care constituie anexa nr. III la prezentele norme metodologice.

80.02. Formularele cu regim special, prevăzute la pct. 80.01 din prezentele norme metodologice, intră sub incidenţa prevederilor:

a) Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 19 decembrie 1997;

b) Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 989/2002 privind tipărirea, înserierea şi numerotarea formularelor cu regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 31 iulie 2002.

80.03. Formularele tipizate, de natura celor prevăzute în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, aflate în stoc la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi utilizate până la epuizare, adaptându-se în mod corespunzător, în măsura în care este posibil.

 

80.04. Formularele cuprinse în Lista formularelor tipizate care constituie anexa nr. IV la prezentele norme metodologice se tipăresc potrivit modelelor aprobate prin prezentele norme metodologice sau prin ordin comun al ministrului administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice, după cum urmează:

a) modelele ITL - 002, 012, 013 şi 023, cuprinse în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 40.01-40.05, pct. 78.01 lit. b) şi pct. 78.05 din prezentele norme metodologice, începând cu data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) celelalte modele prevăzute în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, altele decât cele menţionate la lit. a), se aprobă prin ordin comun al ministrului administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I.

80.05. Pentru tipărirea formularelor tipizate, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti se agreează o editură, cod CAEN - 221.

Agrearea editurii se face pe bază de licitaţie publică, la care se vor avea în vedere următoarele:

a) preţul de livrare al formularelor tipizate;

b) preţul de livrare al acestora să poată fi corectat, dar numai după ce este însuşit de către comisia de licitaţie, la intervale de cel puţin 6 luni, pe baza ratei inflaţiei aferente perioadei anterioare.

 

80.06. La nivelul fiecărui judeţ comisia pentru organizarea licitaţiei se stabileşte prin ordin al prefectului, având următoarea componenţă:

a) un reprezentant al preşedintelui consiliului judeţean;

b) un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului respectiv;

c) primarii care reprezintă judeţul respectiv în Consiliul de dezvoltare regională.

80.07. La nivelul municipiului Bucureşti comisia pentru organizarea licitaţiei se stabileşte prin ordin al prefectului, având următoarea componenţă:

a) un reprezentant al primarului general;

b) 2 reprezentanţi ai direcţiei generale a finanţelor publice;

c) câte un funcţionar public de la nivelul fiecărui sector, desemnat de primarul acestuia.

80.08. Fiecare comisie pentru organizarea licitaţiei îşi desemnează preşedintele şi înlocuitorul său. Lucrările specifice activităţii de secretariat se asigură prin grija prefecţilor, care vor desemna în acest scop 3 funcţionari publici din aparatul propriu al prefecturilor şi vor asigura publicitatea licitaţiilor. Secretariatul comisiei asigură şi întocmirea caietului de sarcini.

80.09. Comisiile prevăzute la pct. 80.06 şi 80.07 lucrează valabil având în componenţa lor:

a) la nivelul judeţului, cel puţin 4 membri;

b) la nivelul municipiului Bucureşti, cel puţin 7 membri.

80.10. În exercitarea atribuţiilor lor comisiile pentru organizarea licitaţiei adoptă hotărâri:

a) la nivelul judeţului, cu cel puţin 3 voturi pentru;

b) la nivelul municipiului Bucureşti, cu cel puţin 5 voturi pentru.

Hotărârile comisiilor de licitaţie se semnează de către toţi membrii care au participat la lucrări şi se supun controlului contenciosului administrativ.

80.11. Hotărârea prevăzută la pct. 80.10 din prezentele norme metodologice, vizată de către prefectul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, constituie actul de adjudecare a licitaţiei publice care dă dreptul editurii să realizeze formularele tipizate.

80.12. Contractul cu editura câştigătoare a licitaţiei publice se semnează de către preşedintele comisiei de licitaţie sau de către înlocuitorul acestuia şi se păstrează la prefectură, hotărârea prevăzută la pct. 80.11 din prezentele norme metodologice constituind anexă la contract.

80.13. Prin act adiţional, numai după ce se hotărăşte de către comisia de licitaţie, se poate efectua corectarea preţului în condiţiile prevăzute la pct. 80.05 din prezentele norme metodologice.

80.14. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca prin compartimentul de specialitate să calculeze şi să comunice la fiecare 6 luni necesarul de formulare tipizate, după cum editura are obligaţia să asigure în permanenţă, din stoc, necesarul de formulare tipizate pentru toate autorităţile administraţiei publice locale din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti, după caz.

80.15. Formatele formularelor tipizate se stabilesc de către comisiile prezentate la pct. 80.06 şi 80.07 din prezentele norme metodologice şi se consemnează ca atare în caietul de sarcini, astfel încât acestea să permită înregistrarea datelor cerute de formular şi totodată să fie realizate în condiţii de economicitate.

80.16. Contravaloarea formularelor tipizate şi a formularelor cu regim special se asigură din bugetele locale sau bugetele judeţene, după caz.

80.17. Editura nu poate utiliza alte preţuri decât cele stabilite prin hotărârea de adjudecare sau prin actul adiţional la aceasta.

Utilizarea altor preţuri decât cele stabilite potrivit alineatului precedent atrage rezilierea contractului, la iniţiativa comisiei de licitaţie, pe baza unei notificări vizate de prefect, depusă la editură, la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană/a municipiului Bucureşti şi adusă la cunoştinţă publică prin presa locală. Data notificării constituie data rezilierii contractului.

80.18. În cazul rezilierii contractului, în termen de 15 zile se organizează o nouă licitaţie publică, la care editura, parte a contractului reziliat, nu mai are dreptul să participe.

80.19. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentele norme metodologice:

a) anexa nr. I - Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale;

b) anexa nr. II - Dicţionarul cuprinzând semnificaţia unor termeni şi noţiuni utilizate în Ordonanţă, în normele metodologice sau care privesc activitatea de administrare a impozitelor şi taxelor locale;

c) anexa nr. III - Lista formularelor cu regim special;

d) anexa nr. IV - Lista formularelor tipizate.

 

ANEXA Nr. I
la normele metodologice

TABLOUL
cuprinzând impozitele şi taxele locale___________
*) Anexa nr. I este reprodusă în facsimil.

I. ORDONANŢA GUVERNULUI NR. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată

VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. I, PRECUM ŞI AL IMPOZITELOR
ŞI TAXELOR LOCALE STABILITE ÎN SUME FIXE
care se indexează anual în condiţiile art. 67 şi art. 74 alin. (1)
lit. b)-d) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002, republicată
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|CAPITOLUL| VALORILE IMPOZABILE |
| II | pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte |
| | construcţii aparţinând persoanelor fizice |
|IMPOZITUL| |
| PE |Art. 5 alin. (1) - ANEXA Nr. 1 |
| CLĂDIRI |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | NIVELURILE |
| | | | NIVELURILE PREVĂZUTE | ACTUALIZATE |
| | | | DE ORDONANŢĂ | PENTRU ANUL 2003 |
| | | |----------------------------+-----------------------------|
| | | | Valoarea impozabilă | Valoarea impozabilă |
| | | Felul clădirilor şi al altor | - lei/m2 - | - lei/m2 - |
| | | construcţii impozabile |----------------------------+-----------------------------|
| | | |Cu instalaţii de| Fără |Cu instalaţii de| Fără |
| | | |apă, canalizare,|instalaţii |apă, canalizare,|instalaţii |
| | | | electrice, | de apă, | electrice, | de apă, |
| | | | încălzire |canalizare,| încălzire |canalizare, |
| | | | [condiţii |electrice, | [condiţii |electrice, |
| | | |cumulative***)] | încălzire |cumulative***)] | încălzire |
| |-+------------------------------------------------+----------------+-----------+----------------+------------|
| |0| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |-+------------------------------------------------+----------------+-----------+----------------+------------|
| |1|Clădiri: | x | X | x | x |
| | |------------------------------------------------+----------------+-----------+----------------+------------|
| | |a) cu pereţi sau cadre din beton armat, din | 5.300.000 | 3.100.000 | 5.300.000 | 3.100.000 |
| | |cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte | | | | |
| | |materiale | | | | |
| | |------------------------------------------------+----------------+-----------+----------------+------------|
| | |b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, | 1.400.000 | 900.000 | 1.400.000 | 900.000 |
| | |vălătuci, paiantă şi alte materiale asemănătoare| | | | |
| |-+------------------------------------------------+----------------+-----------+----------------+------------|
| |2|Construcţii anexe, situate în afara corpului | x | X | x | x |
| | |principal al clădirii | | | | |
| | |------------------------------------------------+----------------+-----------+----------------+------------|
| | |a) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton | 900.000 | 800.000 | 900.000 | 800.000 |
| | |sau din alte materiale asemănătoare | | | | |
| | |------------------------------------------------+----------------+-----------+----------------+------------|
| | |b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, | 500.000 | 300.000 | 500.000 | 300.000 |
| | |paiantă, vălătuci etc. | | | | |
|---------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|CAPITOLUL| IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN |
| III | |
| |Art. 12 alin. (1) - ANEXA Nr. 3 - lei/m2 -|
|IMPOZITUL|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ŞI | | NIVELURILE PREVĂZUTE DE ORDONANŢĂ | NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2003 |
| TAXA | Zona în |------------------------------------------------+------------------------------------------------|
| PE | cadrul |Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi|Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi|
| TEREN |localităţii|------------------------------------------------+------------------------------------------------|
| | | 0 | I | II | III | IV | V | 0 | I | II | III | IV | V |
| |-----------+-------+--------+--------+--------+------+------+-------+--------+--------+--------+------+------|
| | A | 5.900 | 4.900 | 4.300 | 3.700 | 500 | 400 | 5.900 | 4.900 | 4.300 | 3.700 | 500 | 400 |
| |-----------+-------+--------+--------+--------+------+------+-------+--------+--------+--------+------+------|
| | B | 4.900 | 3.700 | 3.000 | 2.500 | 400 | 300 | 4.900 | 3.700 | 3.000 | 2.500 | 400 | 300 |
| |-----------+-------+--------+--------+--------+------+------+-------+--------+--------+--------+------+------|
| | C | 3.700 | 2.500 | 1.900 | 1.200 | 300 | 200 | 3.700 | 2.500 | 1.900 | 1.200 | 300 | 200 |
| |-----------+-------+--------+--------+--------+------+------+-------+--------+--------+--------+------+------|
| | D | 2.500 | 1.200 | 1.000 | 700 | 200 | 100 | 2.500 | 1.200 | 1.000 | 700 | 200 | 100 |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN EXTRAVILAN |
| | |
| |Art. 12 alin. (1) - ANEXA Nr. 4 - lei/m2 -|
| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Nr. | \ Zona| NIVELURILE PREVĂZUTE DE ORDONANŢĂ | NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2003 |
| |crt.| \ |--------------------------------------------+-------------------------------------------|
| | |Categoria \ | Zona I | Zona | Zona | Zona | Zona I | Zona | Zona | Zona |
| | |De folosinţă \ | | a II-a | a III-a | a IV-a | | a II-a | a III-a | a IV-a |
| |----+---------------+----------+------------+----------+---------+----------+---------+----------+-----------|
| | 1 |Terenuri cu | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| | |construcţii*) | | | | | | | | |
| |----+---------------+----------+------------+----------+---------+----------+---------+----------+-----------|
| | 2 |Arabil | 15 | 12 | 10 | 8 | 15 | 12 | 10 | 8 |
| |----+---------------+----------+------------+----------+---------+----------+---------+----------+-----------|
| | 3 |Păşuni | 12 | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| |----+---------------+----------+------------+----------+---------+----------+---------+----------+-----------|
| | 4 |Fâneţe | 12 | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| |----+---------------+----------+------------+----------+---------+----------+---------+----------+-----------|
| | 5 |Vii | 25 | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| |----+---------------+----------+------------+----------+---------+----------+---------+----------+-----------|
| | 6 |Livezi | 30 | 25 | 20 | 15 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| |----+---------------+----------+------------+----------+---------+----------+---------+----------+-----------|
| | 7 |Păduri şi alte | 15 | 12 | 10 | 8 | 15 | 12 | 10 | 8 |
| | |terenuri cu | | | | | | | | |
| | |vegetaţie | | | | | | | | |
| | |forestieră | | | | | | | | |
| |----+---------------+----------+------------+----------+---------+----------+---------+----------+-----------|
| | 8 |Terenuri cu ape| 8 | 6 | 4 | x | 8 | 6 | 4 | x |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |*) Nu se ia în calcul suprafaţa construită la sol a clădirilor |
| | |
| | TAXA PE TEREN |
| | |
| |Art. 18 alin. (1) - lei/km -|
| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Taxa pe teren | NIVELURILE PREVĂZUTE DE ORDONANŢĂ |VALORILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2003| |
| |------------------------------+-----------------------------------+-------------------------------------| |
| |a) pentru drumuri | 200.000 | 200.000 | |
| |------------------------------+-----------------------------------+-------------------------------------| |
| |b) pentru căi ferate normale | 390.000 | 390.000 | |
| |------------------------------+-----------------------------------+-------------------------------------| |
| |c) pentru căi ferate înguste | 200.000 | 200.000 | |
|---------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|CAPITOLUL| TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT |
| IV | |
| |Art. 21 alin. (1) - ANEXA Nr. 6 lit. A pct. I Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică: |
| TAXA |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASUPRA | |NIVELURILE PREVĂZUTE DE ORDONANŢĂ|NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU |
|MIJLOACE-| Tipul mijlocului de transport | | ANUL 2003 |
| LOR | |---------------------------------+------------------------------|
| DE | | -lei/an/500 cm3 sau fracţiune- |-lei/an/500 cm3 sau fracţiune-|
|TRANSPORT|--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |a) autoturisme cu capacitatea cilindrică | 58.000 | 58.000 |
| |de până la 2.000 cm3, inclusiv | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |b) autoturisme cu capacitatea cilindrică de | 72.000 | 72.000 |
| |peste 2.000 cm3 | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |c) autobuze, autocare, microbuze | 117.000 | 117.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |d) autovehicule de până la 12 tone, inclusiv| 126.000 | 126.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |e) tractoare înmatriculate | 78.000 | 78.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |f) motociclete, motorete şi scutere | 29.000 | 29.000 |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |
| |Art. 21 alin. (2) - ANEXA Nr. 6 lit. A pct. II Pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală |
| | maximă autorizată de peste 12 tone: |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | NIVELURILE PREVĂZUTE | NIVELURILE ACTUALIZATE |
| | | DE ORDONANŢĂ | PENTRU ANUL 2003 |
| | |---------------------------------+------------------------------|
| | Numărul axelor şi masa totală | Taxa - lei/an/autovehicul - | Taxa - lei/an/autovehicul - |
| | maximă autorizată (în tone) |---------------------------------+------------------------------|
| | |Axă/axe motoare| Axă/axe |Axă/axe motoare| Axă/axe |
| | | cu suspensie | motoare cu | cu suspensie | motoare cu |
| | |pneumatică sau | alt sistem |pneumatică sau | alt sistem |
| | | un echivalent | de | un echivalent | de |
| | | recunoscut | suspensie | recunoscut | suspensie |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| |1. Autovehicule cu două axe şi cu masa | X | x | x | x |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | a) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | c) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | d) peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t | 1.400.000 | 2.800.000 | 1.400.000 | 2.800.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| |2. Autovehicule cu trei axe şi cu masa | X | x | x | x |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.300.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t | 1.300.000 | 1.600.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.600.000 | 2.500.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | e) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t | 2.500.000 | 3.800.000 | 2.500.000 | 3.800.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | f) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t | 2.500.000 | 3.800.000 | 2.500.000 | 3.800.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| |3. Autovehicule cu patru axe şi cu masa | X | x | x | x |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | b) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t | 1.700.000 | 2.500.000 | 1.700.000 | 2.500.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | c) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t | 2.500.000 | 4.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | d) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t | 4.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | e) peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t | 4.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
|---------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|CAPITOLUL|Art. 21 alin. (2) - ANEXA Nr. 6 lit. A pct. III Pentru combinaţi de autovehicule (autovehicule articulate sau|
| IV | trenuri rutiere) de transport masă totală maximă autorizată |
| | de peste 12 tone: |
| TAXA |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASUPRA | | NIVELURILE PREVĂZUTE | NIVELURILE ACTUALIZATE |
|MIJLOACE-| | DE ORDONANŢĂ | PENTRU ANUL 2003 |
| LOR | |---------------------------------+------------------------------|
| DE | Numărul axelor şi masa totală | Taxa - lei/an/autovehicul - | Taxa - lei/an/autovehicul - |
|TRANSPORT| maximă autorizată (în tone) |---------------------------------+------------------------------|
| | |Axă/axe motoare| Axă/axe |Axă/axe motoare| Axă/axe |
| | | cu suspensie | motoare cu | cu suspensie | motoare cu |
| | |pneumatică sau | alt sistem |pneumatică sau | alt sistem |
| | | un echivalent | de | un echivalent | de |
| | | recunoscut | suspensie | recunoscut | suspensie |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| |1. Autovehicule cu 2+1 axe şi cu masa: | X | X | | |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | a) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | b) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | c) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.300.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | d) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | e) peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.400.000 | 1.500.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | f) peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.500.000 | 1.600.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | g) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t | 1.600.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 2.000.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | h) peste 25 t, dar nu mai mult de 28 t | 2.000.000 | 3.400.000 | 2.000.000 | 3.400.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| |2. Autovehicule cu 2+2 axe şi cu masa: | X | x | x | x |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.300.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | b) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t | 1.300.000 | 1.600.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | c) peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t | 1.600.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 2.000.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | d) peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.000.000 | 2.300.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | e) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t | 2.300.000 | 3.700.000 | 2.300.000 | 3.700.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | f) peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t | 3.700.000 | 5.200.000 | 3.700.000 | 5.200.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | g) peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t | 5.200.000 | 7.900.000 | 5.200.000 | 7.900.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | h) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t | 5.200.000 | 7.900.000 | 5.200.000 | 7.900.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| |3. Autovehicule cu 2+3 axe şi cu masa: | X | x | x | x |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t | 4.200.000 | 5.700.000 | 4.200.000 | 5.700.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t | 5.700.000 | 8.000.000 | 5.700.000 | 8.000.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| |4. Autovehicule cu 3+2 axe şi cu masa: | X | x | x | x |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t | 3.500.000 | 5.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t | 5.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t | 7.000.000 | 7.900.000 | 7.000.000 | 7.900.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| |5. Autovehicule cu 3+3 axe şi cu masa: | x | x | x | x |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t | 2.800.000 | 3.100.000 | 2.800.000 | 3.100.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t | 3.100.000 | 3.700.000 | 3.100.000 | 3.700.000 |
| |--------------------------------------------+---------------+-----------------+---------------+--------------|
| | c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t | 3.700.000 | 7.500.000 | 3.700.000 | 7.500.000 |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Art. 21 alin. (4) - ANEXA Nr. 6 lit. B Pentru remorci, semiremorci şi rulote: |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | NIVELURILE PREVĂZUTE | NIVELURILE ACTUALIZATE |
| | Capacitatea | DE ORDONANŢĂ | PENTRU ANUL 2003 |
| | |---------------------------------+------------------------------|
| | | Taxa - lei/an - | Taxa - lei/an - |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |1. Pentru remorci, semiremorci şi | x | x |
| |rulote: | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | a) până la o tonă inclusiv | 59.000 | 59.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | b) între 1 şi 3 tone inclusiv | 194.000 | 194.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | c) între 3 şi 5 tone inclusiv | 292.000 | 292.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | d) peste 5 tone | 370.000 | 370.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |2. Pentru mijloace de transport pe apă: | x | x |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | a) luntre, bărci fără motor, folosite | 100.000 | 100.000 |
| | pentru uz şi agrement personal | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | b) bărci fără motor, folosite în alte | 300.000 | 300.000 |
| | scopuri | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | c) bărci cu motor | 600.000 | 600.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | d) bacuri, poduri plutitoare | 5.000.000 | 5.000.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | e) şalupe | 3.000.000 | 3.000.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | f) iahturi | 15.000.000 | 15.000.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | g) remorchere şi împingătoare: | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | g.1. până la 500 CP | 3.000.000 | 3.000.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | g.2. între 501 şi 2.000 CP | 5.000.000 | 5.000.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | g.3. între 2.001 şi 4.000 CP | 8.000.000 | 8.000.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | g.4. peste 4.000 CP | 12.000.000 | 12.000.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | h) vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | sau fracţiune din aceasta | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | i) ceamuri, şlepuri şi barje fluviale, | x | x |
| | în funcţie de capacitatea de | | |
| | încărcare: | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | i.1. până la 1.500 tone inclusiv | 1.000.000 | 1.000.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | i.2. între 1.5001 şi 3.000 tone | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | inclusiv | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | i.3. peste 3.000 tone | 2.500.000 | 2.500.000 |
|---------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Art. 28 - ANEXA Nr. 7 Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor: |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | A. în domeniul construcţiilor taxele se | | |
| | stabilesc în funcţie de valoarea acestora | NIVELURILE PREVĂZUTE | NIVELURILE ACTUALIZATE |
| | sau a instalaţiilor, de suprafaţa | DE ORDONANŢĂ | PENTRU ANUL 2003 |
| | terenurilor sau de natura serviciilor | Taxa - lei/m2 - | Taxa - lei/m2 - |
| | prestare, astfel: | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |1. Pentru eliberarea certificatului de | x | x |
| | urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru | | |
| | care se solicită: | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | 1.1. în mediul urban: | x | x |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | a) până la 150 m2 inclusiv | 25.000 - 35.000 | 25.000 - 35.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | b) între 151 şi 250 m2 inclusiv | 37.000 - 47.000 | 37.000 - 47.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | c) între 251 şi 500 m2 inclusiv | 48.000 - 60.000 | 48.000 - 60.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | d) între 501 şi 750 m2 inclusiv | 61.000 - 72.000 | 61.000 - 72.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv | 73.000 - 85.000 | 73.000 - 85.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | f) peste 1.000 m2 | 85.000 + 130 lei/m2 | 85.000 + 130 lei/m2 |
| | | pentru ceea ce depăşeşte | pentru ceea ce depăşeşte |
| | | suprafaţa de 1.000 m2 | suprafaţa de 1.000 m2 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |2. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje | | |
| | şi excavări, necesare studiilor | 37.000 - 48.000 | 37.000 - 48.000 |
| | geotehnice, ridicărilor topografice, | | |
| | exploatărilor de carieră, balastierelor, | | |
| | sondelor de gaze şi petrol, precum şi | | |
| | altor exploatări taxa datorată pentru | | |
| | fiecare m2 este cuprinsă între: | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |3. Pentru eliberarea autorizaţiei de | | |
| | construire pentru chioşcuri, tonete, | 48.000 | 48.000 |
| | cabine, spaţii de expunere, situate pe | | |
| | căile şi în spaţiile publice, precum şi | | |
| | pentru amplasarea corpurilor şi a | | |
| | panourilor de afişaj, a firmelor şi | | |
| | reclamelor taxa datorată este: | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |4. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind | | |
| | lucrările de racorduri şi branşamente la | 48.000 - 73.000 | 48.000 - 73.000 |
| | reţele publice de apă, canalizare, gaze, | | |
| | termice, energie electrică, telefonie şi | | |
| | televiziune prin cablu taxa datorată | | |
| | pentru fiecare instalaţie este cuprinsă | | |
| | între: | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |5. Pentru eliberarea avizului comisiei de | 100.000 - 364.000 | 100.000 - 364.000 |
| | urbanism şi amenajarea teritoriului de | | |
| | către primari ori structurile de | | |
| | specialitate din cadrul consiliilor | | |
| | judeţene, taxa datorată este cuprinsă | | |
| | între: | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |6. Pentru eliberarea certificatului de | 48.000 - 61.000 | 48.000 - 61.000 |
| | nomenclatură stradală şi adresă, taxa | | |
| | datorată este cuprinsă între: | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |B. Pentru eliberarea altor autorizaţii şi | NIVELURILE PREVĂZUTE | NIVELURILE ACTUALIZATE |
| | certificate decât cele prevăzute la lit. | DE ORDONANŢĂ | PENTRU ANUL 2003 |
| | A, precum şi pentru viza anuală sau |---------------------------------+------------------------------|
| | trimestrială a acestora se datorează | | |
| | următoarele taxe: | Taxa - lei - | Taxa - lei - |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |1. Pentru eliberarea autorizaţiilor de | x | x |
| | funcţionare pentru activităţi lucrative | | |
| | şi viza anuală a acestora: | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | a) pentru meseriaşi şi cărăuşi | 50.000 - 75.000 | 50.000 - 75.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | b) pentru cazane de fabricat rachiu | 75.000 - 130.000 | 75.000 - 130.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | c) pentru liber-profesionişti | 130.000 - 200.000 | 130.000 - 200.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | d) pentru mori, prese de ulei şi darace | 200.000 - 400.000 | 200.000 - 400.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | e) pentru activităţi de proiectare | 500.000 - 1.000.000 | 500.000 - 1.000.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | f) pentru alte activităţi neprevăzute mai | 400.000 - 1.000.000 | 400.000 - 1.000.000 |
| | sus | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |2. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare| 83.000 - 121.000 | 83.000 - 121.000 |
| | de funcţionare | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |3. Pentru eliberarea de: copii heliografice | x | x |
| | de pe planuri cadastrale sau de pe alte | | |
| | asemenea planuri, deţinute de consiliile | | |
| | locale, pentru fiecare m2 de plan: | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | a.1. la scara 1:500 | 240.000 | 240.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | a.2. la scara 1:1.000 | 360.000 | 360.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | a.3. la scara 1:2.000 | 480.000 | 480.000 |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |4. Pentru eliberarea certificatului de | între 50.000 şi 500.000 | între 50.000 şi 500.000 |
| | producător | | |
|---------+--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| | Pentru viza trimestrială a certificatului| între 25.000 şi 100.000 | între 25.000 şi 100.000 |
| | de producător | | |
|---------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAP. VI | TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAXA | | VALORILE PREVĂZUTE | VALORILE ACTUALIZATE |
| PENTRU | | DE ORDONANŢĂ | PENTRU ANUL 2003 |
|FOLOSIREA|--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| MIJLOA- |Art. 31(2) pentru folosirea mijloacelor de | între 65.000 lei/an/m2 şi | între 65.000 lei/an/m2 şi |
| CELOR |publicitate prin afişaj, panouri sau altele | 130.000 lei/an/m2 sau | 130.000 lei/an/m2 sau |
| DE |asemenea mijloace. | fracţiune de m2 | fracţiune de m2 |
| RECLAMĂ |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| ŞI |Art. 32(3) pentru firmele instalate la locul| între 120.000 lei/an/m2 şi | între 120.000 lei/an/m2 şi |
|PUBLICI- |exercitării activităţii, taxa se stabileşte | 200.000 lei/an/m2 sau | 200.000 lei/an/m2 sau |
| TATE |în funcţie de dimensiunea acestora între: | fracţiune de m2 | fracţiune de m2 |
|---------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|CAP. VII | IMPOZITUL PE SPECTACOLE |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|IMPOZITUL|Art. 35(1) lit. a) în cazul videotecilor | de la 500 lei/m2/zi la | de la 500 lei/m2/zi la |
| PE | | 1.000 lei/m2/zi | 1.000 lei/m2/zi |
|SPECTACOL|--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |Art. 35(1) lit. b) în cazul discotecilor | de la 1.000 lei/m2/zi la | de la 1.000 lei/m2/zi la |
| | | 2.000 lei/m2/zi | 2.000 lei/m2/zi |
|---------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAP. IX | ALTE TAXE LOCALE |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTE |Art. 48(1) taxe zilnice pentru utilizarea | între 1.000 lei/zi şi | între 1.000 lei/zi şi |
|IMPOZITE |temporară a locurilor publice şi pentru | 100.000 lei/zi | 100.000 lei/zi |
| ŞI TAXE |vizitarea muzeelor, caselor memoriale, | | |
| |monumentelor istorice de arhitectură şi | | |
| |arheologie | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |Art. 48(2) pentru deţinerea în proprietate | între 1.000/zi şi | între 1.000/zi şi |
| |sau în folosinţă, după caz, de utilaje | 100.000/zi | 100.000/zi |
| |autorizate să funcţioneze în scopul | | |
| |obţinerii de venit; | | |
| |--------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------|
| |Art. 48(3) taxe pentru vehiculele lente | între 26.000 lei/an şi | între 26.000 lei/an şi |
| |prevăzute în anexa nr. 8, pentru fiecare | 260.000 lei/an | 260.000 lei/an |
| |vehicul | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. LEGEA NR. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | NIVELURILE ACTUALIZATE |NIVELURILE ACTUALIZATE|
| |PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI| PENTRU ANUL 2003 |
| | NR. 752/1999 | |
| | - lei - | - lei - |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|Art. 2. (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la | X | X |
|instanţele judecătoreşti, se taxează astfel: | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| a) până la valoarea de 300.000 lei | 15.000 | 17.000 |
| a**) până la valoarea de 342.000 lei | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| a) între 300.000 lei şi 3.000.000 lei | 15.000 lei + 10% | 17.000 lei + 10% |
| b**) între 342.001 lei şi 3.420.000 lei | pentru ce depăşeşte | pentru ce depăşeşte |
| | 300.000 lei | 342.000 lei |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| c) între 3.000.000 lei şi 30.000.000 lei | 285.000 lei + 8% | 325.000 lei + 8% |
| c**) între 3.420.001 lei şi 34.200.000 lei | pentru ce depăşeşte | pentru ce depăşeşte |
| | 3.000.000 lei | 3.420.000 lei |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| d) între 30.000.000 lei şi 150.000.000 lei |2.445.000 lei + 6% pentru| 2.787.000 lei + 6% |
| d**) între 34.200.001 lei şi 171.000.000 lei | ce depăşeşte 30.000.000 | pentru ce depăşeşte |
| | lei | 34.200.000 lei |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| e) între 150.000.000 lei şi 300.000.000 lei | 9.645.000 lei + 4% | 10.995.000 lei +4% |
| e**) între 171.000.001 lei 342.000.000 lei | pentru ce depăşeşte | pentru ce depăşeşte |
| | 150.000.000 lei | 171.000.000 lei |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| f) între 300.000.000 lei şi 1.500.000.000 lei | 15.645.000 lei + 2% | 17.835.000 lei + 2% |
| f**) între 342.000.001 lei şi 1.710.000.000 lei | pentru ce depăşeşte | pentru ce depăşeşte |
| | 300.000.000 lei | 342.000.000 lei |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| g) peste 1.500.000.000 lei | 39.645.000 lei + 1% | 45.195.000 lei + 1% |
| g**) peste 1.710.001.001 lei | pentru ce depăşeşte | pentru ce depăşeşte |
| | 1.500.000.000 lei | 1.710.000.000 lei |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| (2) ........ Taxa aferentă acestei contestaţiei nu poate depăşi suma | 1.500.0001) | 1.710.0001) |
|de .........1), indiferent de valoarea contestată | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|Art. 3. Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel: | x | x |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept,| 150.000 | 171.000 |
| făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| a)1 cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic | 90.000 | 103.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| b) cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a unor| 75.000 | 85.000 |
| încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi | | |
| cereri de ordonanţă preşedinţială al căror obiect nu este | | |
| evaluabil în bani | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| c) cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor, a masei | 150.000 | 171.000 |
| succesorale, cereri de raport, cereri de reducţiune a | | |
| liberalităţilor şi cereri de partaj | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| d) cereri de recuzare în materie civilă | 30.000 | 34.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării | 75.000 | 85.000 |
| vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile asigurătorii| | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de | 75.000 | 85.000 |
| adjudecare | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| g) contestaţii în anulare | 75.000 | 85.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| h) cereri de revizuire | 75.000 | 85.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| i) acţiuni de grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi | 150.000 | 171.000 |
| revendicarea unei porţiuni de teren | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi | 150.000 | 171.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| k) cereri de strămutare în materie civilă | 30.000 | 34.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| l) cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor | 30.000 | 34.000 |
| judecătoreşti pronunţate în ţară sau în alte ţări şi a oricăror | | |
| alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt | | |
| executorii potrivit legii | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act | x | x |
| administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi | | |
| administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept | | |
| recunoscut de lege: | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| - cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea | 30.000 | 34.000 |
| dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat,| | |
| unei adeverinţe sau oricărui alt înscris | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| - cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi | 300.000 | 342.000 |
| repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsă, dar | | |
| nu mai mult de | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute,| 30.000 | 34.000 |
| precum şi cereri de repunere în termen | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| o) cereri pentru încuviinţarea executării silite | 75.000 | 85.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| o)1 cereri pentru emiterea somaţiei de plată | 300.000 | 342.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor | 3.000.000 | 3.420.000 |
| şi aeronavelor | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| r) cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile străine,| x | x |
| dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate | | |
| nu s-a stabilit că asistenţa judiciară internaţională se | | |
| efectuează gratuit: | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| - înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare | 300.000 | 342.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| - efectuarea de comisii rogatorii | 600.000 | 684.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| s) cereri de înfiinţare a popririi | 75.000 | 85.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de | 15.000 | 17.000 |
| copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt | | |
| definitive sau irevocabile | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la | 6.000/pagină | 7.000/pagină |
| dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| ţ)1 cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se | 6.000 | 7.000 |
| atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor | | |
| de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora| | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| u) notificările şi somaţiile comunicate prin executorii | 30.000 | 34.000 |
| judecătoreşti, de fiecare comunicare | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea | 6.000 | 7.000 |
| înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi | | |
| utilizate în străinătate | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea | 150.000 | 171.000 |
| traducătorilor şi interpreţilor | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|Art. 4. Cereri pentru acordarea personalităţii juridice, pentru | x | x |
|autorizarea funcţionării | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice | 300.000 | 342.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără| 150.000 | 171.000 |
| scop lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane| | |
| juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor| | |
| constitutive ale acestora | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|Art. 5. Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de | x | x |
|inventator se taxează după cum urmează: | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe,| 300.000 | 342.000 |
| pentru constatarea încălcării acestora şi repararea | | |
| prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor | | |
| cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea de măsuri | | |
| în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru | | |
| asigurarea reparării acestora | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular | 300.000 | 342.000 |
| de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din | | |
| contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile | | |
| patrimoniale ale inventatorului | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|Art. 6. În materie comercială, se taxează următoarele cereri: | x | x |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor | 300.000 | 342.000 |
| comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive | | |
| ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi | | |
| cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic| 300.000 | 342.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| c) acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii | 300.000 | 342.000 |
| nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a | | |
| falimentului şi al Legii nr. 83/1998 privind procedura | | |
| falimentului băncilor | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de | 150.000 | 171.000 |
| art. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic) | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|Art. 7. Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri | x | x |
|referitoare la raporturile de familie sunt următoarele | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 1 şi 2 din | 300.000 | 342.000 |
| Codul familiei | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 3 din Codul | 60.000 | 68.000 |
| familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează | | |
| venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe | | |
| ţară | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate | 45.000 | 51.000 |
| potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de | | |
| încredinţare a copiilor minori, introdusă separat de acţiunea de | | |
| divorţ, pentru cererile de reîncredinţare a copiilor minori | | |
| ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care| | |
| a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui| | |
| său, precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor minori | | |
| din afara căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul | | |
| familiei | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|Art. 8. (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a | x | x |
|activităţii notariale nr. 36/1995 se taxează după cum urmează: | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă dintre | 60.000 | 68.000 |
| birourile notarilor publici | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de | 60.000 | 68.000 |
| îndeplinire a unui act notarial | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului | 30.000 | 34.000 |
| notarului public de către Ministerul Justiţiei | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|Art. 81. (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii | 15.0001) | 17.0001) |
|de pe hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1) se taxează cu | | |
|...............1) | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|Art. 82. Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind | x | x |
|executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, | | |
|se taxează după cum urmează: | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între | 60.000 | 68.000 |
| birourile executorilor judecătoreşti | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a | 60.000 | 68.000 |
| îndeplini un act sau de a efectua o executare silită | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei | 30.000 | 34.000 |
| executorului judecătoresc | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|Art. 9. (1) Transcrierea sau, după caz, intabularea în registrele de | x | x |
|publicitate a înstrăinărilor de imobile, pe bază de acte sub semnătură| | |
|privată, şi a ordonanţelor de adjudecare se taxează în funcţie de | | |
|valoarea declarată de părţi în act, dar nu mai puţin decât valoarea | | |
|terenurilor şi construcţiilor, avută în vedere la stabilirea | | |
|impozitelor, astfel. | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| a) până la 3.000.000 lei | 4%, dar nu mai puţin de | 4%, dar nu mai puţin |
| a**) până la 3.420.000 lei | 30.000 lei | de 34.000 lei |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| b) de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei | 120.000 lei + 3% pentru | 137.000 lei + 3% |
| b**) de la 3.420.001 lei la 17.100.000 lei | suma care depăşeşte | pentru suma care |
| | 3.000.000 lei | depăşeşte 3.420.000 |
| | | lei |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| c) de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei | 480.000 lei + 2% pentru | 547.000 lei + 2% |
| c**) de la 17.100.001 lei la 34.200.000 lei | suma care depăşeşte | pentru suma care |
| | 15.000.000 lei | depăşeşte 17.100.000 |
| | | lei |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| d) de la 30.000.000 lei la 45.000.000 lei |780.000 lei + 1,5% pentru| 889.000 lei + 1,5% |
| d**) de la 34.200.001 lei la 51.000.000 lei | suma care depăşeşte | pentru suma care |
| | 30.000.000 lei | depăşeşte 34.200.000 |
| | | lei |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| e) peste 45.000.000 lei |1.005.000 lei + 1% pentru| 1.197.000 lei + 1% |
| e**) peste 51. 000.000 lei | suma care depăşeşte | pentru suma care |
| | 45.000.000 lei | depăşeşte 51.000.000 |
| | | lei |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| (4) înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipotecă, | 300.000 | 342.000 |
|privilegii, fidejusiuni reale) se taxează cu 1,5% la cuantumul din | | |
|creanţă garantat, dar nu mai mult de | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| (5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de | 30.000 | 34.000 |
|publicitate a situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea | | |
|drepturilor reale de garanţie | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| (6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938 | 60.000 | 68.000 |
|pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de | | |
|Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, altele | | |
|decât cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| (7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării | 15.000 | 17.000 |
|registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni şi, după caz, a | | |
|extraselor sau copiilor de carte funciară | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|Art. 11 (2) Se timbrează cu ............1) cererile pentru exercitarea| 30.0001) | 34.0001) |
|apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri | | |
|judecătoreşti: ............ | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|Art. 12. Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze| 60.000 | 68.000 |
|civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă | | |
|Curtea Supremă de Justiţie | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|Art. 13. Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu | 60.000 | 68.000 |
|excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit | | |
|legii | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**) Plafoanele valorice actualizate pentru anul 2003

III. ORDONANŢA NR. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE,| NIVELURILE PREVĂZUTE |NIVELURILE ACTUALIZATE|
| PRECUM ŞI A ACTELOR ŞI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA | DE ORDONANŢĂ | PENTRU ANUL 2003 |
| TAXELOR DE TIMBRU | - lei - | - lei - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de | X | X |
| proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri | | |
| imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la | | |
| capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept | | |
| real asupra bunurilor imobile se taxează la valoarea stabilită | | |
| potrivit art. 4 alin. (1), după cum urmează: | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| a) până la 25.000.000 lei | 3% dar nu mai puţin de |3% dar nu mai puţin de|
| a**) până la 128.000.000 lei | 50.000 lei | 257.000 lei |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| b) de la 25.000.001 lei la 50.000.000 lei | 750.000 lei+ 2% pentru | 3.850.000 lei + 2% |
| b**) de la 128.000.001 lei la 257.000.000 lei | suma ce depăşeşte | pentru suma ce |
| | 25.000.000 lei |depăşeşte 128.000.000 |
| | | lei |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| c) de la 50.000.001 lei la 100.000.000 lei | 1.250.000 lei + 1,5% | 6.420.000 lei + 1,5% |
| c**) de la 257.000.001 lei la 513.000.000 lei |pentru suma ce depăşeşte | pentru suma ce |
| | 50.000.000 lei |depăşeşte 257.000.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| d) de la 100.000.001 lei la 500.000.000 lei |2.000.000 lei + 1% pentru| 10.260.000 lei + 1% |
| d**) de la 513.000.001 lei la 2.566.000.000 lei | suma ce depăşeşte | pentru suma ce |
| | 100.000.000 | depăşeşte |
| | | 513.000.000 lei |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| e) de la 500.000.001 lei la 1.000.000.000 lei | 6.000.000 lei + 0,75% |30.790.000 lei + 0,75%|
| e**) de la 2.566.000.001 lei la 5.133.000.000 lei |pentru suma ce depăşeşte | pentru suma ce |
| | 500.000.000 lei | depăşeşte |
| | | 2.566.000.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| f) peste 1.000.000.001 lei | 9.750.000 lei + 0,5% |50.050.000 lei + 0,5% |
| f**) peste 5.133.000.001 lei |pentru suma ce depăşeşte | pentru suma ce |
| | 1.000.000.000 lei | depăşeşte |
| | | 5.133.000.000 lei |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 2. Autentificarea testamentelor | 15.000 | 77.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 3. Autentificarea actelor de partaj | 50.000 | 257.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 4. Autentificarea actelor de lotizare (parcelare) | 15.000 | 77.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 5.
Autentificarea actelor de garanţie, inclusiv a contractelor de | 20.000 | 103.000 |
| ipotecă | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 7. Autentificarea contractelor de comodat şi închiriere de bunuri | 0,5% din valoarea | 0,5% din valoarea |
| | bunurilor declarate |bunurilor declarate de|
| | de părţi sau, după | părţi sau, după caz, |
| | caz, din cuantumul |din cuantumul chiriei |
| | chiriei declarate de | declarate de părţi, |
| | părţi, dar nu mai | dar nu mai puţin de |
| | puţin de 25.000 lei | 128.000 lei |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 8. Autentificarea procurilor | 10.000 | 51000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 9. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este evaluabil | 0,5% din valoarea | 0,5% din valoarea |
| în bani, necuprinse la pct. 1-8 | declarată de părţi, | declarată de părţi, |
| | dar nu mai puţin de | dar nu mai puţin de |
| | 25.000 lei | 128.000 lei |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|10. Autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale, | 50.000 | 257.000 |
| precum şi a actelor de modificare a acestora | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|11. Autentificarea actelor constitutive ale societăţilor agricole, | 20.000 | 103.000 |
| precum şi a actelor de modificare a acestora | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|12. Autentificarea actelor de constituire şi a statutelor asociaţiilor| 20.000 | 103.000 |
| fără scop patrimonial şi ale fundaţiilor, inclusiv a actelor de | | |
| modificare | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|13. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este neevaluabil| 3.000 | 15.000 |
| în bani | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|14. Întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor şi al altor | 50.000 | 257.000 |
| titluri la ordin | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|15. Legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură şi a | 10.000 | 51.000 |
| sigiliilor, dare de dată certă, certificarea unor fapte, pentru | | |
| fiecare act | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|16. Legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părţi sau | 3.000 | 15.000 |
| din arhiva notarului public, pentru fiecare copie | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|17. Legalizarea traducerii de către notarul public autorizat sau | 5.000 | 26.000 |
| legalizarea semnăturii traducătorului, pentru fiecare exemplar | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|18. Primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor pe timp de un | 3.000 | 15.000 |
| an sau fracţiune de un an, pentru fiecare exemplar | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|19. Eliberări de duplicate de pe actele notariale şi reconstituiri de | 5.000 | 26.000 |
| acte originale | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|20. Taxa asupra succesiunilor, după valoarea acestora, se stabileşte | x | X |
| astfel: | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| a) până la 10.000.000 lei | 3% dar nu mai puţin de |3% dar nu mai puţin de|
| a**) până la 51.000.000 lei |10.000 lei pentru fiecare| 51.000 lei pentru |
| | moştenitor | fiecare moştenitor |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| b) de la 10.000.001 lei la 50.000.000 lei | 300.000 lei + 2% pentru | 1.540.000 lei+2% |
| b**) de la 51.000.001 lei la 257.000.000 lei | suma care depăşeşte | pentru suma care |
| | 10.000.000 lei | depăşeşte 51.000.000 |
| | | lei |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| c) de la 50.000.001 lei la 100.000.000 lei |1.100.000 lei + 1% pentru| 5.650.000 lei + 1% |
| c**) de la 257.000.001 lei la 513.000.000 lei | suma care depăşeşte | pentru suma care |
| | 50.000.000 lei |depăşeşte 257.000.000 |
| | | lei |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| d) peste 100.000.001 lei | 1.600.000 lei + 0,5% | 8.213.000 lei + 0,5% |
| d**) peste 51 3.000.001 lei | pentru suma care | pentru suma care |
| |depăşeşte 100.000.000 lei|depăşeşte 513.000.000 |
| | | lei |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|21. Efectuarea oricăror alte acte notariale necuprinse la pct. 11-18, | 3.000 | 15.000 |
| pentru fiecare act | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**) Plafoanele valorice actualizate pentru anul 2003

IV. LEGE NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | NIVELURILE PREVĂZUTE |NIVELURILE ACTUALIZATE|
| | DE LEGE | PENTRU ANUL 2003 |
| | - lei - | - lei- |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele | X | X |
| decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, | | |
| Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii| | |
| publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele | | |
| instituţii publice | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi | | |
| locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de | | |
| stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să | 800 | 2.000 |
| certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, | | |
| adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un| | |
| fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se | | |
| plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap| x | x |
| de animal: | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| - pentru animale sub 2 ani | 800 | 2.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| - pentru animale peste 2 ani | 1.600 | 5.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra | x | x |
| animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| - pentru animale sub 2 ani | 3.100 | 9.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| - pentru animale peste 2 ani | 8.000 | 25.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 4.
Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală | 10.000 | 31.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor | 2.850 | 9.000 |
| certificate medicale folosite în justiţie | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar | 2.000 | 6.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării | 27.500 | 84.000 |
| numelui şi a sexului | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii | 1.600 | 5.000 |
| căsătoriei | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 9.
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a | 1.600 | 5.000 |
| actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|10. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de | 1.600 | 5.000 |
| stare civilă | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|11. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor | 1.600 | 5.000 |
| pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|CAP. 2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de | x | x |
| identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi | | |
| pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 1. Acte de identitate: | x | x |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a| | |
|celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii | 800 | 2.000 |
|români, eliberarea carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau | | |
|prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii | | |
|străini şi persoanele fără cetăţenie | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a | 800 | 2.000 |
|reşedinţei | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini | 10.550 | 32.000 |
|şi ale persoanelor fără cetăţenie | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi | 11.200 | 34.000 |
|legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate| | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind | 800 | 2.000 |
| furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a | | |
| populaţiei | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare | 4.100 | 13.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit | 2.000 | 6.000 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|CAP. 3. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în | x | x |
| vederea obţinerii permiselor de conducere | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de | x | x |
| conducători de autovehicule: | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule | 6.500 | 20.000 |
|din subcategoria A1 | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule | 10.300 | 32.000 |
|din categoria A | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule | 12.800 | 40.000 |
|aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule | 25.500 | 78.000 |
|aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule | 32.000 | 98.000 |
|aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, | | |
|D, Tb, Tv | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule | 38.500 | 118.000 |
|din categoriile C+E, D+E | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 2. Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o |de 5 ori taxele prevăzute| de 5 ori taxele |
| şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor | la pct. 1 corespunzător | prevăzute la pct. 1 |
| prevăzute la pct. 3 | fiecărei categorii şi | corespunzător |
| | subcategorii de |fiecărei categorii şi |
| | autovehicule | subcategorii de |
| | | autovehicule |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat |dublul taxelor prevăzute | dublul taxelor |
| permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul | la pct. 1 | prevăzute la pct. 1 |
| anulat | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei |de 3 ori taxele prevăzute| de 3 ori taxele |
| ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului |la pct. 1 ori, după caz, | prevăzute la pct. 1 |
| de conducere | la pct. 2 sau 3 |ori, după caz, la pct.|
| | | 2 sau 3 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|CAP. 4. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, | x | x |
| autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de | | |
| circulaţie pentru probe | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor | x | x |
| şi remorcilor: | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de | 67.750 | 208.000 |
| până la 750 kg inclusiv | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată | 134.250 | 412.000 |
| cuprinsă între 750 kg inclusiv şi 3.500 kg inclusiv | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai | 268.400 | 823.000 |
| mare de 3.500 kg | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi | 19.250 | 59.000 |
| remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
| 3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor | 769.300 | 2.359.000 |
| şi remorcilor | | |
|----------------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------|
|CAP. 5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra | 27.550 lei/hectar sau |84.000 lei/hectar sau |
| terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar | fracţiune de hectar | fracţiune de hectar |
| nr. 18/1991 | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANEXA Nr. II
la normele metodologice

DICŢIONARUL
cuprinzând semnificaţia unor termeni şi noţiuni utilizate în Ordonanţă,
în normele metodologice sau care privesc activitatea de administrare
a impozitelor şi taxelor locale
1. Acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural - acţiuni care se preocupă de binele oamenilor, sunt legate de raporturile acestora în societate sau faţă de societate şi care ajută la răspândirea culturii.
2. Administrare - acţiunea de a administra.
3. Afiş - înştiinţarea imprimată, expusă public, prin care:
a) se dau informaţii în legătură cu o activitate, un produs, un producător etc.;
b) se anunţă o manifestare artistică, competiţie sportivă, activitate artistică şi distractivă de către un organizator plătitor de impozit pe spectacole.
3.1. afişaj - faptul de a afişa; lipire de afişe.
4. Amendă - sancţiune contravenţională, stabilită prin lege, hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, constând într-o sumă de bani, în sarcina persoanelor fizice/persoanelor juridice, pentru neîndeplinirea ori îndeplinirea necorespunzătoare a unor obligaţii cu caracter civil, administrativ sau fiscal.
5. Autorităţi ale administraţiei publice locale
a) autorităţi deliberative: consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene;
b) autorităţi executive: primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi primarul general al municipiului Bucureşti.
6. Autorizaţie de construire-act de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor.
7. Autovehicul- vehicul, care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia celui care circulă pe şine; poate tracta în anumite condiţii şi remorci sau semiremorci;
7.1. automobil - autovehicul care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru tractarea de remorci; troleibuzul este considerat automobil; nu sunt considerate automobile tractorul şi maşina autopropulsată pentru lucrări;
7.1.1. autoturism - automobil care prin construcţie şi echipare este destinat transportului de persoane, bagajului şi/sau bunurilor acestora, având cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul;
7.1.1.1. autorulotă/autocaravană - autoturism special destinat transportului şi cazării de persoane, având cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul, sau locuri pe banchete care îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru transportul de persoane şi dotări speciale pentru cazarea de persoane;
7.1.1.2. ambulanţă - autovehicul special din categoria autovehiculelor având cel puţin 4 roţi, destinat transportului de persoane bolnave sau rănite, echipat special în acest scop;
7.1.1.3. vehicul blindat - vehicul special destinat protecţiei pasagerilor şi/sau mărfurilor transportate şi care satisface cerinţele protecţiei de blindaj împotriva gloanţelor;
7.1.1.4. automobil funerar - autovehicul destinat transportului persoanelor decedate, echipat special în acest scop;
7.1.2. autobuz - automobil destinat prin construcţie transportului în comun a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul, pe scaune şi, după caz, al bagajelor acestora; poate avea unul sau două niveluri - autobuz cu etaj; poate fi solo sau articulat; autobuzul articulat constă din două sau mai multe tronsoane rigide, care se articulează între ele; compartimentele de pasageri situate în fiecare dintre tronsoanele rigide comunică între ele în permanenţă, permiţând libera circulaţie a pasagerilor; tronsoanele rigide sunt legate între ele în mod permanent, astfel încât să nu poată fi detaşate decât printr-o operaţiune necesitând mijloace tehnice care în mod normal nu se găsesc decât într-un atelier;
7.1.2.1. microbuz/minibuz - autobuz pentru transportul în comun de persoane, cu număr redus de locuri pe scaune, destinat prin construcţie transportului a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul, dar nu mai mult de 22 de persoane, exclusiv conducătorul;
7.1.2.2. autobuz urban - autobuz destinat transportului public urban sau suburban de pasageri, aşezaţi pe scaune sau în picioare, care asigură la staţii posibilitatea unui schimb rapid de pasageri;
7.1.2.3. autobuz interurban - autobuz destinat transportului public interurban de pasageri, aşezaţi pe scaune, cu posibilitatea transportului pe distanţe scurte a unui număr limitat de pasageri în picioare, pe culoar.
7.1.2.4. autocar - autobuz destinat transportului de persoane aşezate pe scaune, pe distanţe lungi şi în scopuri turistice, în condiţii de confort, prevăzut din construcţie cu spaţii special amenajate, în afara salonului, pentru depozitarea bagajelor; poate tracta o remorcă pentru bagaje, cu respectarea condiţiilor impuse în acest domeniu;
7.1.2.5. troleibuz - autobuz acţionat electric, prin captarea curentului electric de la o linie de contact;
7.1.3. automobil mixt - automobil destinat prin construcţie transportului simultan de persoane şi bunuri în compartimente separate;
7.1.4. automobil utilitar/autoutilitară - automobil comercial destinat prin construcţie transportului de bunuri într-o structură închisă sau deschisă;
7.1.4.1. autocamion/autoutilitară camion - automobil utilitar destinat prin construcţie şi echipare transportului de bunuri pe o platformă, cu sau fără obloane, care poate fi acoperită cu prelată;
7.1.4.2. autofurgon/autoutilitară furgon - automobil utilitar destinat prin construcţie şi echipare transportului de bunuri într-o structură închisă;
7.1.4.3. automobil cu caroserie demontabilă/amovibilă - automobil prevăzut, prin caroserie, cu posibilitatea montării a diferite tipuri de caroserii pe acelaşi şasiu echipat;
7.1.5. automobil specializat/autospecializată - automobil destinat transportului de bunuri sau persoane (de exemplu: personalul - la şi de la locul de muncă), pentru care sunt prevăzute amenajări specifice;
7.1.6. automobil special/autospecială - autovehicul cu caroserie închisă sau deschisă, destinat prin construcţie şi echipare efectuării de servicii şi/sau lucrări, cum este ambulanţa sanitară, autovehiculul pentru transportul de persoane cu handicap locomotor etc. Autovehiculele din categoriile M2 şi M3, altele decât autobuzele, sunt considerate automobile speciale:
M2 - vehicule destinate transportului de persoane, care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;
M3 - vehicule destinate transportului de persoane, care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune şi o masă maximă ce depăşeşte 5 tone;
7.1.7. autotractor - autovehicul de tracţiune, destinat exclusiv sau în special tractării de remorci;
7.1.7.1. autoremorcher - autotractor destinat, în principal, tractării remorcilor grele cu proţap articulat sau a unor vehicule tractate grele, putând fi prevăzut cu o platformă pentru lestare;
7.1.7.2. autotractor cu şa - autotractor destinat numai tractării semiremorcilor şi prevăzut cu un dispozitiv de cuplare de tip şa, care preia o parte importantă din masa acestora, precum şi forţele de tractare;
7.2. motociclu - autovehicul, în general cu două roţi amplasate într-un plan longitudinal vertical, cu suporturi sau platformă pentru sprijinirea picioarelor; poate avea şi ataş sau două roţi spate laterale simetrice, caz în care trebuie să îndeplinească cerinţele pentru autovehiculele cu trei roţi. În cazuri speciale, poate avea şi patru roţi. El poate tracta o remorcă specifică;
7.2.1. motocicletă - motociclu prevăzut cu părţi fixe (de exemplu: rezervor de carburant, motor) în zona genunchilor şi cu suporturi pentru sprijinirea picioarelor, având o capacitate cilindrică mai mare de 50 cm3 şi o viteză maximă, prin construcţie, mai mare de 45 km/h; poate avea şi ataş, care nu îi schimbă încadrarea;
7.2.2. motoretă/moped - motociclu având o capacitate cilindrică de cel mult 50 cm3 şi o viteză maximă, prin construcţie, de cel mult 45 km/h;
7.2.2.1. motoretă uşoară/moped uşor - motoretă având capacitatea cilindrică de cel mult 50 cm3 şi o viteză maximă care nu depăşeşte 25 km/h; este asimilată/asimilat bicicletei;
7.2.3. scuter - motociclu fără părţi fixe în zona genunchilor, la care picioarele conducătorului se sprijină pe o platformă/podea; dacă are o capacitate cilindrică mai mare de 50 cm3 şi/sau o viteză maximă, prin construcţie, mai mare de 45 km/h, este asimilat motocicletei;
7.2.3.1. scuter uşor - scuter având capacitatea cilindrică de cel mult 50 cm3 şi o viteză maximă, prin construcţie, care nu depăşeşte 25 km/h; este asimilat motoretei uşoare;
7.2.4. mototriciclu - motociclu cu trei roţi, cele din spate fiind amplasate simetric, având o capacitate cilindrică mai mare de 50 cm3 şi/sau o viteză maximă, prin construcţie, mai mare de 45 km/h;
7.2.4.1. mototriciclu uşor - mototriciclu având o capacitate cilindrică mai mică de 50 cm3 şi o viteză maximă, prin construcţie, care nu depăşeşte 45 km/h;
7.2.5. motocvadriciclu - motociclu cu patru roţi, asimilat mototriciclului, având o capacitate cilindrică mai mare de 50 cm3, o putere maximă a motorului mai mică sau egală cu 15 kW şi/sau o viteză maximă, prin construcţie, de peste 45 km/h; masa vehiculului trebuie să fie mai mică de 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de marfă, fără a include masa acumulatorilor pentru autovehiculele electrice);
7.2.6. motocvadriciclu uşor - motociclu cu patru roţi, asimilat mototriciclului, având o masă proprie mai mică de 350 kg, fără a include şi masa acumulatorilor în cazul vehiculelor electrice, o viteză maximă, prin construcţie, mai mică de 45 km/h şi capacitatea cilindrică mai mică de 50 cm3 pentru cele echipate cu motor de aprindere prin scânteie (sau a căror putere netă maximă nu depăşeşte 4 kW în cazul altor tipuri de motoare);
7.3. tractor - autovehicul de tracţiune destinat prin construcţie şi echipare tractării, împingerii şi/sau acţionării diverselor vehicule sau utilaje agricole, industriale etc.;
7.3.1. tractor agricol sau forestier pe roţi - tractor destinat efectuării unor lucrări în agricultură şi silvicultură prin tractarea, purtarea şi, după caz, acţionarea unor remorci sau utilaje speciale din aceste domenii, fiind, în general, tractor lent, cu o viteză cuprinsă între 6 şi 40 km/h; el poate fi amenajat pentru a transporta o încărcătură sau un însoţitor;
7.3.2. tractor monoax sau motocultor - tractor fără mecanism de direcţie, a cărui viteză maximă, prin construcţie, nu depăşeşte 25 km/h; el poate fi susţinut şi condus de un conducător pedestru sau poate fi dotat cu un cărucior ori o remorcă prevăzută cu scaun pentru conducător, fără însă a se depăşi o masă totală maximă autorizată de 2,5 tone, inclusiv masa motocultorului;
7.4. maşină autopropulsată pentru lucrări - utilaj autopropulsat destinat, prin construcţie şi echipare, efectuării unor lucrări sau servicii, care circulă pe drum numai pentru a se deplasa între locul de garare şi locul unde execută lucrările, având o viteză care nu depăşeşte 30 km/h; maşină autopropulsată pentru lucrări realizată pe şasiu auto, care păstrează caracteristicile de performanţă ale autovehiculului de bază din care derivă, este asimilată cu automobilul special/autospecială;
7.5. autovehicul atipic - autovehicul care, prin construcţie şi echipare, nu se încadrează în nici una dintre categoriile de mai sus.
8. Beneficiar - persoană, colectivitate locală sau instituţie publică care are un folos din ceva; destinatar al unor bunuri materiale sau al unor servicii.
9. Bilanţ teritorial/balanţă teritorială - evaluare prin care se însumează suprafeţele de teren la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale, indiferent de locul situării, de proprietarul sau de categoria de folosinţă a terenurilor, la un moment dat.
10. Bonificaţie - avantaj acordat contribuabililor persoane fizice, în scopul mobilizării acestora pentru achitarea integrală atât a impozitului pe clădiri, cât şi a impozitului pe teren, datorate pentru întregul an, în avans, până la primul termen de plată, respectiv 15 martie inclusiv a anului fiscal respectiv.
11. Borderou - document intern în care sunt înregistrate cronologic o serie de documente fiscale de încasare, într-o perioadă dată; echivalent cu jurnal sau centralizator; document care evidenţiază instituirea unor creanţe sau modificarea lor în sensul creşterii creanţei, numit de obicei borderou de debitare, sau în sensul diminuării creanţei, numit de obicei borderou de scădere.
12. Buget judeţean - document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile judeţului; este de natura bugetului local, dar denumit astfel pentru a putea identifica destinaţia unui venit având ca beneficiar atât comuna, oraşul sau municipiul, după caz, cât şi judeţul.
13. Buget local - document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile comunei, oraşului, municipiului sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.
14. Bunuri comune ale soţilor - bunuri dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre soţi, de la data dobândirii lor. În acest sens a se vedea art. 30 din Codul familiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 26 iulie 1993, în forma actualizată, care cuprinde modificările şi completările aduse de la adoptarea sa prin Legea nr. 4/1953 până la data de 26 iulie 1993.
15. Bunuri proprii - bunurile fiecărui soţ, respectiv:
a) bunurile dobândite înainte de încheierea căsătoriei;
b) bunurile dobândite în timpul căsătoriei prin moştenire, legat sau donaţie, afară numai dacă dispunătorul a prevăzut că ele vor fi comune;
c) bunurile de uz personal şi cele destinate profesiunii unuia dintre soţi;
d) bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele ştiinţifice sau literare, schiţele sau proiectele artistice, proiectele de investiţii şi inovaţii, precum şi alte asemenea bunuri;
e) indemnizaţia de asigurare sau despăgubirea pentru pagube pricinuite persoanei;
f) valoarea care reprezintă şi înlocuieşte un bun propriu sau bunul în care a trecut această valoare.
În acest sens a se vedea prevederile art. 31 din Codul familiei.
16. Cadastru imobiliar-edilitar - cadastru de specialitate din domeniul imobiliar-edilitar, constituit ca subsistem al cadastrului general, având la bază elementele de control şi referinţă ale acestuia, în conformitate cu care se întocmesc planuri şi registre, prin inventarierea terenurilor pe categorii de folosinţă şi proprietar (din punct de vedere juridic, economic şi tehnic), a reţelelor edilitare şi a construcţiilor aferente acestora, precum şi a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor.
17. Cale de rulare - ansamblu de elemente tehnice de infrastructură pe terasamente de piatră sau de beton, necesar deplasării mijloacelor de transport terestru sau instalaţiilor/utilajelor, prin rulare pe şine;
17.1. (a) rula - a deplasa un corp prin rostogolire sau prin alunecare pe o cale fixă; a înainta prin intermediul unor roţi sau role;
17.2. rulare - acţiunea de a rula şi rezultatul ei.
18. Categorie de folosinţă - încadrare a unui teren în funcţie de destinaţia sa, respectiv: terenuri cu construcţii, arabil, păşuni, fâneţe, vii, livezi, păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, terenuri cu ape, drumuri şi căi ferate, terenuri neproductive.
19. Certificat de urbanism - act de informare prin care primarii, primarul general al municipiului Bucureşti sau preşedinţii consiliilor judeţene, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate, potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării.
20. Cheltuieli publice locale - cheltuieli aprobate şi efectuate din bugetele locale, în limita şi cu destinaţia stabilită prin bugetul respectiv.
21. Clădire - construcţie care serveşte la adăpostirea de activităţi, de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalaţii şi de altele asemenea; construcţie care îndeplineşte cumulativ cel puţin două condiţii, respectiv:
a) este sub formă de incintă închisă;
b) serveşte la desfăşurarea unei activităţi umane.
22. Cod de debit - în sistemele fiscale vechi se aloca un cod pentru fiecare tip de impozit şi taxă. Deoarece prin instituirea creanţelor bugetare se realiza o debitare, codul respectiv a ajuns să fie denumit "cod de debit".
23. Coeficient de corecţie - element care prin aplicarea sa asupra unor niveluri de bază adaugă la/scade din acestea valori în scopul diferenţierii impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe spectacole în cazul discotecilor şi videotecilor, pe ranguri de localităţi şi/sau zone în cadrul acestora.
24. Coeficient de transformare - element constant care prin aplicarea sa asupra suprafeţei utile a unei clădiri stabileşte echivalenţa cu suprafaţa construită desfăşurată; serveşte la stabilirea relaţiei dintre suprafaţa utilă, potrivit dimensiunilor interioare dintre pereţi, şi suprafaţa construită desfăşurată, determinată pe baza măsurătorilor pe conturul exterior al clădirii.
25. Coindivizari - persoane aflate în situaţia de indiviziune; termenul "coindivizari" desemnează coproprietarii aflaţi în indiviziune (vezi "indiviziune").
26. Combinaţie de vehicule - ansamblu rutier format dintr-un autovehicul şi unul sau două vehicule tractate;
26.1. tren rutier de persoane - combinaţie de vehicule folosită în agricultură, formată dintr-un tractor agricol şi una sau două remorci de persoane (muncitori agricoli), precum şi în scopuri de agrement, formată dintr-un autovehicul şi o remorcă de persoane, care prin construcţie nu poate depăşi viteza de 30 km/h;
26.2. tren rutier de marfă - combinaţie de vehicule formată dintr-un autoremorcher şi o remorcă pentru transport de bunuri ori, în agricultură, dintr-un tractor agricol şi una sau două remorci lente;
26.3. vehicul articulat - combinaţie de vehicule formată dintr-un autotractor cu şa şi o semiremorcă;
26.4. tren rutier pentru materiale lungi - combinaţie de vehicule formată dintr-un autoremorcher şi o remorcă atipică (axă simplă sau dublă, cu platformă de încărcare), legătura dintre autovehicule fiind asigurată prin materialele lungi transportate (ţevi, buşteni etc.), precum şi printr-un sistem de siguranţă suficient de robust, care să facă imposibilă desprinderea remorcii de vehicul în orice situaţii (pante mari, frânare bruscă etc.).
27. Comerciant - persoană ce face fapte de comerţ, având comerţul ca profesiune obişnuită, în condiţiile legii; statul şi unităţile administrativ-teritoriale nu au calitatea de comerciant.
28. Compartiment de specialitate - structură funcţională constituită la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale din unul sau mai mulţi funcţionari publici, având ca obiect al activităţii atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea ori încasarea impozitelor şi taxelor locale. Potrivit uzanţei, "compartiment de specialitate" este sinonim cu "compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale", astfel cum este prevăzut în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.
29. Compensare - modalitate de stingere a creanţelor bugetare cu creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat sau de restituit de la bugetul local, până la concurenţa celei mai mici sume, când ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât şi cea de debitor al aceluiaşi buget local.
30. Constatare - stabilirea situaţiei sau a stării unui lucru, a existenţei unui fapt, a unui adevăr; acţiunea de a constata şi rezultatul ei; a consemna într-un document cele observate.
31. Construcţii speciale - acele construcţii care nu sunt realizate sub formă de incintă sau care sunt realizate sub formă de incintă, dar nu sunt destinate desfăşurării unei activităţi; altfel spus, construcţie care:
a) nu este realizată sub formă de incintă închisă; sau
b) dacă este realizată sub formă de incintă închisă, nu serveşte la desfăşurarea unei activităţi umane.
32. Contract/convenţie - act juridic civil constând în acordul de voinţă între două sau mai multe persoane, încheiat în scopul de a crea, de a modifica sau de a stinge între ele drepturi şi obligaţii; condiţiile esenţiale pentru validitatea contractelor sunt: capacitatea de a contracta, consimţământul valabil al părţii ce se obligă, un obiect determinat şi o creanţă licită;
32.1. contract de concesiune - acord de voinţă prin efectul căruia o persoană, numită concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numită concesionar, care acţionează pe riscul şi pe răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun, a unei activităţi sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevenţe; contractul de concesiune are ca obiect bunurile proprietate publică ori privată a statului, a judeţului, a oraşului sau a comunei, activităţile şi serviciile publice de interes naţional sau local; a se vedea în acest sens Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998;
32.1.1. redevenţă - sumă de bani care se plăteşte periodic, la date fixe, pe toată durata contractului de concesiune;
32.2. contract de leasing - cuprinde minimum următoarele elemente:
a) părţile în contractul de leasing:
a.1. locatorul/finanţatorul;
a.2. utilizatorul;
b) descrierea exactă a bunului care face obiectul contractului de leasing;
c) valoarea totală a contractului de leasing;
d) valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată a acestora;
e) perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului;
f) clauza privind obligaţia asigurării bunului.
Părţile pot conveni şi alte clauze.
Contractul de leasing nu se poate încheia pe un termen mai mic de un an.
Contractul de leasing constituie titlu executoriu, dacă utilizatorul nu predă bunul în următoarele situaţii:
a) la sfârşitul perioadei de leasing, dacă utilizatorul nu a formulat opţiunea cumpărării bunului sau a prelungirii contractului;
b) în cazul rezilierii contractului din vina exclusivă a utilizatorului;
32.2.1. contractul de leasing financiar - cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la pct. 32.2, următoarele:
a) valoarea iniţială a bunului;
b) clauza privind dreptul de opţiune al utilizatorului cu privire la cumpărarea bunului şi la condiţiile în care acesta poate fi exercitat;
32.3. contract de locaţiune/închiriere - acel contract pe baza căruia o persoană, numită locator, se obligă să asigure altei persoane, numită locatar(chiriaş), folosinţa integrală sau parţială a unui bun sau prestarea unui serviciu pe o durată de timp determinată, în schimbul unui preţ convenit de părţile contractante.
33. Contribuabil - persoană fizică sau juridică obligată prin lege să contribuie la cheltuielile publice prin impozite şi taxe şi care răspunde pentru plata acestora.
34. Control - analiză permanentă sau periodică a unei activităţi, a unei situaţii etc., pentru a urmări mersul ei şi pentru a lua măsuri de îmbunătăţire.
35. Cotă - parte cu care cineva participă la realizarea unui venit, la o cheltuială comună; parte care îi revine cuiva în urma unei repartizări, a unei împărţeli;
35.1. cotă-parte - cota de proprietate care îi revine din proprietatea comună fiecărui apartament proprietate individuală şi care este înscrisă în actul de proprietate; în situaţia în care cotele-părţi nu sunt înscrise în actele de proprietate, ele vor fi stabilite corespunzător cu raportul dintre suprafaţa utilă a fiecărui apartament şi totalul suprafeţelor utile ale tuturor apartamentelor din imobil.
36. Creanţă - drept conferit unui creditor de a obţine de la un debitor, la un anumit termen, o sumă de bani sau alte bunuri ori valori echivalente, plus dobânda accesorie; drept subiectiv patrimonial relativ, exprimând îndreptăţirea creditorului de a pretinde debitorului îndeplinirea obligaţiei corelative de a da, a face sau a nu face ceva; dreptul conferit creditorului de a obţine de la debitor să dea, să facă sau să nu facă ceva; act care stabileşte acest drept; creanţa constituie un activ pentru creditor şi un pasiv pentru debitor; vezi şi creanţe bugetare;
36.1. creanţe bugetare/fiscale - impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora, respectiv dobânzi, penalităţi şi penalităţi de întârziere;
36.2. colectare a creanţelor bugetare - exercitare a funcţiei administrative care conduce la stingerea creanţelor bugetare şi a creanţelor debitorului, reprezentând sume de rambursat sau de restituit de la buget, în condiţiile legii.
37. Culte religioase recunoscute oficial în România:
37.1.
Biserica Ortodoxă Română
37.2. Biserica Romano-Catolică
37.3. Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică)
37.4. Biserica Reformată (Calvină)
37.5. Biserica Evanghelică Lutherană de Confesiune Augustană (C.A.)
37.6. Biserica Evanghelică Lutherană Sinodo-Presbiterială (S.P.)
37.7. Biserica Unitariană
37.8. Biserica Armeană
37.9.
Cultul Creştin de Rit Vechi
37.10.
Biserica Creştină Baptistă
37.11.
Cultul Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică
37.12. Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea
37.13. Cultul Creştin după Evanghelie
37.14.
Biserica Evanghelică Română
37.15. Cultul Musulman
37.16. Cultul Mozaic.
38. (A) datora - a avea obligaţia stabilită prin lege să contribuie prin plata impozitelor şi taxelor la cheltuielile publice.
39. Debit - ceea ce datorează o persoană fizică sau juridică, dându-i calitatea de debitor în relaţia cu statul sau cu unitatea administrativ-teritorială, în calitatea acestora de persoane juridice creditoare; în contabilitatea în partidă dublă, este coloana din stânga unui cont, în care sunt înregistrate sumele ce constau dintr-o creanţă, intrări de bunuri sau valori în patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale sau a unei cheltuieli.
Având în vedere că sumele calculate la un moment dat de către compartimentul de specialitate ca fiind datorate de un contribuabil se înregistrează ca debit în contul respectiv, creanţele sunt numite "debite", de unde şi termenii "debitare iniţială" şi "debitare" pentru stabilirea şi individualizarea unor obligaţii.
39.1. Debit iniţial/debitare iniţială - creanţă bugetară stabilită la începutul anului fiscal sau la data declarării de către contribuabil a unui obiect impozabil.
40. Declaraţie de impunere - relatare făcută în scris de către o persoană fizică în nume propriu sau ca reprezentantă a unei persoane juridice, prin completarea unui formular care serveşte pentru documentarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a compartimentelor de specialitate ale acestora, după caz, asupra materiei impozabile şi elementelor necesare pentru constatarea acesteia şi stabilirea impozitelor şi/sau taxelor locale respective.
41. (A) demola - a dărâma o construcţie sau un element de construcţie;
41.1. demolare - acţiunea de a demola şi rezultatul ei; dărâmare.
42. (A) deţine - a avea în stăpânire sau în păstrare un bun material; a dispune de un bun, a poseda, a avea.
43. Devălmăşie - formă de stăpânire sau de folosire în comun a pământurilor din hotarul satului, specifică obştii satului; drept de proprietate pe care două sau mai multe persoane, numite devălmaşi, îl au asupra aceluiaşi bun nedivizat între ele în cote-părţi.
44. (A) dezafecta - a schimba destinaţia unui imobil.
45. (A) dezmembra - a descompune, a împărţi, a desface în mai multe părţi; a desfiinţa un bun în urma unei astfel de acţiuni;
45.1. dezmembrare - faptul de a dezmembra.
46. Diferenţiat - care se deosebeşte; se referă la stabilirea sau determinarea, după caz, a impozitelor ori a taxelor locale în funcţie de caracteristicile specifice ale obiectelor impozabile/taxabile sau ale bazei de calcul.
47. Distrugere - acţiunea de a distruge un bun şi rezultatul ei; nimicire, dărâmare, ruinare; aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun;
47.1. distrus - nimicit, dărâmat, ruinat; în stare de neîntrebuinţare.
48. (A) dobândi - a obţine un bun impozabil sau taxabil, a deveni proprietarul unui obiect impozabil sau taxabil;
48.1. dobândire - faptul de a dobândi un bun impozabil sau taxabil.
49. Documentaţie de amenajare a teritoriului şi de urbanism - ansamblul de documente scrise şi desenate referitoare la un teritoriu delimitat, prin care se analizează situaţia existentă şi se stabilesc obiectivele şi măsurile de dezvoltare pe o perioadă determinată, având următoarea structură: planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism, regulamentul general de urbanism şi regulamentele locale de urbanism, avizate şi aprobate, potrivit legii.
50. Domeniu public - priveşte bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public; poate fi de interes naţional, caz în care proprietatea, în regim de drept public, aparţine statului, sau de interes local, caz în care proprietatea, de asemenea, în regim de drept public, aparţine unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe).
51. Domiciliu - priveşte persoana fizică şi reprezintă adresa din localitatea în care aceasta îşi are locuinţa statornică.
52. Egalizare financiară - protejarea unităţilor administrativ-teritoriale cu o situaţie mai grea din punct de vedere financiar necesită instituirea de proceduri de egalizare financiară sau de măsuri echivalente, destinate să corecteze efectele repartiţiei inegale a resurselor potenţiale de finanţare, precum şi a sarcinilor fiscale care le incumbă. Asemenea proceduri sau măsuri nu trebuie să restrângă libertatea de opţiune a autorităţilor administraţiei publice locale în sfera lor de competenţă; a se vedea în acest sens prevederile art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, ratificată prin Legea nr. 199/1997.
53. Exigibil - priveşte creanţa bugetară a cărei executare poate fi cerută, în condiţiile legii, de către funcţionarii publici din cadrul compartimentelor de specialitate.
54. (A) exonera - a scuti un contribuabil, total sau parţial, de o creanţă bugetară;
54.1. exonerare - acţiunea de a exonera şi rezultatul ei; eliberarea de răspundere a unei persoane care nu-şi exercită obligaţia din cauze străine de voinţa sa.
55. Evidenţă analitică - evidenţa condusă pe fiecare contribuabil, obiect impozabil, creanţă, plată în parte.
56. Evidenţă sintetică - evidenţa condusă prin consolidarea înregistrărilor individuale din evidenţa analitică, urmărindu-se situaţia totalizată de obicei la nivel de venit (tip de impozit).
57. Executare silită - procedura prin intermediul căreia autorităţile administraţiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, în temeiul unui titlu executoriu, constrâng cu ajutorul autorităţilor/ instituţiilor publice competente pe contribuabilul care nu a executat obligaţia înscrisă în titlu, asigurându-se în acest fel încasarea creanţelor bugetului local; modalitate de încasare de către compartimentele de specialitate a creanţelor bugetare datorate de contribuabili.
58. Facilităţi fiscale - diminuare a unor obligaţii de plată către bugetul local în favoarea anumitor contribuabili sau categorii de contribuabili, în limitele şi în condiţiile legii; facilităţile fiscale constau în:
a) scutiri sau reduceri de impozite şi taxe locale, în condiţiile legii;
b) înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare restante, respectiv:
b.1. eşalonări la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii bugetare;
b.2. amânări la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii bugetare;
b.3. eşalonări la plata dobânzilor şi/sau a penalităţilor de orice fel;
b.4. amânări şi/sau scutiri ori amânări şi/sau reduceri de dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere.
Procedura de acordare a înlesnirilor la plată se stabileşte prin legi speciale.
59. Fânărie - şură, magazie unde se păstrează fânul.
60. Finanţe publice locale - totalitatea mijloacelor băneşti de care dispun autorităţile administraţiei publice locale şi care sunt necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor lor; reprezintă gestiunea resurselor financiare, a cheltuielilor, precum şi a datoriilor unităţilor administrativ-teritoriale în calitatea acestora de persoane juridice.
61. Firmă - element constructiv aplicabil pe clădire sau independent, pe care se inscripţionează date de identificare a unei autorităţi, instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, federaţii, denumirea comercială, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoană fizică sau juridică îşi exercită activitatea într-o clădire sau într-o incintă;
61.1. denumire - element de identificare a persoanei juridice, care se compune dintr-un cuvânt sau din mai multe cuvinte stabilite prin actul de constituire şi/sau statut şi înregistrate la autorităţile publice competente, în vederea distingerii acestui subiect de drept de alte participante la raporturile juridice; denumirea are acelaşi rol în cazul persoanei juridice ca şi numele pentru persoana fizică.
62. Folosinţă - dreptul de a folosi un bun.
63. Hambar - magazie în care se păstrează produse agricole sau alte produse.
64. Impozit - prelevare obligatorie, fără contraprestaţie şi nerambursabilă, efectuată de către administraţia publică pentru satisfacerea necesităţilor de interes public;
64.1. (a) impozita - a impune, a prevedea perceperea unui impozit;
64.2. impozitare - acţiunea de a impozita;
64.3. impozabil(ă) - care poate fi sau care este supus(ă) unui impozit.
65. Indiviziune - noţiune care în materia lichidării succesiunii este rezultatul transmisiunii ereditare a bunurilor succesorale, drepturi neindividualizate şi care nu pot fi determinate decât prin operaţiunea partajului; nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune; drept de proprietate pe care două sau mai multe persoane îl au, pe cote-părţi, asupra unor bunuri privite ca o totalitate nedivizată.
66. Incintă - spaţiu (mare) închis în interiorul unei clădiri sau suprafaţa de teren împrejmuită sau convenţional delimitată, afectată unei anume activităţi;
66.1. incintă folosită pentru activităţi economice - spaţiu utilizat în scopuri comerciale, profesionale, de locuit sau altele asemenea ce exced destinaţiilor specifice categoriilor de clădiri care nu sunt supuse impozitului pe clădiri.
67. Inflaţie - dezechilibru de ansamblu al economiei care constă în apariţia sau creşterea discrepanţei dintre masa monetară şi oferta de bunuri faţă de situaţia existentă anterior, poate fi sesizată prin două tendinţe majore strâns legate între ele, respectiv: creşterea generalizată a preţurilor şi scăderea puterii de cumpărare a banilor.
68. Informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori forma sau de modul de exprimare a informaţiei.
69. Instituţie publică - denumire generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora.
70. Inventarierea materiei impozabile - operaţiune ce priveşte identificarea obiectelor impozabile sau taxabile, după caz, precum şi a celorlalte elemente referitoare la baza de calcul pe care se fundamentează evaluarea veniturilor bugetare la un moment dat; baza de calcul poate fi:
a) aceeaşi cu obiectul impozabil sau taxabil în cazul în care aceasta reprezintă:
a.1. valoarea, profitul, preţul sau tariful, de exemplu: impozitul pe venit, impozitul pe profit;
a.2. suprafaţa terenului, de exemplu: impozitul pe teren sau taxa pe teren, unde obiectul impozabil este terenul, iar baza de calcul este suprafaţa acestuia, exprimată în m2;
b) diferită de obiectul impozabil sau taxabil, de exemplu: taxa asupra succesiunilor, unde obiectul taxabil îl constituie dezbaterea succesiunii şi actele întocmite cu acest prilej, iar baza de calcul este valoarea acesteia; în situaţia impozitului pe clădiri, unde obiectul impozabil este imobilul-clădire, iar baza de calcul este valoarea impozabilă/de inventar a clădirii.
71. Încetare - termen folosit pentru a indica de obicei încetarea deţinerii unei proprietăţi şi, prin extensie, a oricărui bun impozabil.
72. Leasing - tehnică de credit profesional bazată pe un contract de leasing (închiriere de echipamente mobiliare şi imobiliare), însoţit de o promisiune de vânzare în favoarea locatorului;
72.1. leasing financiar - este operaţiunea de leasing care îndeplineşte una sau mai multe dintre următoarele condiţii:
a) riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul încheierii contractului de leasing;
b) părţile au prevăzut expres că la expirarea contractului de leasing se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;
c) utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului, iar preţul de cumpărare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (de piaţă) pe care acesta o are la data la care opţiunea poate fi exprimată;
d) perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acoperă cel puţin 75% din durata normată de utilizare a bunului, chiar dacă în final dreptul de proprietate nu este transferat.
73. Locator/chiriaş - persoană care locuieşte într-o clădire, în calitate de chiriaş.
74. Locator - persoană care dă în locaţie un bun, pe bază de contract de locaţiune.
75. (A) majora - a face mai mare, a spori un impozit, o taxă;
75.1. majorare - acţiunea de a majora şi rezultatul ei;
75.1.1. majorare anuală - creştere a impozitelor şi taxelor locale stabilită prin hotărâre de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene, cu până la 50%;
75.1.2. majorare/majorare de întârziere - noţiuni consacrate până la intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, care, începând cu data de 1 ianuarie 2003, se înlocuiesc cu noţiunea de dobânzi; sumă de bani pe care colectivităţile locale, prin compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, o încasează în plus ca sancţiune aplicată celor care depun cu întârziere declaraţia de impunere, precum şi celor care întârzie plata impozitelor şi taxelor locale;
75.1.3. majorare evidenţiată - majorare determinată la sfârşitul anului fiscal pentru neplata impozitelor şi taxelor locale, care se înregistrează ca atare în anul fiscal următor.
76. Mansardă - încăpere sau ansamblu de încăperi locuibile, aşezate imediat sub acoperiş; etaj situat imediat sub acoperişul unei clădiri.
77. Masă totală maximă autorizată - masa totală maximă a vehiculului sau a ansamblului de vehicule încărcate, autorizată pentru circulaţia pe drumurile publice din România, conform legislaţiei în vigoare; ea nu poate să depăşească masa totală tehnic admisibilă, stabilită de constructor.
78. Materie impozabilă - mulţimea obiectelor impozabile sau taxabile, cum ar fi: clădirile, terenurile, mijloacele de transport, vehiculele lente, afişele, panourile publicitare, firmele instalate la locul exercitării activităţii, succesiunile etc.
79. Matricolă - registru fiscal în care se înscriu, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale/sector al municipiului Bucureşti, contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, cu elementele de identificare a acestora, precum şi impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa pe teren, precum şi taxa asupra mijloacelor de transport, pe care le datorează, având la bază declaraţiile de impunere şi procesele-verbale pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale respective.
80. Mediu - ansamblu de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale de interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale şi spirituale; a se vedea în acest sens prevederile Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 17 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.
81. Membru de familie - persoană aparţinând unei familii; familia reprezintă forma socială de bază, întemeiată prin căsătorie şi care constă din soţ, soţie şi din copiii acestora.
82. Modificare - acţiunea de a modifica şi rezultatul ei; se referă la apariţia unor situaţii în care elementele obiectelor impozabile ori ale bazei de calcul se modifică, ceea ce conduce la modificarea impozitelor şi taxelor locale respective; pentru anumite obiecte impozabile, şi schimbarea domiciliului/sediului contribuabilului conduce la modificarea impozitului respectiv (de exemplu: clădirile cu destinaţia de locuinţă, al căror impozit este determinat în funcţie şi de adresa de domiciliu a persoanei fizice, în cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă).
83. Moştenitor - persoană care moşteneşte bunuri materiale sau care devine, prin succesiune, beneficiarul unui drept;
83.1. moştenitor aflat în indiviziune - persoană care împreună cu una sau mai multe persoane, denumite comoştenitori, au drepturi neindividualizate asupra bunurilor succesorale; individualizarea poate fi determinată numai prin operaţiunea partajului.
84. Normă juridică - regulă de conduită cu caracter general şi impersonal, stabilită de autorităţile publice competente, prin lege sau alte acte normative specifice fiecărei autorităţi; are caracter obligatoriu şi, în caz de nerespectare, se aplică sancţiuni, iar atunci când este cazul, este impusă prin constrângere, pe calea utilizării forţei publice;
84.1. normă metodologică - normă juridică emisă numai pe baza şi în executarea unui act normativ superior celui prin care se aprobă norma metodologică respectivă; se limitează strict la cadrul stabilit de actele pe baza şi în executarea cărora au fost emise şi nu pot conţine soluţii care să contravină prevederilor acestora; în preambulul normelor metodologice se indică expres actul normativ superior pe care se întemeiază.
85. Obiect impozabil - bun sau venit impozabil ori taxabil; orice bun sau serviciu supus impozitării ori taxării, după caz, în conformitate cu legea; element patrimonial care este supus impozitării sau taxării.
86. Panou - planşă de lemn, de carton etc., de mărimi variate, pe care se lipesc afişe, se scriu lozinci etc.
87. Parte - ceea ce se desprinde dintr-un tot, dintr-un ansamblu.
88. Pătule - construcţie cu pereţi din şipci, de nuiele împletite etc., ridicată pe un postament la mică înălţime deasupra solului, care serveşte la păstrarea porumbului în ştiuleţi.
89. Penalitate - sancţiune bănească instituită şi aplicată pentru depăşirea termenelor de:
a) depunere a declaraţiilor de impunere;
b) plată a creanţelor bugetare, inclusiv a obligaţiilor bugetare reţinute la sursă.
90. Persoană fizică - omul luat individual, în calitate de subiect de drept civil, fiind titularul unor drepturi şi obligaţii ce alcătuiesc conţinutul raportului juridic civil; numai oamenii pot fi subiecţi ai unor raporturi juridice civile, conduita umană fiind unicul obiect al reglementării juridice;
90.1. persoană cu handicap - persoană care are un dezavantaj cauzat de unele deficienţe fizice, senzoriale, psihice sau mentale, care o împiedică sau îi limitează accesul normal şi în condiţii de egalitate la viaţa socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor sociali, materiali şi culturali, necesitând măsuri de protecţie specială în vederea integrării ei sociale.
91. Persoană juridică - entitate, reprezentată de una sau mai multe persoane fizice, constituită cu respectarea cerinţelor legale de fond şi de formă, de sine stătătoare, ce are un patrimoniu distinct, în scopul desfăşurării unei activităţi specifice, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta.
92. (A) plăti - a stinge o creanţă bugetară;
92.1. plată - modalitate de stingere a creanţei bugetare pe cale voluntară de către debitor;
92.1.1. plată anticipată - plata unei sume de bani înainte de prestarea unui serviciu sau de termenul de plată prevăzut de lege;
92.1.2. plată cu anticipaţie - plată integrală a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren până la data de 15 martie inclusiv a anului fiscal;
92.1.3. plată în rate - operaţiunea de plată fracţionată sau fracţiunea din suma totală care se achită eşalonat;
92.2. plătitor - persoană care face plata şi care poate fi:
a) debitorul; sau
b) o altă persoană în numele debitorului.
93. Pod - spaţiul dintre acoperiş şi planşeul superior al unei clădiri.
94. Poprire:
- în general: modalitate de executare silită a unei obligaţii care se realizează prin indisponibilizarea altei obligaţii pe care debitorul urmărit o are faţă de un debitor al său (terţ poprit); formă de executare silită, prin care creditorul bugetar urmăreşte sumele reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate cu orice titlu debitorului de către terţe persoane sau pe care acestea le vor datora debitorului şi/sau le vor deţine terţii în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente, blocând sumele cuvenite acestuia în mâinile terţului poprit şi obligându-l să verse direct, pe seama lui, din suma respectivă atât cât îi datorează debitorul;
- procedură în materia impozitelor şi taxelor locale: poprirea asupra veniturilor debitorului, persoană fizică sau juridică, se înfiinţează de către compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, în calitate de organ de executare, printr-o adresă care va fi trimisă terţului poprit, împreună cu o copie certificată de pe titlul executoriu; poprirea nu este supusă validării;
94.1. poprire asigurătorie - procedură administrativă prealabilă începerii procedurii de executare silită, constând în instituirea, prin decizie motivată a creditorului bugetar, a unei măsuri asigurătorii asupra veniturilor debitorului, atunci când există pericolul ca acesta să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea/patrimoniul.
95. Prescripţie - mijloc de dobândire sau pierdere a unui drept prin trecerea timpului ori stingerea unui drept la acţiune prin neexecutarea lui în termenul prevăzut de lege; modalitate de stingere a creanţelor bugetare;
95.1. termen de prescripţie - intervalul de timp înăuntrul căruia creditorul bugetar are dreptul de a cere executarea silită privind o creanţă bugetară; acest drept se prescrie în termen de 5 ani de la data încheierii anului fiscal în care a luat naştere acest drept; termenul de prescripţie începe la data când, potrivit legii, se naşte dreptul de a cere executarea silită.
96. Procedură - ansamblu de principii, reguli şi forme juridice pe care îl utilizează autorităţile/instituţiile/serviciile publice pentru realizarea atribuţiilor lor;
96.1. procedură privind indexarea/majorarea anuală şi preluarea la bugetele locale a unor resurse financiare - ansamblu de principii, reguli şi forme juridice pe care îl utilizează autorităţile/instituţiile/serviciile publice, în scopul asigurării unui cadru unitar în materia impozitelor şi taxelor locale, pentru realizarea atribuţiilor lor referitoare la:
a) indexarea anuală a impozitelor şi taxelor locale;
b) majorarea anuală a impozitelor şi taxelor locale cu până la 50%;
c) administrarea taxelor judiciare de timbru, a taxelor de timbru pentru activitatea notarială şi a taxelor extrajudiciare de timbru, ca resurse financiare cuvenite bugetelor locale, de natura taxelor locale, inclusiv procedura de egalizare financiară.
97. Proces-verbal de constatare a contravenţiei - act prin care se constată contravenţia, încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite generic agenţi constatatori;
97.1. contravenţie - faptă săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată ca atare prin lege, prin hotărâre a Guvernului ori prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
98. Proprietate - dreptul pe care îl are cineva de a se bucura şi de a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele prevăzute de lege; proprietatea este publică sau privată; noţiunea de proprietate se extinde atât asupra bunurilor corporale (proprietate mobiliară sau imobiliară), cât şi a celor necorporale (proprietate intelectuală, proprietatea numelui); atributele proprietăţii sunt:
a) dreptul de a se servi de bun;
b) dreptul de folosinţă, de fructe şi venituri;
c) dreptul de a dispune de bun;
98.1. proprietar - persoană fizică sau persoană juridică care are dreptul de proprietate asupra unui bun;
98.2. proprietate privată - formă de proprietate în care bunurile aparţin unei persoane fizice/persoane juridice şi/sau unui grup de persoane fizice/persoane juridice, inclusiv statului ori unităţilor administrativ-teritoriale; în cazul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale aceste bunuri constituie domeniul privat, care este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele care aparţin domeniului public;
98.3. proprietate publică - formă de proprietate în care bunurile aparţin statului sau unităţilor administrativ-teritoriale; a se vedea în acest sens pct. 50 din prezenta anexă.
99. Propriu - care aparţine, în mod exclusiv, cuiva personal.
100. Publicitate - orice formă de prezentare a unei activităţi industriale, artizanale sau liber-profesioniste, având ca scop promovarea vânzării de bunuri şi servicii, de drepturi şi obligaţii; a se vedea în acest sens prevederile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 2 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare.
101. Punct de lucru - un centru de activitate din structura unui agent economic cu personalitate juridică, cu minimum 5 angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, care are un caracter fix sau permanent, cum ar fi un birou, un sediu secundar, o fabrică, un magazin, un atelier, o mină, un puţ petrolier, sonde, gaze, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale şi altele asemenea.
102. Rămăşiţă - creanţă bugetară nestinsă până la sfârşitul anului fiscal şi evidenţiată ca atare în rolul nominal unic la închiderea anuală a acestuia; aceste creanţe bugetare se înscriu în lista de rămăşiţă la data de 31 decembrie şi se evidenţiază sub această denumire în anul fiscal următor.
103. Răspundere - faptul de a răspunde; obligaţia de a răspunde de îndeplinirea unei acţiuni, atribuţii, îndatoriri etc.; responsabilitate; a obliga pe cineva să dea socoteală de faptele sale, ca urmare a responsabilităţii asumate; ea intervine în cazul încălcării unor reguli de muncă, a dispoziţiilor legale administrative, disciplinare, civile, penale etc.;
103.1. răspundere solidară - faptul de a răspunde în egală măsură şi împreună două sau mai multe persoane.
104. Real - care există în realitate, obiectiv, adevărat.
105. Reclamă - activitate (comercială) prin care se urmăreşte pe calea publicităţii (prin tipărituri, radio, televiziune, cinematograf, internet etc.) suscitarea, câştigarea interesului public asupra anumitor mărfuri, a unor cărţi, a unui spectacol, a folosirii unor servicii; răspândire de informaţii elogioase (despre cineva sau ceva), cu scopul de a-i crea renume sau popularitate; articol (dintr-o publicaţie), afiş, pancartă, panou, prospect etc., prin care se face reclamă.
106. Reducere - acţiunea de a reduce şi rezultatul ei; micşorare, scădere, diminuare a unor impozite şi/sau taxe locale, în condiţiile legii, cu până la 100%.
107. Registru agricol - document oficial de evidenţă primară-unitară în care se înscriu date privind persoanele fizice şi persoanele juridice cu domiciliul/reşedinţa/sediul la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale, bunurile acestora de natura clădirilor, terenurilor şi mijloacelor de transport, precum şi date privind orice alte persoane fizice sau persoane juridice care deţin în proprietate clădiri şi/sau terenuri în unitatea administrativ-teritorială respectivă, constituind:
a) sursă de date pentru înfăptuirea pe plan local a unor politici ale administraţiei publice: politica fiscală, politica agrară, politica protecţiei sociale, politica edilitară, politica sanitară, politica educaţională etc.;
b) bază de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetăţenilor, ca de exemplu: eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor în vederea vânzării în târguri şi oboare, calitatea de producător în vederea vânzării produselor agricole pe piaţă, întocmirea sesizării deschiderii procedurii succesorale privind autorii succesiunilor şi bunurile succesorale ale acestora;
c) sursă administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic.
108. Registru pentru evidenţa veniturilor/registru de partizi-venituri - evidenţă specifică activităţii fiscale, din categoria evidenţelor sintetice, reprezentând evidenţa centralizată a debitelor, precum şi a încasărilor creanţelor bugetare, înregistrate cronologic, în care se indică la sfârşitul lunii, pentru fiecare tip de venit, soldul precedent, total debitări, total creditări şi soldul curent/final.
109. Remiză - construcţie prevăzută cu instalaţie de spălare şi de ventilare, precum şi cu un mic atelier de reparaţii, folosită pentru adăpostirea autovehiculelor, a uneltelor, a locomotivelor, a vagoanelor etc.
110. Remorcă/vehicul tractat - vehicul fără motor, destinat prin construcţie să fie tractat de autovehicule;
110.1. remorcă utilitară - vehicul tractat, destinat transportului de marfă, fără amenajări speciale;
110.1.1. remorcă utilitară camion - remorcă destinată prin construcţie şi echipare transportului de bunuri pe o platformă cu sau fără obloane, care poate fi acoperită cu prelată;
110.1.2. remorcă utilitară furgon - remorcă destinată prin construcţie şi echipare transportului de bunuri într-o structură închisă;
110.2. remorcă specializată - remorcă dotată cu amenajări specifice, destinată transportului unei anumite categorii de bunuri, ca de exemplu: containere, animale, materiale în vrac (în remorci basculabile);
110.3. remorcă specială - remorcă cu platformă coborâtă pentru transporturi foarte grele, remorcă dotată cu amenajări specifice, destinată prin construcţie efectuării de servicii şi/sau de lucrări speciale, ca de exemplu: remorcă echipată cu grupuri electrogene, motocompresoare, macarale, bucătării de campanie, staţii radio, dormitoare de campanie, maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte, vagoane de circ etc.;
110.4. rulotă/caravană - remorcă echipată cu axă centrală, destinată, prin construcţie şi amenajări specifice, cazării de persoane;
110.5. remorcă lentă - vehicul tractat care, prin construcţie, inclusiv construcţia dispozitivului de cuplare, poate fi tractat numai de tractoare agricole sau forestiere, cu o viteză maximă care nu depăşeşte 30 km/h; din această categorie fac parte remorci agricole, forestiere, destinate construcţiilor, pavilioane apicole etc.;
110.6. remorcă de persoane - remorcă lentă pentru transportul de persoane în agricultură sau în activităţi extractive (poate avea şi amenajări pentru cazare ori pentru efectuarea unor lucrări) sau pentru transportul turiştilor în zone de agrement, care poate fi tractată numai de autovehicule având o viteză maximă, prin construcţie, ce nu depăşeşte 30 km/h;
110.7. remorcă atipică - remorcă ce, prin construcţie şi echipare, nu se încadrează în nici una dintre categoriile de mai sus.
111. Resurse financiare locale - totalitatea veniturilor bugetelor locale evidenţiate în acestea într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare, precis determinate în funcţie de provenienţa lor.
112. Reşedinţă - adresă la care persoanele fizice locuiesc temporar, alta decât cea de domiciliu.
113. Rol nominal unic - fişă unică a contribuabilului care conţine elemente de identificare, precum şi creanţele bugetare ale acestuia la nivelul comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti, individualizată printr-un număr de rol, începând cu nr. 1 şi până la numărul care asigură înregistrarea tuturor contribuabililor.
114. Rural - noţiune generică prin care se individualizează localităţile în care:
a) majoritatea forţei de muncă se află concentrată în agricultură, silvicultură, pescuit, oferind un mod specific şi viabil de viaţă locuitorilor lor şi care prin politicile de modernizare îşi va păstra şi în perspectivă specificul rural;
b) majoritatea forţei de muncă se află în alte domenii decât cele agricole, silvice, piscicole, dar care oferă în prezent o dotare insuficientă necesară în vederea declarării lor ca oraş şi care, prin politicile de echipare şi de modernizare, vor putea evolua spre localităţile de tip urban.
Localităţile rurale sunt: satele componente ale comunelor, satele reşedinţă de comună şi satele aparţinând oraşelor şi municipiilor.
115. Scutire - acţiunea de a scuti şi rezultatul ei; privilegiu acordat cuiva de a nu plăti anumite impozite şi taxe locale; în contextul Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002, republicată, scutirea poate fi parţială sau totală.
116. Secţiune - denumire generică prin care se individualizează suprafaţa fiecărui nivel al unei clădiri, determinată prin însumarea suprafeţei utile cu cea a suprafeţei ocupate de ziduri; schiţă reprezentând suprafaţa fiecărui nivel al clădirii, determinată de conturul exterior al acesteia.
117. Sediu - atribut de identificare a persoanei juridice cu ajutorul căruia ea se individualizează şi se localizează în spaţiu, prin indicarea unui loc determinat concret - adresă, unde îşi desfăşoară activitatea administraţia subiectului de drept respectiv; sediul persoanei juridice se stabileşte prin actul de înfiinţare sau prin statut; o persoană juridică poate avea, de regulă, un sediu principal şi, dacă este cazul, unul sau mai multe sedii secundare;
117.1. sediu principal - loc unde persoana juridică îşi desfăşoară întreaga activitate ori activitatea în ansamblu, în primul rând administraţia, dar, de regulă, şi activitatea sa economico-socială;
117.2. sediu secundar/subsediu - loc unde persoana juridică îşi desfăşoară numai o parte a activităţii şi care serveşte la identificarea acesteia privind activităţile respective, ca de exemplu: punct de lucru.
118. Serviciu - acţiunea, faptul de a servi; denumire generică pentru orice activitate prestată în folosul sau în interesul cuiva, care are valoare de întrebuinţare, dar nu se realizează prin vânzarea de bunuri materiale.
119. Semiremorcă - remorcă prevăzută, în locul axei directoare, cu un sistem de articulaţie cu pivot care se cuplează cu şaua autotractorului; axa sau grupa de axe este situată în spatele centrului de greutate al vehiculului considerat uniform încărcat, astfel încât o parte semnificativă a masei sale totale maxime autorizate este suportată de şaua autotractorului;
119.1. semiremorcă utilitară - vehicul tractat destinat transportului de marfă, fără amenajări speciale;
119.1.1. semiremorcă utilitară camion - semiremorcă destinată prin construcţie şi echipare transportului de bunuri pe o platformă cu sau fără obloane, care poate fi acoperită cu prelată;
119.1.2. semiremorcă utilitară furgon - semiremorcă destinată, prin construcţie şi echipare, transportului de bunuri într-o structură închisă;
119.2. semiremorcă specializată - semiremorcă dotată cu amenajări specifice, destinată transportului unei anumite categorii de bunuri, ca de exemplu: containere, animale, materiale în vrac (în remorci basculabile);
119.3. semiremorcă specială - remorcă cu platformă coborâtă, pentru transporturi foarte grele, remorcă dotată cu amenajări specifice, destinată prin construcţie efectuării de servicii şi/sau de lucrări speciale, ca de exemplu: semiremorcă echipată cu grupuri electrogene, motocompresoare, bucătării de campanie, staţii radio, dormitoare de campanie, maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte etc.;
119.4. semiremorcă lentă - vehicul tractat care prin construcţie, inclusiv construcţia dispozitivului de cuplare, poate fi tractat numai de tractoare agricole, forestiere, destinate construcţiilor, pavilioanelor apicole etc.;
119.5. semiremorcă atipică - remorcă ce, prin construcţie şi echipare, nu se încadrează în nici una dintre categoriile de mai sus.
120.
Spectacol - manifestare artistică de teatru, de operă, de operetă, de filarmonică, cinematografică, muzicală, de circ, festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri, activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, alte asemenea manifestări artistice sau distractive, precum şi competiţiile sportive interne şi internaţionale.
121. Stabilire retroactivă - determinarea creanţelor bugetare pentru perioade anterioare datei efectuării acestei operaţiuni, dar nu mai mult de 5 ani.
122. Suprafaţă - întindere delimitată considerată sub raportul lungimii şi lăţimii; arie limitată de o linie închisă (frântă sau curbă), măsurată în unităţi la pătrat;
122.1. suprafaţă construită desfăşurată - suma suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor unei clădiri, inclusiv a balcoanelor, logiilor şi a celor situate la subsol; în calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, nici cele ale treptelor şi teraselor neacoperite; se determină astfel:
a) pe baza măsurătorilor efectuate pe conturul exterior al pereţilor;
b) prin înmulţirea suprafeţei utile cu coeficientul de transformare de 1,20 (numai pentru cazurile care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior al pereţilor);
122.2. suprafaţă construită la sol - suprafaţa secţiunii orizontale a unei clădiri, la nivelul solului, măsurată pe conturul exterior al pereţilor;
122.3. suprafaţă utilă - suprafaţă determinată pe baza dimensiunilor interioare dintre pereţi.
123. Suprasolvire - sumă plătită în plus faţă de creanţele bugetare debitate.
124. Şură - construcţie-anexă pe lângă o gospodărie rurală, în care se adăpostesc vitele, se păstrează diferite vehicule, unelte agricole etc.
125. Taxă - sumă plătită, în temeiul unui act normativ, de o persoană fizică sau persoană juridică, de regulă, pentru serviciile prestate acesteia de către un comerciant, o instituţie publică sau un serviciu public;
125.1. taxă judiciară de timbru - taxă de natura impozitelor şi taxelor locale, instituită prin Legea nr. 146/1997;
125.2. taxă de timbru pentru activitatea notarială - taxă de natura impozitelor şi taxelor locale, instituită prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998;
125.3. taxă extrajudiciară de timbru - taxă de natura impozitelor şi taxelor locale, instituită prin Legea nr. 117/1999.
126. Teren - întindere de pământ delimitată, indiferent de locul situării sau de categoria de folosinţă a acesteia;
126.1. teren supus impozitului - suprafaţa unui teren din care se scade suprafaţa construită la sol a clădirilor.
127. Teritoriu administrativ - suprafaţă delimitată prin lege pentru comune, oraşe şi judeţe; la nivelul comunelor şi oraşelor teritoriul administrativ este constituit din teritoriul extravilan şi din teritoriul intravilan, delimitate prin planurile urbanistice; teritoriul administrativ al judeţelor este constituit din totalitatea teritoriilor administrative ale comunelor şi oraşelor;
127.1. teritoriu extravilan - suprafaţă cuprinsă între limita administrativ-teritorială a unităţii de bază (comună, oraş, municipiu) şi limita teritoriului intravilan;
127.2. teritoriu intravilan - totalitatea suprafeţelor construite şi amenajate ale localităţilor care compun unitatea administrativ-teritorială de bază, delimitate prin planul urbanistic general şi în cadrul cărora se poate autoriza execuţia de construcţii şi amenajări; de regulă, intravilanul se compune din mai multe trupuri.
128. Termen - interval de timp stabilit printr-un act normativ, înăuntrul căruia trebuie/poate fi îndeplinită o cerinţă legală, exercitat un drept ori să se facă sau să nu se facă un act/fapt juridic; interval de timp înăuntrul căruia trebuie/poate fi îndeplinit ori este oprit să se facă un anumit act de procedură; dată până la care trebuie îndeplinită o cerinţă legală, se poate exercita un drept ori să se facă sau să nu se facă un act/fapt juridic; în acest sens a se vedea art. 101 şi următoarele din Codul de procedură civilă;
128.1. termen de plată - dată la care sau până la care trebuie achitată o creanţă bugetară.
129. Unitate administrativ-teritorială - potrivit legii, acestea sunt: comunele, oraşele şi judeţele; unitatea administrativ-teritorială are patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină, fiind titulară a codului de înregistrare fiscală, precum şi a conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie şi contabilitate publică sau la societăţile bancare, dacă este cazul;
129.1. subdiviziune administrativ-teritorială - potrivit legii, în prezent acestea sunt sectoarele municipiului Bucureşti; în municipii se pot crea subdiviziuni administrativ-teritoriale a căror delimitare şi organizare se fac potrivit legii.
130. Urban - noţiune generică prin care se individualizează localităţile în care majoritatea forţei de muncă este ocupată în activităţi neagricole, cu un nivel diversificat de dotare şi echipare, exercitând o influenţă socio-economică constantă şi semnificativă asupra zonei înconjurătoare; localităţile urbane sunt oraşele şi municipiile, precum şi localităţile componente ale acestora.
131. Urmărire - acţiune specifică activităţii de colectare a creanţelor bugetare întreprinsă de către creditorul bugetar asupra bunurilor urmăribile ale debitorului.
132. Utilaj - totalitatea uneltelor, aparatelor, maşinilor etc. necesare pentru efectuarea unei anumite lucrări sau pentru asigurarea procesului de lucru într-un atelier, într-un laborator, într-o gospodărie;
132.1. utilaj destinat să funcţioneze în scopul obţinerii de venit aparţinând persoanelor fizice - unealtă, maşină, instalaţie, aparat, vehicul, altul decât cel pentru care se datorează taxă în condiţiile art. 48 alin. (3) din Ordonanţă sau altul similar, care prin caracteristicile sale tehnice serveşte pentru efectuarea unei anumite lucrări sau activităţi de prestări de servicii şi care, totodată, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) funcţionarea utilajului respectiv să determine obţinerea de venituri de către persoana fizică ce-l deţine în proprietate sau în folosinţă;
b) utilajul respectiv să nu facă parte din sfera activităţii economice pe care persoana fizică respectivă o desfăşoară în mod independent sau într-o asociaţie familială, potrivit legii; exemplu de astfel de utilaje: instalaţie pentru distilarea amestecului fermentat de fructe sau cereale ori a alcoolului; unealtă sau maşină prevăzută cu o lamă, o bandă sau un disc din oţel cu dinţi ascuţiţi pusă în mişcare pe cale mecanică sau electrică; instalaţie special amenajată pentru măcinarea cerealelor; vehicul cu tracţiune animală; tractor neînmatriculat; vehicul tras sau împins cu mâna; orice alt utilaj stabilit de către autorităţile deliberative cu respectarea pct. 48.05 din normele metodologice.
133. Valoare impozabilă/taxabilă - valoare care stă la baza determinării unui impozit/taxă; de exemplu: valoarea impozabilă avută în vedere la stabilirea impozitului pe clădiri, valoarea bunurilor avute în vedere la determinarea taxelor de timbru pentru activitatea notarială etc.
134. Vălătuci - material de construcţie făcut din lut amestecat cu paie sau cu rogoz, în formă de colaci sau de cărămizi, din care se clădesc pereţii construcţiilor.
135. Vehicul - sistem mecanic care circulă pe drum, cu sau fără mijloace proprii de propulsie, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori efectuarea de servicii sau lucrări; vehiculele sunt după cum urmează:
135.1. autovehicul - a se vedea în acest sens pct. 7 din prezenta anexă;
135.2. combinaţie de vehicule - a se vedea în acest sens pct. 26 din prezenta anexă;
135.3. remorcă - a se vedea în acest sens pct. 110 din prezenta anexă;
135.4. semiremorcă - a se vedea în acest sens pct. 119 din prezenta anexă;
135.5. maşină pentru lucrări - utilaj fără mijloace proprii de propulsie, purtat sau remorcat de un tractor cu o viteză ce nu depăşeşte 30 km/h, destinat prin construcţie şi echipare efectuării de lucrări sau servicii; maşină pentru lucrări realizată pe şasiu de vehicul, care păstrează caracteristicile de performanţă ale vehiculului de bază din care derivă; este asimilată cu vehiculul special;
135.6. bicicletă;
135.7. vehicule cu tracţiune animală;
135.8. vehicule trase sau împinse cu mâna.
136. Vehicul lent - vehicul sau combinaţie de vehicule având prin construcţie o viteză maximă care nu depăşeşte 30 km/h; a se vedea în acest sens art. 48 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002, republicată, precum şi anexa nr. 8 la aceasta.
137. Zonă - porţiune dintr-o întindere, dintr-un ansamblu, dintr-un tot, delimitată pe baza unor caracteristici distinctive, a unor împrejurări speciale, a unei destinaţii determinate, condiţii specifice etc.

 

ANEXA Nr. III
la normele metodologice

LISTA
formularelor cu regim special*)
*) Formularele ITL-1 şi ITL-2 sunt reproduse în facsimil.


---------------------------------------------------------------------
|Nr. | | Anexa |
|crt.| Denumirea |Model ITL - ..... -|
| | | Regim special |
|----+--------------------------------------------+-------------------|
| 1. |Chitanţa pentru creanţe ale bugetelor locale| Model ITL - 1 - |
| | | Regim special |
|----+--------------------------------------------+-------------------|
| 2. |Confirmarea de primire a debitelor | Model ITL - 2 - |
| | | Regim special |
---------------------------------------------------------------------


Notă: Modelele formularelor cu regim special fac parte integrantă din prezenta anexă.

ROMÂNIA -------- Model ITL - 1 - Regim special
Judeţul ............... | STEMA |
..........................................1) |ROMÂNIEI| CHITANŢA
Codul de înregistrare fiscală ............2) -------- PENTRU CREANŢE ALE BUGETELOR LOCALE
Str. ....................., nr. .......... Seria ......
Nr. ...........
---------------------------------------
|ELEMENTE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI|
---------------------------------------------------------------------------------------------|
|NR. DE ROL NOMINAL UNIC| PF | PJ | | |
|---------------------------------------------------|.......................................3)|
|Codul numeric personal: |str. ........................, nr. .....,|
|---------------------------------------------------|bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., ...4)|
|Codul unic de înregistrare: | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Denumirea creanţei | COD | Sume încasate - lei - |
| bugetului local |clasificaţie|--------------------------------------------------------|
| | bugetară | Curent | Rămăşiţă | Dobânzi | TOTAL |
|-----------------------+------------+------------+--------------+-------------+--------------|
| IMPOZIT PE CLĂDIRI | | | | | |
|-----------------------+------------+------------+--------------+-------------+--------------|
| IMPOZIT PE TEREN | | | | | |
|-----------------------+------------+------------+--------------+-------------+--------------|
|TAXĂ ASUPRA MIJLOACELOR| | | | | |
| DE TRANSPORT | | | | | |
|-----------------------+------------+------------+--------------+-------------+--------------|
|-----------------------+------------+------------+--------------+-------------+--------------|
|-----------------------+------------+------------+--------------+-------------+--------------|
|-----------------------+------------+------------+--------------+-------------+--------------|
| TOTAL | x x | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (aici se înscrie, în litere, suma totală peste un leu, inclusiv, iar fracţiunea |
| sub un leu, în cifre) |
---------------------------------------------------------------------------------------------

DATA ÎNCASĂRII: ........./.................20....
---------------------------------------------------------------------------------------------
|ELEMENTE DE IDENTIFICARE| LEGITIMAŢIA | | |
| A ÎNCASATORULUI | NR: | (prenumele şi numele) | (semnătura) |
---------------------------------------------------------------------------------------------

1) Se menţionează: COMUNA .........../ORAŞUL .........../MUNICIPIUL ......../ SECTORUL ........;
2) Se menţionează: codul de înregistrare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucureşti;
3) Se menţionează: în cazul persoanelor fizice (PF) - numele, iniţiala tatălui, prenumele: în cazul persoanelor juridice (PJ) - denumirea;
4) Se menţionează: denumirea unităţii administrativ-teritoriale sau sectorul municipiului Bucureşti unde plătitorul îşi are domiciliul/sediul.
NOTĂ: Chitanţele sunt valabile numai dacă au aplicat, pe verso, sigiliul autorităţii administraţiei publice locale.

ROMÂNIA -------- Model ITL - 2 - Regim special
Judeţul .................... | STEMA |
PRIMĂRIA .................... |ROMÂNIEI| CONFIRMAREA
.................................... -------- DE PRIMIRE A DEBITELOR
Str. ................., nr. ........
Nr. ....... din ...../.........20... Seria ........ Nr. ...........

..................................................................................
(denumirea autorităţii/instituţiei publice care a transmis debitul)

Str. ..................................., nr. .......
.............. - ................................... - .....................
(codul poştal) (localitatea) (judeţul)

La adresa dvs. nr. ...... din ......./...........
20...., vă confirmăm primirea debitului în
sumă de .............. lei (..................................................................)
(în cifre) (se va trece şi în litere)
reprezentând ........ privind debitorul ................ având adresa: str. ..................,
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...... .
Debitul sus-menţionat a fost înregistrat în borderoul de debite nr. .......... din ......../
...............20......., precum şi la nr. de rol nominal unic ............................. .

........................ .......................
(Funcţia de conducere) (Funcţia de execuţie)

L.S. ..................... .....................
(prenumele şi numele) (prenumele şi numele)

....................... .......................
(semnătura) (semnătura)

 

ANEXA Nr. IV*)
la normele metodologice

LISTA
formularelor tipizate___________
*) Anexa nr. IV este reprodusă în facsimil.


---------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Denumirea | Anexa |
|crt.| |Model ITL - ....|
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 1 |Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe |Model ITL - 001 |
| |clădiri în cazul persoanelor fizice | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 2 |Declaraţia specială de impunere pentru stabilirea |Model ITL - 002 |
| |impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice| |
| |deţinătoare a mai multor clădiri cu destinaţia de locuinţă | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 3 |Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe |Model ITL - 003 |
| |clădiri în cazul persoanelor juridice | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 4 |Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe |Model ITL - 004 |
| |teren în cazul persoanelor fizice | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 5 |Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe |Model ITL - 005 |
| |teren în cazul persoanelor juridice | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 6 |Declaraţia de impunere pentru stabilirea taxei pe teren |Model ITL - 005 |
| | | bis |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 7 |Declaraţia de impunere şi procesul-verbal pentru |Model ITL - 006 |
| |stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute | |
| |de persoanele fizice | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 8 |Declaraţia de impunere şi procesul-verbal pentru |Model ITL - 007 |
| |stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute | |
| |de persoanele juridice | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 9 |Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de |Model ITL - 008 |
| |transport | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 10 |Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate |Model ITL - 009 |
| |în baza autorizaţiei de construire în cazul persoanelor | |
| |fizice şi al persoanelor juridice | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 11 |Autorizaţia privind lucrările de racorduri şi branşament |Model ITL - 010 |
| |la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, | |
| |energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 12 |Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei, în sumă |Model ITL - 011 |
| |fixă, pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi | |
| |publicitate, precum şi pentru firma instalată la locul | |
| |exercitării activităţii | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 13 |Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe |Model ITL - 012 |
| |spectacole, în cazul activităţilor artistice şi | |
| |distractive de videotecă şi discotecă | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 14 |Decontul de impunere pentru stabilirea impozitului pe |Model ITL - 013 |
| |spectacole, în cazul manifestărilor artistice şi | |
| |competiţiilor sportive | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 15 |Declaraţie-decont privind sumele încasate reprezentând |Model ITL - 014 |
| |taxa hotelieră | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 16 |Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei locale |Model ITL - 015 |
| |pentru, deţinerea de către persoanele fizice, în | |
| |proprietate sau în folosinţă, după caz, de utilaje | |
| |destinate să funcţioneze în scopul obţinerii de venit | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 17 |Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei locale |Model ITL - 016 |
| |pentru vehiculele lente | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 18 |Legitimaţie |Model ITL - 017 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 19 |Procesul-verbal - înştiinţare de plată pentru impozitul |Model ITL - 018 |
| |pe clădiri datorat de persoanele fizice | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 20 |Procesul-verbal - înştiinţare de plată pentru impozitul |Model ITL - 019 |
| |pe teren datorat de persoanele fizice | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 21 |Procesul-verbal - înştiinţare de plată pentru impozitul |Model ITL - 020 |
| |pe clădiri datorat de persoanele juridice | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 22 |Procesul-verbal - înştiinţare de plată pentru impozitul |Model ITL - 021 |
| |pe teren datorat de persoanele juridice | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 23 |Proces-verbal de constatare a contravenţiilor |Model ITL - 022 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 24 |Cererea privind avizarea construcţiilor speciale în |Model ITL - 023 |
| |scopul scutirii de la plata impozitului pe clădiri | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 25 |Matricolă pentru evidenţa centralizată a impozitului pe |Model ITL - 024 |
| |clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei asupra | |
| |mijloacelor de transport în cazul persoanelor fizice | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 26 |Matricola pentru evidenţa centralizată a impozitului pe |Model ITL - 025 |
| |clădiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren şi a | |
| |taxei asupra mijloacelor de transport în cazul | |
| |persoanelor juridice | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 27 |Registrul de rol nominal unic |Model ITL - 026 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 28 |Registrul de rol alte venituri |Model ITL - 027 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 29 |Extras de rol |Model ITL - 028 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 30 |Cererea pentru eliberarea certificatului privind |Model ITL - 029 |
| |impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor fizice | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 31 |Cererea pentru eliberarea certificatului privind |Model ITL - 030 |
| |impozitele şi taxele locale în cazul peroanelor juridice | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 32 |Certificatul fiscal privind impozitele şi taxele locale |Model ITL - 031 |
| |în cazul persoanelor fizice | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 33 |Certificatul fiscal privind impozitele şi taxele locale |Model ITL - 032 |
| |în cazul persoanelor juridice | |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 34 |Borderoul desfăşurător al încasărilor |Model ITL - 033 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 35 |Borderoul de debite-scăderi |Model ITL - 034 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 36 |Nota de plată |Model ITL - 035 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 37 |Procesul-verbal de verificare gestionară |Model ITL - 036 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 38 |Înştiinţare de plată |Model ITL - 037 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 39 |Adresa de înfiinţare a popririi |Model ITL - 038 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 40 |Procesul-verbal de numire a administratorului sechestru |Model ITL - 039 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 41 |Procesul-verbal de sechestru şi anexa la acesta |Model ITL - 040 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 42 |Publicaţia de vânzare pentru bunuri mobile |Model ITL - 041 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 43 |Publicaţia de vânzare pentru bunuri imobile |Model ITL - 042 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 44 |Procesul-verbal de constatare a insolvabilităţii |Model ITL - 043 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 45 |Somaţie |Model ITL - 044 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 46 |Somaţia pentru executarea silită a bunurilor imobile |Model ITL - 045 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 47 |Adeverinţa de primire a somaţiei |Model ITL - 046 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 48 |Procesul-verbal privind comunicarea somaţiei |Model ITL - 047 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 49 |Titlul executoriu |Model ITL - 048 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 50 |Dispoziţia de urmărire |Model ITL - 049 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 51 |Procesul-verbal de predare-primire |Model ITL - 050 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 52 |Procesul-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile |Model ITL - 051 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 53 |Procesul-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile |Model ITL - 052 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 54 |Procesul-verbal de identificare pentru bunuri imobile |Model ITL - 053 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 55 |Procesul-verbal privind cheltuielile de executare |Model ITL - 054 |
|----+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 56 |Documentul de vânzare-cumpărare pentru bunuri mobile |Model ITL - 055 |
| |sechestrate | |
---------------------------------------------------------------------------------


Notă: 1. Modelele ITL - 002, 012, 013 şi 023 fac parte integrantă din prezenta anexă.
2. Celelalte modele neprevăzute la pct. 1 din această notă se aprobă în condiţiile prevăzute la pct. 80.04. lit. b) din normele metodologice.

Model ITL - 002
---------------------------------------- ----------------------------------------
| B | PENTRU PERSOANELE FIZICE | | PENTRU PERSOANELE FIZICE CU | C |
---| CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA | | DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA ORI ÎN |---
| | ---------------------- | STRĂINĂTATE |
|------------------------------------| |Se depune în termen de| |------------------------------------|
|Înregistrată sub nr. ...... din | |30 de zile de la data | |Înregistrată sub nr. ...... din |
|..../....../20.... la compartimentul| <| dobândirii clădirii |> |..../...../ 20.... la compartimentul|
|de specialitate al autorităţilor | | supuse acestui regim | |de specialitate al autorităţilor |
|administraţiei publice locale din | | juridic | |administraţiei publice locale din |
|raza administrativ-teritorială a | ---------------------- |raza adm.-terit. unde sunt situate |
|domiciliului. | |clădirile cu destinaţia de locuinţă,|
| | |altul decât cel din raza adm.-terit.|
| | |a domiciliului. |
|------------------------------------| |------------------------------------|
---|FUNCŢIONARUL| ..................... | |FUNCŢIONARUL| ..................... |---
| |PUBLIC | s.s. | |PUBLIC | s.s. | |
| ------------------------------------ ------------------------------------ |
| ---- ---- |
-->|L.S.| |L.S.|<---
---- ----

DECLARAŢIA SPECIALĂ DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice
deţinătoare a mai multor clădiri cu destinaţia de locuinţă, datorat
în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| A |Subsemnatul ................................., identificat prin actul de identitate .....................,|
---|seria ...., nr. ............. şi codul numeric personal [][][][][][][][][][][][][], domiciliat în ROMÂNIA/|
|/.................. la adresa: judeţul: ..............., municipiul/oraşul/comuna .......................,|
|str. ..................., Nr. ...., bl. ...., sc. ...., etaj ..., apart. ...., satul/sectorul municipiului|
|Bucureşti ..................., cod poştal ................, că deţin în proprietate următoarele clădiri cu|
|destinaţia de locuinţă, în afara celei de la adresa de domiciliu, înscrise în ordinea numerică determinat |
|în funcţie de anul dobândirii: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Suprafaţa utilă |Supr. construită| Din total |
| |Judeţul/Municipiul Bucureşti| | - m2 - |desfăşurată -m2-| col. 4, |
|Nr. |............................| Adresa |----------------+----------------| suprafaţa |
|crt.| Localitatea/Sectorul |unde este situată clădirea|Supr. construită| |închiriată |
| | | | la sol - m2 - |Anul dobândirii | - m2 - |
|----+----------------------------+--------------------------+----------------+----------------+-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+----------------------------+--------------------------+----------------+----------------+-----------|
| | |str. .........., nr. ....,| | | |
| 1 | .......................... |bl. ..., sc. ..., |----------------| .............. | |
| | |etaj ..., ap. .... | | | |
|----+----------------------------+--------------------------+----------------+----------------+-----------|
| | |str. .........., nr. ....,| | | |
| 2 | .......................... |bl. ..., sc. ..., |----------------| .............. | |
| | |etaj ..., ap. .... | | | |
|----+----------------------------+--------------------------+----------------+----------------+-----------|
| | |str. .........., nr. ....,| | | |
| 3 | .......................... |bl. ..., sc. ..., |----------------| .............. | |
| | |etaj ..., ap. .... | | | |
|----+----------------------------+--------------------------+----------------+----------------+-----------|
| | |str. .........., nr. ....,| | | |
| 4 | .......................... |bl. ..., sc. ..., |----------------| .............. | |
| | |etaj ..., ap. .... | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte|
| conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. |
| |
| ........./............./20.... .............................................. |
| (semnătura autografă) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ:
1. În cazul în care în acelaşi an se dobândesc mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă, ordinea
numerică este cea determinată de data dobândirii.
2. În cazul în care la aceeaşi dată se dobândesc mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă, ordinea
numerică este cea pe care o declară contribuabilul respectiv.
3. Se întocmeşte în 3 exemplare, din care 1 exemplar se depune la compartimentul de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale din raza administrativ-teritorială a domiciliului, 1 exemplar
acolo unde sunt situate clădirile şi 1 exemplar rămâne contribuabilului.
4. Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv
măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20.

Model ITL - 012
---------------------------------------- ----------------------------------------
| A |ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A | |Înregistrată sub nr. ...... din | D |
---|PLĂTITORULUI DE IMPOZIT PE | |..../...../ 20.... la compartimentul|---
|SPECTACOLE | ---------------------- |de specialitate al autorităţilor |
|------------------------------------| |Se depune lunar, până | |administraţiei publice locale din |
|...................................,| |cel târziu data de 15 | |raza administrativ-teritorială a |
|str. .................., nr. ......,| |inclusiv, pentru luna |> |localităţii menţionate în caseta |
|localitatea .......................,| |următoare | |"B" |
|judeţul ............................| ---------------------- | |
|------------------------------------| | |
|CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE: | |------------------------------------|
|------------------------------------| |FUNCŢIONARUL| ..................... |
|Nr. ...... din .........../20... | |PUBLIC | s.s. |
------------------------------------ ------------------------------------

DECLARAŢIE DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului pe spectacole în cazul activităţilor artistice şi
distractive de videotecă şi discotecă, datorat în temeiul Ordonanţei Guvernului
nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată.

-------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
| B | Subsemnatul ...........................................,| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C |
---| identificat prin actul de identitate seria ............,| |------+------+------+------+------+------+---
| nr. ............, şi codul numeric personal | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| [][][][][][][][][][][][][], declar că la adresa: | |------+------+------+------+------+------|
| str. ..............................., nr. ............, | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| localitatea .........................................., | |------+------+------+------+------+------|
| judeţul ..................... este situată o incintă în | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| suprafaţă de [][][][] m2, unde organizez | |------+------+------+------+------+------|
| spectacole de videotecă/discotecă, în zilele | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| menţionate în caseta "C". | |------+----------------------------------|
| | | 31 |Se menţionează cu "X" zilele în |
| | | |care se desfăşoară spectacolele |
| | -----------------------------------------
|------------------------------------------------------------------------------------------------------
|1. Prin semnarea prezentei, am luat cunoştinţă că declararea Semnătura declarantului, |
|necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale, |
|cele declarate fiind corecte şi complete. |
|2. Prezenta declaraţie de impunere constituie titlu executoriu. L.S. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Impozitul pe |Suprafaţa |Nr. zilelor menţionate|Impozit pe spectacole|Impozitul pe |
|spectacole, în lei/m2|incintei, în m2|cu "X" în caseta "C" |datorat, în lei |spectacole se |
|----------------------------------------------------------------------------------|plăteşte până la |
| X X = |data de 15 ........|
| |......, 20....... |
------------------------------------------------------------------------------------------------------


- faţă -
Model ITL-013
------------------------------------- -------------------------------------------
| ELEMENTE DE IDENTIFICARE A | | Înregistrat sub nr. ___/___/_____ 20__**) |
|PLĂTITORULUI DE IMPOZIT PE SPECTACOLE| |la compartimentul de specialitate din raza |
|-------------------------------------| |administrativ-teritorială unde îşi are |
|_____________________________________| DECONTUL DE IMPUNERE |sediul organizatorul de spectacole/unde |
|str. ___________________, nr. ______,| privind stabilirea impozitului |se desfăşoară spectacolul. |
|localitatea ________________________,| pe spectacole, în cazul | |
|judeţul ____________________________ | manifestărilor artistice şi |-------------------------------------------|
| | competiţiilor sportive, datorat | | |
|-------------------------------------| în temeiul Ordonanţei Guvernului | FUNCŢIONARUL |_________________________|
|CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE: | nr. 36/2002 privind impozitele | PUBLIC | (prenumele şi numele) |
|-------------------------------------| şi taxele locale, republicată | | |
|Nr. ___*) din ___/_________/20__**) | | L.S. | S.S. |
------------------------------------- -------------------------------------------

Subsemnatul ___________________ identificat prin actul de identitate seria ___, nr. _______ şi codul numeric personal
______________________ declar că în luna _________ 20__ am organizat manifestările artistice şi competiţiile sportive la
care s-au realizat următoarele încasări:

I. SITUAŢIA IMPOZITULUI PE SPECTACOLE DATORAT ŞI DEPUS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Tipul |Încasările din| Cota | | | Încasările | |IMPOZITUL | Actul prin |
|Nr. |spectacolului| vânzarea |reprezentând|Valoarea | Sume | supuse | Cota de | PE |care s-a depus|
|crt.|_____________|abonamentelor |timbrul ....|timbrului|cedate în|impozitului pe|impozit pe|SPECTACOLE| impozitul pe |
| | Localitatea |şi a biletelor| (Legea |(col. 2 x| scopuri | spectacole |spectacole| DATORAT | spectacole |
| | unde s-a |de intrare la |nr. 35/1994)| col. 3) |umanitare|(col. 2 - col.|2% sau 5% |(col. 6 x | datorat |
| | desfăşurat | spectacole | % | | | 4 - col. 5) | | col. 7) |--------------|
| | | -lei- | | - lei - | - lei - | - lei - | | - lei - | Nr. | Data |
|----+-------------+--------------+------------+---------+---------+--------------+----------+----------+-------+------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----+-------------+--------------+------------+---------+---------+--------------+----------+----------+-------+------|
| 1 |_____________| | | | | | | | | |
|----+-------------+--------------+------------+---------+---------+--------------+----------+----------+-------+------|
| 2 |_____________| | | | | | | | | |
|----+-------------+--------------+------------+---------+---------+--------------+----------+----------+-------+------|
| 3 |_____________| | | | | | | | | |
|----+-------------+--------------+------------+---------+---------+--------------+----------+----------+-------+------|
| 4 |_____________| | | | | | | | | |
|----+-------------+--------------+------------+---------+---------+--------------+----------+----------+-------+------|
| 5 |_____________| | | | | | | | | |
|----+-------------+--------------+------------+---------+---------+--------------+----------+----------+-------+------|
| |TOTAL SAU | | | | | | | | | |
| X |DE REPORTAT | | | X | | | X | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Se atribuie anual, începând cu nr. 1 care corespunde primei luni de depunere a decontului de impunere şi se
continuă, în ordine crescătoare, până la sfârşitul fiecărui an fiscal.
**) Corespunde datei depunerii decontului de impunere.

- verso -

II. SITUAŢIA ABONAMENTELOR ŞI A BILETELOR DE INTRARE LA SPECTACOLE VÂNDUTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Numărul | | | |
| |Seria abonamentelor, de la nr. .......... la nr. .................|abonamentelor| | | |
|Nr. |------------------------------------------------------------------+-------------|Valoarea|Valoarea| |
|crt.| | Numărul |unitară | totală | OBSERVAŢII |
| |Seria biletelor, de la nr. .............. la nr. .................| biletelor |- lei - |- lei - | |
|----+------------------------------------------------------------------+-------------+--------+--------+--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+------------------------------------------------------------------+-------------+--------+--------+--------------|
| |de la nr. la nr. | | | | |
| 1 |__________________________________________________________________|_____________|________|________| |
| |- | |- | | |
| |de la nr. la nr. | | | | |
|----+------------------------------------------------------------------+-------------+--------+--------+--------------|
| |de la nr. la nr. | | | | |
| 2 |__________________________________________________________________|_____________|________|________| |
| |- | |- | | |
| |de la nr. la nr. | | | | |
|----+------------------------------------------------------------------+-------------+--------+--------+--------------|
| |de la nr. la nr. | | | | |
| 3 |__________________________________________________________________|_____________|________|________| |
| |- | |- | | |
| |de la nr. la nr. | | | | |
|----+------------------------------------------------------------------+-------------+--------+--------+--------------|
| |de la nr. la nr. | | | | |
| 4 |__________________________________________________________________|_____________|________|________| |
| |- | |- | | |
| |de la nr. la nr. | | | | |
|----+------------------------------------------------------------------+-------------+--------+--------+--------------|
| |de la nr. la nr. | | | | |
| 5 |__________________________________________________________________|_____________|________|________| |
| |- | |- | | |
| |de la nr. la nr. | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|1. Prin semnarea prezentului decont de impunere am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare |______________|
| adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. | (semnătura | ..--.-__--_.__.
|2. Prezentul decont de impunere constituie titlu de creanţă bugetară. L.S.|declarantului)|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notă: 1. Prezentul decont de impunere, precum şi impozitul pe spectacole datorat se depun până la data de 15, inclusiv,
a lunii următoare celei în care se organizează spectacolul - se realizează venitul.
2. În situaţia în care se organizează mai mult de 5 spectacole într-o lună calendaristică, se întocmesc deconturi
de impunere cărora li se atribuie numere subsecvenţiale (ex.: în luna ianuarie se organizează 23 de spectacole fapt
pentru care deconturilor de impunere li se vor atribui numerele 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 şi 1/5, iar în februarie se
organizează 11 spectacole, fapt pentru care deconturilor de impunere li se vor atribui numerele 2/1, 2/2 şi 2/3).


Model ITL - 023
------------------------------------- -----------------------------------------------------
| ELEMENTE DE IDENTIFICARE A | | Înregistrat sub nr. ___/___/_____ 20__*) |
| CONTRIBUABILULUI | |la compartimentul de specialitate din raza |
|-------------------------------------| |administrativ-teritorială unde se află situate |
|_____________________________________| |construcţiile speciale pentru care se solicită |
| | |scutirea de la plata impozitului pe clădiri. |
|str. ___________________, nr. ______,| |-----------------------------------------------------|
|localitatea ________________________,| | FUNCŢIONARUL | _____________________________ |
|judeţul ____________________________ | | PUBLIC | (prenumele şi numele) |
|-------------------------------------| | L.S.|S.S. |
|CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE: | |-----------------------------------------------------|
|-------------------------------------| |HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL ...................../|
|Nr. _______ din ___/__________/20__*)| |CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI |
| | |Nr. ......... din ...../................. /20.....**)|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEREREA |
| privind avizarea construcţiilor speciale în scopul scutirii de la plata impozitului |
| pe clădiri |
---------------------------------------------------------------------------------------------

DOMNULUI PRIMAR AL .....................................,

Subsemnatul .........................................., identificat prin actul de identitate
seria ..., nr. ........ şi codul numeric personal ............., în calitate de reprezentant al
persoanei juridice menţionate în antet, având în vedere prevederile art. 9 alin. (3) din
Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, precum şi pe
cele ale pct. 9.05.-9.08. din Normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale,
vă rog să iniţiaţi la nivelul Consiliului Local al ............................... proiectul de
hotărâre privind aprobarea construcţiilor speciale care nu sunt supuse impozitului pe clădiri
în anul 20....., pentru următoarele imobile:
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Denumirea construcţiei speciale, potrivit inventarului |Numărul | Valoare de |
|crt.| ...................................................... | de | de inventar |
| | Adresa la care este situată construcţia specială |inventar| - lei - |
|----+----------------------------------------------------------------+--------+--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|----+----------------------------------------------------------------+--------+--------------|
| 1 | ............................................................. | | |
|----+----------------------------------------------------------------+--------+--------------|
| 2 | ............................................................. | | |
|----+----------------------------------------------------------------+--------+--------------|
| 3 | ............................................................. | | |
|----+----------------------------------------------------------------+--------+--------------|
| 4 | ............................................................. | | |
|----+----------------------------------------------------------------+--------+--------------|
| 5 | ............................................................. | | |
|----+----------------------------------------------------------------+--------+--------------|
| 6 | ............................................................. | | |
|----+----------------------------------------------------------------+--------+--------------|
| 7 | ............................................................. | | |
|------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|1. Prin semnarea prezentei cereri, am luat cunoştinţă că declararea | |
| necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele | |
| declarate fiind corecte şi complete, iar construcţiile speciale înscrise în| |
| prezenta cerere nu întrunesc elementele constitutive ale clădirii pentru | |
| care se datorează impozitul pe clădiri. | ........... |
|2. *) Cererea se depune, anual, până la data de 31 octombrie. L.S. | (semnătura |
|3. **) Hotărârea se adoptă până cel târziu data de 30 noiembrie a fiecărui an.|declarantului)|
---------------------------------------------------------------------------------------------
NOTĂ: În situaţia în care contribuabilul are de declarat mai mult de 7 construcţii speciale, la
prezenta cerere se depune o anexă cu datele din formularul de mai sus.